Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 30 maja 2023 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem Prezesa mgr. JACKA RULEWICZA Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

 • przyjął sprawozdanie finansowe z działalności SKZ w roku 2022
 • ustanowił trzech nowych rzeczoznawców SKZ:
  • prof. dr. hab. PIOTRA DOBOSZA – w dziedzinie: prawo, w specjalności: prawo materialne i formalne ochrony dziedzictwa kulturowego,
  • dr. hab. inż. arch. MAŁGORZATĘ WŁODARCZYK – w dziedzinie: architektura i budownictwo, urbanistyka i krajobraz kulturowy,
  • mgr. inż. arch. MARKA PAKA – w dziedzinie: architektura i budownictwo
 • kontynuował dyskusję nad przyszłym kształtem kwartalnika „Wiadomości Konserwatorskie”
 • podjął dyskusję nad przedstawioną propozycją zespołów tematycznych III Kongresu Konserwatorów Polskich.
 • przyznał Złotą Odznakę SKZ dr. Tadeuszowi Maciejowi CIOŁKOWI w uznaniu zasług na rzecz SKZ
 • zapoznał się z możliwością potencjalnej współpracy z niemieckim WTA.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Z WYDZIAŁEM PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO.Dnia 15 maja 2023 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jacek Rulewicz podpisał porozumienie o współpracy z Dziekanem WPiA UG prof. Wojciechem Zalewskim.

Co dziesięć lat organizowany jest Kongres Konserwatorów Polskich, najbliższy planowany jest na 2025 rok. Pracownicy Wydziału zajmujący się prawem ochrony zabytków mają włączyć się w prace merytoryczne mające na celu przygotowania założeń systemowo-prawnych pod obrady Kongresu. Obok tego głównego celu współpraca związana z prawem ochrony dziedzictwa kultury ma obejmować m.in. organizację konferencji, sympozjów, warsztatów, tworzenie programów edukacyjnych, tworzenie zespołów specjalistów, zgłaszanie tematów, które w ramach działalności dydaktycznej mogłyby być podejmowane w pracach studenckich i dyplomowych.

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków podpisało dotychczas podobne porozumienie jedynie z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

SIOSTRA DR NATANAELA WIESŁAWA BŁAŻEJCZYK LAUREATKĄ NAGRODY ZG SKZ IM. KS. PROF. JANUSZA PASIERBA „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2022


foto: Jan Zych


Kapituła Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE" 2022
– w dniu 10 maja 2023 roku jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę

Siostrze dr NATANAELI WIESLAWIE BŁAŻEJCZYK

za całokształt osiągnięć w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty.

ZAPROSZENIE NA SPECJALNY WYKŁAD DR ANNY CZERWIŃSKIEJ-WALCZAK
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków
Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie i Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
zapraszają na specjalny wykład dr ANNY CZERWIŃSKIEJ-WALCZAK

PROFESOR BOHDAN MARCONI I SPEKTAKULARNE POCZĄTKI KONSERWACJI DZIEŁ SZTUKI W POLSCE


Spotkanie odbędzie się dnia 13 kwietnia 2023 r. (czwartek) o godz. 13.00 w Stajniach Kubickiego w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie przy ul. Agrykola 1


Tezy wykładu 13.04.2023 r.

Profesor Bohdan Marconi i spektakularne początki konserwacji dzieł sztuki w Polsce.

Wykład będzie poświęcony Bohdanowi Marconiemu (1894-1975), wybitnemu prekursorowi współczesnej konserwacji dzieł sztuki, który już za życia był nazywany „papieżem polskiej konserwacji”.

W latach 30. XX wieku, jako pierwszy w Polsce, wprowadził metodologię badań dzieł sztuki z wykorzystaniem najnowszych osiągnięć nauki, m.in. zdjęć rentgenowskich. Tuż przed II wojną światową zorganizował w Muzeum Narodowym w Warszawie pracownię konserwatorską, wyposażoną w najnowocześniejszą dostępną wówczas aparaturę badawczą.

W okresie powojennym podjął się jednego z największych wyzwań w swojej karierze – konserwacji odzyskanych obrazów Jana Matejki, w pierwszej kolejności – „Bitwy pod Grunwaldem”.

Jednym z najważniejszych osiągnięć zawodowych Bohdana Marconiego była organizacja polskiego szkolnictwa konserwatorskiego. Przygotował podstawy wielodyscyplinarnych metod nauczania konserwacji dzieł sztuki, m.in. poprzez opracowanie pionierskiego programu studiów konserwatorskich na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

WIELKANOC 2023


Z okazji Świąt Wielkanocnych, w tym wyjątkowym i trudnym czasie,
wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
życzenia zdrowia, spokoju i nadziei
składa
ZARZĄD GŁÓWNY SKZ


ŻEGNAMY PROFESORA ANDRZEJA BIAŁKIEWICZA (1954 – 2023), REKTORA POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 22.03.2023 roku naszego przyjaciela - prof. dr. hab. inż. arch. Andrzeja BIAŁKIEWICZA - wielce zasłużonego dla ochrony dziedzictwa architektonicznego , wychowawcy wielu pokoleń studentów.

Prof. Andrzej Białkiewicz urodził się 13 czerwca 1954 r. w Czeladzi. W 1978 roku ukończył studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej i rozpoczął pracę  w Zakładzie (następnie Katedrze) Rysunku, Malarstwa i Rzeźby na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Kierował nim w latach 2011-2020. W 1987 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych na podstawie rozprawy poświęconej architekturze okresu międzywojennego i zagadnieniom konserwatorskim. Dysertacja stanowiła punkt wyjścia do dalszych prac badawczych i nawiązania międzynarodowych kontaktów naukowych. W 2005 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk technicznych na podstawie pracy pt. „Rola rysunku w warsztacie architekta. Szkoła krakowska w kontekście dokonań wybranych uczelni europejskich i polskich”. Tytuł profesora nauk technicznych otrzymał w 2018 r. Jego książka profesorska poświęcona była zmianom użytkowania obiektów sakralnych („Adaptive Reuse of Sacred Buildings”). 8 lipca 2020 r. prof. Andrzej Białkiewicz został wybrany na rektora Politechniki  Krakowskiej. Objął funkcję 1 września 2020 r. Wcześniej – w latach 2012-2020 – był prorektorem uczelni do spraw ogólnych, odpowiedzialnym m.in. za inwestycje, rozwój infrastruktury badawczej i dydaktycznej oraz współpracę z otoczeniem samorządowym i gospodarczym.

Główne obszary zainteresowań badawczych prof. Białkiewicza dotyczyły teorii architektury współczesnej, a zwłaszcza architektury modernistycznej, roli rysunku w działalności architektów, zachowania dziedzictwa architektonicznego, procesów nadawania zabytkom architektury współczesnych funkcji, w tym zjawiska desakralizacji obiektów zabytkowych. Jest autorem lub współautorem ok. 140 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz 3 monografii. Był wielokrotnym laureatem dorocznych Nagród Rektora PK za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną, odznaczonym Honorową Odznaką PK. Brał czynny udział w krajowej i międzynarodowej współpracy naukowo-dydaktycznej. Występował na licznych konferencjach naukowych, m.in. w Nowym Jorku, Cottbus, Budapeszcie, Barcelonie, Florencji, Moskwie, Mexico City, Stambule, Kolonii, Quebecu, Singapurze, Xian, Bangkoku, Atenach. Współpracował z uczelniami zagranicznymi m.in. z Włoch, Niemiec, Austrii.

Pracę badawczą i dydaktyczną w obszarze architektury i konserwacji zabytków łączył z bogatą praktyką architektoniczną. Jest autorem lub współautorem ponad 180 zrealizowanych projektów architektonicznych i architektoniczno-konserwatorskich (m.in. w Krakowie, Warszawie, Rzeszowie, Łodzi,  Częstochowie, Inowrocławiu, Włodawie, Dąbrowie Górniczej, Dębicy, Sosnowcu, Wolbromiu, Zakopanem, Lublinie), w tym ponad 50 realizacji kościołów i założeń sakralnych  w Polsce (największe to kościół z zespołem klasztornym oo. Paulinów w Toruniu), a także  na Ukrainie, Łotwie, w Kamerunie, na Węgrzech, Chorwacji, Republice Południowej Afryki, Słowacji. Znaczącym kierunkiem jego działań architektonicznych były realizacje konserwatorskie, m.in. na Jasnej Górze w Częstochowie i Skałce w Krakowie.

Ważnym obszarem działalności akademickiej prof. Andrzeja Białkiewicza była dydaktyka w zakresie obrazowania architektury i tworzenia jej reprezentacji, projektowania, konserwacji zabytków i historii sztuki. Był wykładowcą cenionym i lubianym przez studentów Politechniki Krakowskiej, opiekunem licznych plenerów malarskich i rysunkowych. Jest promotorem kilku prac doktorskich, licznych dyplomów magisterskich, uczestniczył w roli recenzenta w postępowaniach o nadanie stopnia doktora, doktora habilitowanego i tytułu profesora. Jako wykładowca współpracował w przeszłości także z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie (1997-2012) oraz z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie (2010-2012).

 Profesor Andrzej Białkiewicz był członkiem międzynarodowych stowarzyszeń działających w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego, takich jak: ICOMOS, DOCOMOMO, ReUSO. Był też członkiem branżowych organizacji architektonicznych i budowlanych: SARP, MOIA, Rady Naukowej Galicyjskiej Izby Budownictwa, a także członkiem Międzynarodowego Instytutu ds. Edukacji Inżynierów WIETE w Melbourne. Zasiadał  w Radzie do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych przy prezydencie RP oraz Społecznym Komitecie Odnowy Zabytków Krakowa. Był rzeczoznawcą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie ochrony zabytków, a także członkiem zespołu ekspertów Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ Z WYDZIAŁEM PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGODnia 8 marca 2023 r. w gmachu Collegium Novum w Krakowie, Prezes ZG SKZ mgr JACEK RULEWICZ podpisał z Dziekanem Wydziału Prawa i Administracji U.J. prof. dr. hab. JERZYM PISULIŃSKIM Porozumienie o Współpracy. Partnerzy deklarują potrzebę i społeczną użyteczność współpracy w zakresie działań związanych z prawem ochrony dziedzictwa, polegających w szczególności na:

 • organizacji konferencji, sympozjów, warsztatów dla specjalistów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego,
 • tworzeniu programów edukacyjnych,
 • tworzeniu zespołów, mających na celu wypracowanie tez do przyszłego prawa ochrony dziedzictwa kulturowego i przedkładanie ich do konsultacji specjalistycznym gremiom,
 • zgłaszaniu tematów, które w ramach działalności dydaktycznej, mogłyby być prowadzone jako prace studenckie i dyplomowe.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 8 marca 2023 r. obradował w Krakowie pod przewodnictwem Prezesa mgr. JACKA RULEWICZA Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Obrady odbywały się w gościnnych murach Katedry Historii Architektury i Konserwacji Zabytków Politechniki Krakowskiej. W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

 • przyjął sprawozdanie finansowe z działalności ZG SKZ w roku 2022
 • zatwierdził plan finansowy działalności ZG SKZ na rok 2023
 • zapoznał się z informacją prof. dr hab. Dominiki Kuśnierz – Krupy, dotyczącą działalności Oddziału Krakowskiego SKZ i planów na przyszłość.
 • prowadził dyskusję związaną z przyszłym profilem wydawanych „Wiadomości Konserwatorskich”, zobowiązał prof. Artura Różańskiego do zebrania uwag oraz ocen i sporządzenia wniosków pod adresem Redakcji kwartalnika.
 • zwrócił się do wiceprezesa ZG SKZ Romana Marcinka z prośbą o utworzenie specjalnego, interdyscyplinarnego Zespołu ds. określenia nazw paneli tematycznych i ich zakresu merytorycznego, poprzedzających swą dyskusją III Kongres Konserwatorów Polskich w roku 2024

W 80-LECIE URODZIN WYRAZY UZNANIA I SZACUNKU DLA PROFESORA ANDRZEJA KADŁUCZKIW 80. rocznicę urodzin Profesora ZG SKZ zorganizował, 7 III 2023, skromne jej obchody. Miały one miejsce w oddziale Podziemny Rynek Muzeum Krakowa, jednej z charakterystycznych realizacji Jubilata. Było to możliwe dzięki pomocy i życzliwości władz miasta, dyrekcji Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dyrekcji Muzeum Krakowa. Ze względu na obowiązujące przepisy w uroczystości mogło wziąć udział tylko 60 osób – przyjaciół Jubilata.

Uroczystość rozpoczął i przedstawił krótko sylwetkę Profesora prezes ZG SKZ mgr Jacek Rulewicz, który powitał przybyłych gości. Następnie prezydent miasta Krakowa, prof. Jacek Majchrowski, przypomniał okoliczności powstania podziemnej ekspozycji, podziękował Jubilatowi za lata pracy na rzecz krakowskich zabytków.

W tym samym tonie wypowiedział się rektor Politechniki Krakowskiej prof. Andrzej Białkiewicz, który przypomniał zawodową i naukowa drogę Andrzeja Kadłuczki.

Stowarzyszenie uczciło swego wieloletniego prezesa wydaniem okolicznościowej publikacji (wspólnie z politechniką) pt. In labore virtus et vita, zawierającej – prócz rysu biograficznego autorstwa prof. Dominiki Kuśnierz-Krupy przedruki artykułów Jubilata, wybrane z jego obszernej bibliografii. Listy gratulacyjne, życzenia od przyjaciół i uczniów, obecność rodziny Profesora, możliwość nieskrępowanej rozmowy sprawiły, że z podziemi ulotnił się duch sztywnej uroczystości „ku czci”, zastąpiony pełną życzliwości atmosferą spotkania przyjaciół.

Zdrowia Profesorowi życzono jak należy, po staropolsku pijąc toast Ad multos annos słodkim tokajem.

ZG SKZ pragnie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania uroczystości – pracownikom Muzeum Krakowa, Politechniki Krakowskiej i Urzędu Miasta, Fundacji Dziedzictwa Kultury i Natury, wreszcie gościom, których przybycie dodało uroczystości splendoru.

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY POLITECHNIKĄ KRAKOWSKĄ A ZARZĄDEM GŁÓWNYM STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓWDnia 6 marca 2023 r. Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej prof. dr hab. inż. arch. MAGDALENA KOZIEŃ-WOŹNIAK z upoważnienia Rektora P.K. podpisała z Prezesem Zarządu Głównego SKZ mgr. JACKIEM RULEWICZEM porozumienie o współpracy.
Strony podejmują współpracę, której efektem będą:

 • Wzajemne zapraszanie ekspertów drugiej Strony na konferencje naukowe i seminaria, na zasadach wzajemnych preferencji;
 • Podejmowanie wspólnych inicjatyw związanych z szeroko rozumianą ochroną dziedzictwa kulturowego oraz podnoszeniem kwalifikacji kadry dydaktycznej i studentów w tym zakresie;
 • Udział kadry dydaktycznej i studentów w dyskusjach z przedstawicielami Stowarzyszenia;
 • Spotkania studentów z ekspertami, przedstawicielami Stowarzyszenia, którzy przybliżą młodym ludziom problemy ochrony i konserwacji zabytków;
 • Wspólna organizacja konferencji, szkoleń, kursów i warsztatów;
 • Wspólne wnioski grantowe i projekty badawcze;
 • Wzajemne udostępnianie zasobów;
 • Wspierania innego rodzaju współpracy w obszarach działalności statutowej Stron.

WIT KAROL WOJTOWICZ UHONOROWANY ZŁOTĄ ODZNAKĄ STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW


fot. Krzysztof Kapica


W uznaniu szczególnych zasług w dziele ochrony i konserwacji zabytków Dyrektor Muzeum w Łańcucie mgr Wit Wojtowicz otrzymał z rąk Prezesa ZG SKZ mgr Jacka Rulewicza prestiżową Honorową Złotą Odznakę Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Pokreślono wyjątkowe zasługi Dyrektora dla ukazania świetności zespołu pałacowo-parkowego w Łańcucie na przestrzeni 43 lat Jego misji w Muzeum.

Wydarzenie miało miejsce 9 lutego 2023 roku w Zamku w Łańcucie, podczas ogólnopolskiego seminarium ekspertów pt. „Nowoczesne Technologie w Służbie Zabytków”.

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W SŁUŻBIE ZABYTKÓW


fot. Jacek Rulewicz


W dniach 9 i 10 lutego 2023 odbyło się zorganizowane przez Narodowy Instytut Konserwacji Zabytków i Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - pierwsze seminarium, dotyczące poznawania nowych technologii i możliwości ich zastosowania w obiektach zabytkowych. To spotkanie poświęcone było fotowoltaice.

Oprócz dyskusji na temat ewentualnego zastosowania nowoczesnych technologii w obiektach zabytkowych, wydarzenie uświetniły wystąpienia ekspertów: prof. Marcina Furtaka i prof. Zbigniewa Myczkowskiego z Politechniki Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki oraz historyka, Romana Marcinka, wiceprezesa ZG SKZ.

Drugiego dnia seminarium odbył się wyjazd studyjny do zakładów firmy ML System S.A. zajmującej się produkcją i dystrybucją innowacyjnych rozwiązań z zakresu fotowoltaiki.

Spotkanie w Łańcucie (na Zamku) i Zaczerniu (innowacyjne zakłady ML System) to tylko pozornie wizyta w dwóch różnych światach.

Pokazano nam m.in. szyby, które mogą być grzejnikami, produkować energię, utrzymywać temperaturę w pomieszczeniu, które równocześnie oświetlają. Dają się zamontować w stolarce drewnianej, plastikowej czy metalowej. Polski patent o globalnym zasięgu. Można wyobrazić sobie piękny widok usuwanych z sal pałaców i dworów żeliwnych kaloryferów montowanych w latach 80. XX w. Sporo emocji budziła fotowoltaiczna dachówka. Trzymając ją w dłoni rozpoznajemy szkło. Jednak kiedy pasy dachówek ceramicznych (nowych i używanych) oraz dachówek fotowoltaicznych pokazano nam z odległości 5 metrów (odległość oceny fasady podczas odbioru, zgodnie z normą) prawie nikt z 15 osobowej grupy ludzi zajmujących się konserwacją zabytków nie był w stanie rozpoznać "tych szklanych".
Przed OZE w zabytkach nie uciekniemy. Im częściej inżynierowie i konserwatorzy będą się spotykać i rozmawiać, tym zmiany te będą szybsze i respektujące specyficzne wymagania dawnych budowli. Należy iść tą drogą, promując nieustanną wymianę propozycji i opinii między tymi środowiskami.

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW PARTNEREM I KONGRESU BEZPIECZEŃSTWA DZIEDZICTWA
Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Partnerem

I Kongresu Bezpieczeństwa Dziedzictwa „Nowoczesne technologie w służbie ochrony dóbr kultury”,

który odbędzie się w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. w Audytorium Biblioteki Głównej Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

SPOTKANIE NOWOROCZNE W WILANOWIE
WRĘCZENIE NAGRÓD I WYRÓŻNIEŃ W KONKURSIE GKZ I SKZ – EDYCJA 2022
31 stycznia 2023 r. w Sali Białej Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie odbyła się - przygotowana przez   ZG SKZ - uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2022.

Podczas gali laureaci odebrali z rąk Sekretarza Stanu w MKiDN, Generalnego Konserwatora Zabytków Jarosława Sellina oraz Prezesa Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Jacka Rulewicza przyznane nagrody i wyróżnienia, a z rąk dyrektora Muzeum Pawła Jaskanisa interesujące wydawnictwa muzealne.

Następnie, w gościnnych salach Villi Intrata, miało miejsce integracyjne spotkanie noworoczne Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.


ŻEGNAMY MGR. KAZIMIERZA ŚLIWĘ (1950 – 2023)


Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu 04.01.2023 roku Kazimierza Śliwy, historyka sztuki, konserwatora zabytków, dokumentalisty.

Urodzony w 1950 roku, znany w regionie karkonoskim historyk sztuki, był absolwentem Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od początku działalności zawodowej związany z konserwatorstwem. Wraz z pierwszym Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Jeleniej Górze – Panią Jadwigą Skibińską, współtworzył i organizował struktury Urzędu Ochrony Zabytków. W latach 1987-1988 oraz w latach 1989-1991 był dyrektorem Biura Studiów i Dokumentacji Zabytków w Jeleniej Górze. W okresie od stycznia 1988 r. do października 1989 r. pełnił funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Jeleniej Górze. Od tego czasu stale pracował w Urzędzie Ochrony Zabytków w Jeleniej Górze wykonując obowiązki inspektora ochrony zabytków. Przez wszystkie lata intensywnej pracy zawodowej zajmował się głównie zabytkami ruchomymi oraz zabytkami techniki, niestrudzenie inwentaryzując ten obszar dziedzictwa kulturowego regionu i z poświęceniem wykonując całokształt czynności administracyjnych związanych z obowiązkami organu w zakresie tej kategorii zabytków.

Zawsze wykazywał się ogromną, nieustannie pogłębianą wiedzą o zasobie zabytków subregionu jeleniogórskiego. Z tej nieocenionej wiedzy korzystały i do dziś korzystają, kolejne generacje pracowników służb konserwatorskich i osób związanych z ochroną zabytków. Legendarne pozostaje lekkie pióro, wysokie kompetencje i nieocenione kwalifikacje oraz kultura osobista Pana Kazimierza.

Pogrzeb odbędzie się na starym cmentarzu komunalnym przy ul. Sudeckiej w Jeleniej Górze w dniu 10 stycznia 2023 r. Ceremonia pogrzebowa rozpocznie się mszą świętą o godz. 12.00, w kaplicy cmentarnej pw. św. Michała Archanioła.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.


ŻEGNAMY PROF. WIESŁAWA PROCYKA (1956 – 2022)


Z wielkim smutkiem informujemy, że 22 grudnia 2022 r. odszedł dr hab. prof. WIESŁAW PROCYK, Wybitny specjalista w dziedzinie konserwacji rzeźby i elementów architektury, profesor Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Człowiek niezwykle ciepły i uczynny.

Profesor był wspaniałym dydaktykiem. Wychował 36 roczników konserwatorów dzieł sztuki. Na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki w ASP w Warszawie był pracownikiem naukowym od 1986r., dziekanem Wydziału (2002-2005), wieloletnim kierownikiem Katedry Konserwacji Rzeźby i Elementów Architektury. Promotorem 29 prac magisterskich i 3 doktorskich. Od ponad 20 lat stałym członkiem Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki.

Zrealizował ponad 30 dużych projektów konserwatorsko-badawczych i kilkudziesięciu mniejszych, dotyczących m.in. w Pałacu w Wilanowie i Markoniówce, Pałacu na Wyspie Starej Oranżerii i rzeźbach w Łazienkach Królewskich w Warszawie, dawnej fabryki J.K. Poznańskiego – Manufakturze w Łodzi, Pałacu Krasińskich, renowacji elewacji i fasad kościołów św. Krzyża, św. Anny, Sióstr Wizytek i Sióstr Franciszkanek w Warszawie, rewitalizacji podziemi kamienic na warszawskiej Starówce, Pałacu Zamoyskich w Kozłówce i Radzyniu Podlaskim, ponad 40 kaplic nagrobnych, pomników i rzeźb z Cmentarza Powązkowskiego, Prawosławnego i innych, rzeźb z Ogrodu Saskiego, Kolumny Zygmunta w Warszawie, autorem 85 ekspertyz, opinii konserwatorskich dla MKiDN, Biura Stołecznego i Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rzeczoznawcą MKiDN w dziedzinie konserwacji rzeźby i detalu architektonicznego. Od prawie 40 lat pracował na rzecz Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami. Za swoje zasługi został uhonorowany Krzyżem Zasługi za Osiągnięcia na Polu Ratowania Zabytków, Złotą Oznaką za Opiekę nad Zabytkami i wieloma innymi nagrodami.

Profesor zostanie zapamiętany jako człowiek obdarzony wieloma talentami. Powszechnie znany z pogodnego usposobienia, życzliwości i pracowitości. Swój zawód wykonywał z autentyczną pasją, a jego ogromny dorobek pozostanie w spadku następnym pokoleniom.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się 11 stycznia (środa) 2023 roku o godz. 12.00 w kościele św. Karola Boromeusza na Powązkach w Warszawie (Cmentarz Stare Powązki). Rodzina prosi o nie przynoszenie lilii.

Żegnamy Cię Profesorze, Przyjacielu

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.