Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Kalendarium II Kongresu Konserwatorów Polskich

II Kongres Konserwatorów Polskich
International Edition
6 - 10 Października 2015
Warszawa - Kraków


Program

6 październik 2015 (wtorek) - Sala Wielka Zamku Królewskiego w Warszawie

 • 08.30 - 11.00 Recepcja uczestników
 • 11.00 - 12.00 Uroczyste otwarcie Kongresu, przemówienia powitalne, adresy
  • 11.00 - 11.15 Otwarcie Kongresu, powitanie Gości – Prezes SKZ
  • 11.00 - 11.20
   • Wystąpienie Pani Minister Prof. Małgorzaty Omilanowskiej
   • Wystąpienie Pana Sekretarza Stanu Piotra Żuchowskiego
   • Wystąpienie Pani Dyr. NID Prof. Małgorzaty Rozbickiej
   • Wystąpienie JM Rektora PK
  • 11.20 - 11.40 Wystąpienia Gości Kongresu:
   • Prez. Gustavo Aroaz (ICOMOS International)
   • Prez. Bogusław Szmygina (ICOMOS Polski)
  • Odznaczenia Państwowe, Resortowe i SKZ
  • 11.40 - 12.00 Wystąpienie Dyr. Jacka Dąbrowskiego - „Krajowy Program Ochrony Zabytków”
 • 12.00 - 13.00 - Przerwa, Lunch

 • 13.00 - 15.30 Sesja Plenarna Inicjująca, cz. 1, prezentacja Tez Kongresu
  Panel STRATEGIA (Strategia ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście zasad krajowej polityki przestrzennej na rzecz zrównoważonego rozwoju)
  (obrady obu części Sesji Plenarnej tłumaczone symultanicznie: polski-angielski-polski)
  Przewodniczą: Prof. Zbigniew Bać, Prof. Wojciech Bonnenberg
   • 13.00 - 13.15 Prez. ICOMOS, Gustavo Aroaz - Heritage Trends, Today and Tomorrow as seen from Evolving Conservation Philosophy and Practice
   • 13.15 - 13.30 Prof. Sławomir Gzell - “Europejskie Miasto Potrzebuje Pomocy”
   • 13.30 - 13.45 Prof. Zbigniew Zuziak - Urbanistyka i Dziedzictwo Kultury. Strategie, aktorzy i struktury w labiryntach miejskości
   • 13.45 - 14.00 rezerwa, krótkie wnioski z Sali, głosy ad vocem

 • Panel DOKTRYNY (Współczesne doktryny i pryncypia konserwatorskie, uniwersalizm a tożsamość, zagrożenia, szanse)
  Przewodniczą: Prof. Jerzy Jasienko, Prof. Ireneusz Płuska
   • 14.00 - 14.15 Prof. Andrzej Kadłuczka - „Conservatio est Continua Creatio” – czyli Doktryna Ochrony Dziedzictwa jako Komponentu Przestrzeni Egzystencjonalnej
   • 14.15 - 14.30 Prof. Bogusław Szmygin - Teoria i Kryteria Wartościowania Dziedzictwa jako podstawa jego ochrony
   • 14.30 - 14.45 rezerwa, krótkie wnioski z Sali, głosy ad vocem

  Panel SYSTEM (System ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, legislacja, struktury, formy finansowania, metodologia, priorytety)
  Przewodniczą: Prof. Kamil Zeidler, Dyr. Tadeusz Zielniewicz
   • 14.45 - 15.00 Prof. Piotr Dobosz - Ustrój prawny i system organizacyjny instytucji ochrony dziedzictwa
   • 15.00 - 15.10 Prof. Jacek Purchla - W stronę systemu ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce
   • 15.10 - 15.20 Dr hab. Katarzyna Zalasińska z zespołem, zgłoszony głos w dyskusji
   • 15.20 - 15.30 rezerwa, krótkie wnioski z Sali, głosy ad vocem

 • 15.30 - 16.00 - Przerwa kawowa
 • 16.00 - 19.00 Sesja Plenarna Inicjująca, cz. 2, prezentacja Tez Kongresu
  Panel SŁUŻBY (Rola służb konserwatorskich w utrzymaniu zasobów dziedzictwa kulturowego i ich integracji ze współczesną przestrzenią egzystencjonalną).
  Przewodniczą: Prof. Wojciech Kosiński, Dr Aleksander Broda
   • 16.00 - 16.15 Prof. Andrzej Gaczoł - Pomiędzy zasadą primum non nocere a ideą „Przeszłość w przyszłości” Gazzoli, czyli polityka niezbędnej interwencji konserwatorskiej
   • 16.15 - 16.30 Prof. Ewa Węcławowicz Gyurkovich - Miejsce nowej sztuki i architektury w historycznej przestrzeni kulturowej
   • 16.30 - 16.45 Dr Jan Janczykowski - zgłoszony głos w dyskusji
   • 16.45 - 17.00 rezerwa, krótkie wnioski z Sali, głosy ad vocem

 • Panel EDUKACJA (Znaczenie powszechnej edukacji, kształcenia zawodowego, akademickiego i permanentnego dla ochrony dziedzictwa kulturowego)
  Przewodniczą: Prof. Kazimierz Kuśnierz, Dyr. Paweł Jaskanis
   • 17.00 - 17-15 Prof. Andrzej Koss - Edukacja i kształcenie zawodowe na potrzeby ochrony dziedzictwa
   • 17.15 - 17.30 Dr Beata Kwiatkowska-Kopka - Pomnik historii i inne formy nobilitacji zabytku jako priorytety na rzecz powszechnego dostępu do dziedzictwa i jego promocji
   • 17.30 - 18.00 rezerwa, krótkie wnioski z Sali, głosy ad vocem
   • 18.00 - 18.30 Podsumowanie
    • Prof. Jerzy Jasieńko, Przewodniczący GKK przy MKIDN
    • Prof. Andrzej Kadłuczka, Przewodniczący ZG SKZ

 • 19.00 - Kolacja

7 października 2015 (środa)

Sekcje Tematyczne - Panele
 1. Strategia ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście zasad polityki przestrzennej na rzecz zrównoważonego rozwoju – poziom krajowy, regionalny, lokalny: dziedzictwo kulturowe w krajowym i regionalnych planach zagospodarowania przestrzennego, problematyka zrównoważonego rozwoju i ekosystemy kulturowe, ochrona miast historycznych, zabytkowe zespoły architektoniczno-urbanistyczne w miejscowych planach zagospodarowania, rewitalizacji i rewaloryzacji, projekty zagospodarowania zabytkowych obiektów architektoniczno-urbanistycznych, planowanie inwestycji w krajobrazie kulturowym i na obszarach o potencjale archeologicznym, dziedzictwo archeologiczne.
 2. Współczesne doktryny i pryncypia konserwatorskie, uniwersalizm a tożsamość – fakty, mity, zagrożenia, szanse: doktryny, pryncypia, teoria ochrony dziedzictwa, doktryny narodowe i regionalne, uniwersalizm a tradycja i tożsamość, wartości materialne i niematerialne, renowacja, konserwacja, rekonstrukcja, rewaloryzacja, autentyzm dziedzictwa i jego nośniki, materia, forma, pamięć, znaki i kody przeszłości.
 3. System ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce, metodologia, legislacja, struktury, formy finansowania – Krajowy Program Ochrony Zabytków – zadania, priorytety: systemy ochrony, legislacja, finansowanie, monitoring, badania i dokumentowa nie dziedzictwa, bazy danych, metodologie i interdyscyplinarny warsztat konserwatorski, tradycyjne i nowoczesne narzędzia, techniki i technologie, dziedzictwo jako produkt turystyczny i motor rozwoju.
 4. Rola służb konserwatorskich w utrzymaniu zasobów dziedzictwa kulturowego i ich integracji ze współczesną przestrzenią egzystencjalną, nowa sztuka w kontekście przeszłości: polityka służb konserwatorskich primum no nocere, konserwacja zachowawcza a prawo dobrej kontynuacji, ciągłość kulturowa, interpretacja i ochrona wartości, miejsce dziedzictwa we współczesnym świecie, współczesne użytkowanie obiektów zabytkowych, adaptacja, modernizacja, integracja, ochrona jako kreacja, nowa sztuka w kontekście przeszłości.
 5. Znaczenie powszechnej edukacji, kształcenia zawodowego, akademickiego i permanentnego dla ochrony dziedzictwa kulturowego i powszechnego dostępu do niego, turystyka kulturowa – Pomnik Historii jako forma nobilitacji i promocji dziedzictwa dla przyszłości: powszechna edukacja na rzecz ochrony dziedzictwa, szkolnictwo wyższe zawodowe, studiaspecjalistyczne, promocja dziedzictwa i jego rola dydaktyczna, nowe zadania dla instytucji kultury, ekomuzeum i jego społeczna misja na rzecz świadomości historycznej, dziedzictwo a massmedia i multimedia.
 6. Innowacyjne techniki i technologie w zabytkowej przestrzeni – prospekcja, dokumentacja, monitoring i popularyzacja: wspólny panel specjalistyczny Drugiego Kongresu i Targów Konserwatorskich - przygotowanie i prowadzenie.
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE, PAŁAC NA WYSPIE (panel 1)
  • 08.30 – 09.30 Recepcja
   Moderator: Prof. Piotr Obracaj, Politechnika Opolska
   • 09.30 – 09.50 - Referat wiodący - Prof. Olgierd Czerner, Politechnika Wrocławska - Silva Rerum Conservationis
   • 09.50 – 10.05 Prof. Jacek Gyurkovich, Politechnika Krakowska - miejskość miasta – marzenie o przeszłości
   • 10.05 – 10.20 Dr hab. Justyna Kobylarczyk, Politechnika Krakowska - Ochrona dziedzictwa kulturowego jako szansa rozwoju obszarów stagnacji
   • 10.20 – 10.35 Prof. Zoriana Lukomska, Prof. Larysa Polischchuk, Dr Halyna Lukomska, Ivano-Frankivski Narodowy Techniczny Uniwersytet Nafty i Gazu, Instytut Architektury - Disclosure of the value of urban heritage in Western Ukraine as a way to its preservation
   • 10.35 – 10.50 Prof. Małgorzata Chorowska, Politechnika Wrocławska - Zamki, dwory i pałace na Dolnym Śląsku w ćwierć wieku od transformacji ustrojowej 1989 r.
   • 10.50 – 11.05 Dr Dariusz Gaweł, Politechnika Świętokrzyska - Rewaloryzacja miasta kazimierzowskiego w Radomiu w procesie rewitalizacji
   • 11.05 – 11.20 Dr hab. Hubert Mełges, Politechnika Krakowska - Przestrzeń jako wyzwanie ochrony dziedzictwa kulturowego w kontekście zrównoważonego rozwoju

  • 11.20 – 11.50 - przerwa kawowa

   Moderator: dr hab. Klaudia Stala, Politechnika Krakowska
   • 11.50 – 12.10 - Referat wiodący - Prof. Susana Mora - School of Architecture, Technical University of Madrid - Restoration of monuments in Spain, theory and practice
   • 12.10 – 12.25 - Mgr Aleksandra Orłowska, Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków - Warszawa, Zabytki archeologiczne jako element krajobrazu kulturowego - problem ochrony i zarządzania.
   • 12.25 – 12.40 - Dr hab. Alina Pancewicz, Politechnika Śląska w Gliwicach - ochrona krajobrazu ewolucyjnego aglomeracji górnośląskiej
   • 12.40 – 12.55 - Dr Dominika Pazder, Dr Bartosz Kaźmierczak, Politechnika Poznańska - Miejsce dziedzictwa we współczesnym świecie. Koegzystencja sztuki i technologii w przestrzeni publicznej miast.
   • 12.55 – 13.10 - Dr hab. Bogusław Podhalański, Politechnika Krakowska - Monumentwacht
   • 13.10 – 13.25 - Prof. Wojciech Kosiński, Politechnika Krakowska - Ochrona i konserwacja zabytków a tendencje kształtowania miast w 21. wieku

  • 13.30 – 14.30 - lunch

   Moderator: Prof. Jerzy Jasieńko, Politechnika Wrocławska
   • 14.30 – 14.50 - Referat wiodący - Dr Paolo Del Bianco, Fondazione Romualdo Del Bianco - Heritage for intercultural dialogue, a new commercial offer for the tourist market with life, beyond tourism
   • 14.50 – 15.05 - Prof. Alfredo Conti, ICOMOS International - A heritage and tourism: possibilities of a sustainable relationship
   • 15.05 – 15.20 - Dr hab. Klaudia Stala, Politechnika Krakowska - Rola i znaczenie dziedzictwa archeologicznego w współczesnej przestrzeni miejskiej
   • 15.20 – 15.35 - Dr Mariusz Tuszyński, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Rewitalizacja z uzupełnieniem zabudowy na terenie pofortecznym „Victoria-Kaserne” w Szczecinie
   • 15.35 – 15.50 - Prof. Romuald Tarczewski, Politechnika Wrocławska - Konstrukcja zabezpieczająca obiekt B.V w Starej Dongoli
   • 15.50 – 16.05 - Mgr Maciej Kapołka, Politechnika Krakowska - Konkursy architektoniczne i urbanistyczne w okresie dwudziestolecia międzywojennego w Krakowie

  • 16.05 – 16.30 - przerwa kawowa

   Moderator: Prof. Andrzej Białkiewicz, Politechnika Krakowska
   • 16.30 – 16.45 - Referat wiodący - Prof. Maciej Bonawentura Pawlicki, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu - Zmienność pojeć w teorii i praktyce konserwacji zabytków i ochrony dóbr kultury
   • 16.45 – 17.00 - Dr hab. Mateusz Gyurkovich, Politechnika Krakowska - Projekty kulturalne jako element strategii ochrony dziedzictwa - wybrane przykłady.
   • 17.00 – 17.15 - Dr Aleksander Owerczuk, Politechnika Białostocka - Upamiętnienie nieistniejących obiektów zabytkowych jako forma zachowania historycznego krajobrazu kulturowego
   • 17.15 – 17.30 - Mgr Mirosław Sulma, Mgr Maria Katarzyna Kaczorowska, ICOMOS, ES-System - Iluminacja zabytków - potencjał, wyzwania, dylematy.
   • 17.30 – 18.00 - dyskusja, zamknięcie sesji
ŁAZIENKI KRÓLEWSKIE W WARSZAWIE, PODCHORĄŻÓWKA (panel 2, 3)
  • 08.30 – 09.30 - Recepcja
   Moderator: Prof. Marzenna Ciechańska, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
   • 09.30 – 09.50 - Referat wiodący - Prof. Manfred Wehdorn, Technische Universitat, Wien - Restoration of the Liechtenstein Palace
   • 09.50 – 10.05 - Prof. Władysław Zalewski, Mgr Karolina Molga, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie - Konserwacja malowideł bizantyńskich Fundacji Króla Władysława Jagiełły w latach 2008–2011 na tle konserwacji Juliusza Makarewicza (1934 r.) w Prezbiterium Katedry w Sandomierzu
   • 10.05 – 10.20 - Dr hab. Grażyna Schulze-Głazik, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie - Przeszłość i przyszłość Lubiąża. Problemy konserwacji-restauracji-rewitalizacji wielkich założeń architektonicznych na przykładzie klasztoru pocysterskiego w Lubiążu na Dolnym Śląsku
   • 10.20 – 10.35 - Dr Ewa Święcka, Związek Polskich Artystów Plastyków - Artysta - konserwator dzieł sztuki. Autentyzm i artyzm w konserwacji malowideł ściennych
   • 10.35 – 10.50 - Prof. Zdzisława Tołłoczko, Politechnika Krakowska - Kilka refleksji konserwatorskich nakreślonych piórem historyka architektury, czyli między Bremą, Paryżem, Glasgow i St. Louis
   • 10.50 – 11.05 - Dr Ewa Tymcik, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie - Konserwator – praktyk w procesie realizacji zamówienia publicznego
   • 11.05 – 11.20 - Dr Marta Anna Urbańska, Politechnika Krakowska - Najnowsza polska architektura site specific: konserwacja tożsamości?

  • 11.20–11.50 - przerwa kawowa

   Moderator: Dr Andrzej Michałowski, ICOMOS Polska
   • 11.50 – 12.10 - Referat wiodący - Prof. Andre De Naeyer, University College, Antwerpen, Belgium - Sustainability and modesty: a permanent challenge for conservation architects
   • 12.10 – 12.25 - Dr Waldemar Komorowski, Muzeum Narodowe w Krakowie - Jak konserwatorzy ozdabiali Kraków
   • 12.25 – 12.40 - Prof. Agata Zachariasz, Politechnika Krakowska - O zabytkowych ogrodach. O konserwacji, rewaloryzacji i odtwarzaniu żyjących dzieł sztuki
   • 12.40 – 12.55 - Dr Dorota Sikora, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie - Współczesne problemy ochrony i konserwacji parków i ogrodów zabytkowych w Polsce w kontekście doktryny konserwatorskiej
   • 12.55 – 13.10 - Dr Andrzej Siwek, Narodowy Instytut Dziedzictwa OT w Krakowie - Ochrona zabytkowego krajobrazu kulturowego w świetle pragmatyki konserwatorskiej
   • 13.10 – 13.25 - Prof. Romana Cielątkowska, Politechnika Gdańska - Ochrony dziedzictwa polskiej architektury drewnianej na Ukrainie, problemy, metodologia, formy finansowania w kontekście możliwości zachowania ciągłości kulturowej, na przykładzie trzech obiektów.

  • 13.30 – 14.30 - lunch

   Moderator: dr Ewa Święcka, Związek Polskich Artystów Plastyków
   • 14.30–14.50 - Referat wiodący - Dr hab. Monika Bogdanowska, Politechnika Krakowska - Rzecz – artefakt – zabytek, czyli o istocie rzeczy
   • 14.50 –15.05 - Dr Jacek Czubiński, Politechnika Krakowska - Problemy tożsamości i identyfikacji w ochronie wielokulturowego dziedzictwa architektonicznego wybranych miejscowości uzdrowiskowych na Huculszczyźnie.
   • 15.05 – 15.20 - Dr hab. Maciej Motak, Politechnika Krakowska - Współczesne działania architektoniczno-urbanistyczne na rzecz zachowania i prezentacji reliktów urbanistycznych na przykładzie Krakowa
   • 15.20 – 15.35 - Dr Aleksandra Marcinów, Politechnika Wrocławska - Konserwacja i odbudowa zamków, dworów i pałaców Kotliny Jeleniogórskiej w XXI w.
   • 15.35 – 15.50 - Prof. Kazimierz Kuśnierz, Dr hab. Dominika Kuśnierz-Krupa, Politechnika Krakowska - Wybrane problemy ochrony zabytków architektury i urbanistyki we współczesnej praktyce konserwatorskiej
   • 15.50 – 16.05 - Prof. Marek Gosztyła, Prof. Lech Likołaj, Politechnika Rzeszowska - Stan badań byłych koszar z okresu Monarchii Austro-Węgierskiej w Koszycach i Przemyślu, prace rewaloryzacyjne

  • 16.05–16.30 - przerwa kawowa

   Moderator: Dr Beata Kwiatkowska-Kopka, Zamek Królewski na Wawelu
   • 16.30–16.45 - Referat wiodący - Prof. Tatiana Kirilova Kirova, Dr Davide Mezzino - Toward a holistic heritage conservation
   • 16.45–17.00 - Dr hab. Małgorzata Mizia, Politechnika Krakowska - Co architektom do ochrony dóbr kultury?
   • 17.00–17.15 - Dr Jolanta Sroczyńska, Politechnika Krakowska - Współczesna prezentacja dziedzictwa kulturowego – przegląd wybranych dokumentów
   • 17.15–17.30 - Dr Magdalena Sulima, Politechnika Białostocka - Obrzędowość muzyczna wsi pogranicza etnicznego jako element kultury duchowej (na przykładzie wsi podlaskiej
   • 17.30–18.00 - dyskusja, zamknięcie sesji
MT „TARGI DZIEDZICTWO” CENTRUM KONFERENCYJNE UL. MARSA 56 C, SALA A (PANEL 4)
  • 09.00 – 10.00 - Recepcja
   Moderator: mgr Jerzy Szałygin, Narodowy Instytut Dziedzictwa Warszawa
   • 10.00 – 10.15 - Referat wiodący - Dr Andrzej Gołębnik - Innowacyjne metody dokumentacji dziedzictwa
   • 10.15 – 10.30 - Mgr Piotr Białko, Związek Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki - Na straży konserwacji zabytków i ochrony zawodu: konserwatorzy w Związku Polskich Artystów Plastyków. 25 lat pracy ogólnopolskiej rady konserwatorów dzieł sztuki
   • 10.30 – 10.45 - Dr Anna Bojęś-Białasik, Politechnika Krakowska - Rola badań architektonicznych w ochronie dziedzictwa kulturowego na przykładzie konserwacji atrium - sieni gotyckiej Klasztoru Dominikanów w Krakowie.
   • 10.45 – 11.00 - Dr hab. Piotr Niemcewicz, Związek Polskich Artystów Plastyków, Ogólnopolska Rada Konserwatorów Dzieł Sztuki - Walor artystyczny kamiennego detalu i rzeźby architektonicznej. Konserwatorskie uzupełnienia i rekonstrukcje - w przeszłości i obecnie

  • 11.00 – 12.00 - przerwa kawowa

   otwarcie Targów Dziedzictwa
   • 12.00 – 12.20 Dr Jacek Czechowicz, Politechnika Krakowska - Dylematy autentyzmu - pomiędzy trwałą ruiną a odbudową.
   • 12.20 – 12.40 Mgr Ewa Cyrulik, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - Badania konserwatorskie na przykładzie działań podjętych dla zachowania i konserwacji obiektów zlokalizowanych na terenie odcinka BI byłego obozu Auschwitz II - Birkenau
   • 12.40 – 13.00 Mgr Anna Łopuska, Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu - Globalny plan konserwacji w Państwowym Muzeum Auschwitz - Birkenau
   • 13.00 – 13.20 Dr Anna Kulig, Politechnika Krakowska - Opactwo Benedyktynów w Tyńcu - 1000 letni Klasztor z nowoczesnym Muzeum

  • 13.30 – 14.30 - lunch

   Moderator: Mgr Marian Kwapiński, Konserwator Zabytków, Gdańsk
   • 14.30 – 15.00 - Referat wiodący - Mgr Jerzy Szałygin, Narodowy Instytut Dziedzictwa Warszawa - Ochrona zespołów ruralistycznych w Polsce. Zagrożenia i wyzwania
   • 15.00 – 15.20 - Mgr Justyna Derwisz, Politechnika Krakowska - Wirtualna rekonstrukcja i jej prezentacja multimedialna in situ w ekspozycji obiektów zabytkowych.
   • 15.20 – 15.40 - Mgr Łukasz Łukaszewski, Politechnika Krakowska - Skaner triangulacyjny – narzędzie do badań i digitalizacji reliktowo zachowanych detali architektonicznych.
   • 15.40 – 16.00 Dr Rafał Zapłata, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Naziemne skanowanie laserowe w ochronie zabytków – potencjał i potrzeby

  • 16.00 – 16.30 - przerwa kawowa

   • 16.30 – 16.50 - Dr Sławomir Rosolski, Politechnika Poznańska - Przeszłość jako skutek dla przyszłości jako przyczyny
   • 16.50 – 17.10 - Mgr Karolina Małozięć, Politechnika Krakowska - Aktywny świadek historycznego krajobrazu: adaptacje ruin trwałych na terenie Półwyspu Iberyjskiego.
   • 17.10 – 17.30 - Prof. Hanna Michalak, Mgr Katarzyna Kościńska - Grabowska, Politechnika Warszawska - Wybrane problemy modernizacji i rozbudowy części podziemnych budynków zabytkowych
   • 17.30 – 18.00 - dyskusja, zamknięcie sesji
MT „TARGI DZIEDZICTWO” CENTRUM KONFERENCYJNE ul. Marsa 56 c sala B (panel 5)
  • 09.00 – 10.00 - Recepcja
   Moderator: Mgr Tomasz Błyskosz, Narodowy Instytut Dziedzictwa OT w Gdańsku
   • 10.00 – 10.15 - Referat wiodący - Dr Jacek Chrząszczewski, Małopolski WKZ, - Rewaloryzacja Starego Miasta i Kopalni Soli w Wieliczce w latach 2000-2015
   • 10.15 – 10.30 - Dr Piotr Fiuk, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie - Transformacja nadodrzańskiej części Starego Miasta w Szczecinie po 1989 roku — wobec współczesnych doktryn i pryncypiów konserwatorskich
   • 10.30 – 10.45 - Dr Małgorzata Mełges, Politechnika Krakowska - Problematyka konstrukcji dachowych w budynkach sakralnych (na wybranych przykładach)
   • 10.45 – 11.00 - Dr Elżbieta Waszczyszyn, Politechnika Krakowska - WYbrane przykłady strategii działań konserwatorskich w zabytkowych zespołach architektury szpitalnej. Pomiędzy teorią i praktyką.

  • 11.00 – 12.00 - przerwa kawowa

   otwarcie Targów Dziedzictwa
   • 12.00 – 12.20 - Mgr Krzysztof Petrus, Politechnika Krakowska - Analiza piętnasto- i szesnastowiecznej zabudowy zachodnich przedmieść Krakowa przykładem badań nad zaginioną architekturą miasta
   • 12.20 – 12.40 - Dr hab. Wojciech Chmielewski, Politechnika Krakowska - Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej II st. w Krakowie
   • 12.40 – 13.00 - Dr hab. Małgorzata Drożdż-Szczybura, Politechnika Krakowska - „Poniatówki”. Niedostrzestrzegane dziedzictwo czasów II Rzeczypospolitej
   • 13.00 – 13.20 - Dr Łukasz Stożek, Politechnika Krakowska - duch XII-wiecznej reguły Św. Bernarda na przykładzie współczesnego klasztoru cysterskiego w miejscowości Novy Dvur w Czechach.

  • 13.30 – 14.30 - lunch

   Moderator: Mgr Maria Sarnik - Konieczna, Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - Prezentacja działalności PSOZ w województwach w latach 2005-2015
   • 14.30 – 14.45 - Sambor Gawiński, Kujawsko-Pomorski WKZ
   • 14.45 – 15.00 - Barbara Belinis-Kopeć, Lubuski WKZ
   • 15.00 – 15.15 - Ewa Stanecka, Zachodnio-Pomorski WKZ
   • 15.15 – 15.30 - Jolanta Goszczyńska, Wielkopolski WKZ
   • 15.30 - 15.45 - Iwona Solisz, Opolski WKZ
   • 15.45 - 16.00 - Jan Janczykowski, Małopolski WKZ

  • 16.00 – 16.30 - przerwa kawowa

   • 16.30 – 16.45 - Rafał Nadolny, Mazowiecki WKZ
   • 16.45 – 17.00 - Grażyna Stojak, Podkarpacki WKZ
   • 17.00 – 17.15 - Halina Landecka, Lubelski WKZ
   • 17.15 - 17.30 - Wojciech Szegendowski, Łódzki WKZ
   • 17.30 - 17.45 - Barbara Obelinda, Dolnośląski WKZ
   • 17.45 – 18.00 - podsumowanie, zamknięcie prezentacji
MT „TARGI DZIEDZICTWO” CENTRUM KONFERENCYJNE ul. Marsa 56 c sala C (panel 6)
Warsztaty - "Innowacyjne techniki dokumentacyjne, konserwatorskie i nowa metodologia działań przy obiektach zabytkowych - teoria i praktyka".
  • 09.00 – 10.00 - Recepcja

  • 11.00 – 12.00 - przerwa kawowa,

   otwarcie Targów Dziedzictwa
  • 12.00 – 13.20 - Warsztaty, część 1
   • Wprowadzenie – przedstawiciel Organizatorów - Rafał Szrajber - Wykorzystanie nowych mediów w ochronie i popularyzacji dziedzictwa kulturowego – szanse i zagrożenia
   • Marcin Dębek - Sposoby wykorzystania technologii skanowania 3D zabytkowej przestrzeni. archiwizacja 3d a wizualizacja 3d obiektów – zagadnienia podstawowe
   • Ewa Jakubowska, Małgorzata Przeździek - Muzealny system informacji przestrzennej jako platforma integrujaca różne typy dokumentacji oraz wspomagająca działania koserwatorskie i zarządcze

  • 13.30 – 14.30 - lunch

  • 14.30 – 17.30 - Warsztaty, część 2
   • Demonstracja sprzętu - Arkadiusz Brzegowy, Andrzej Gołębnik
   • Skanowanie laserowe 3D i co dalej – przykład interaktywnej dokumentacji badawczej i konserwatorskiej - Janusz Budziszewski, Michał Jakubczak
   • Problemy detekcji i ochrony krajobrazów zabytkowych w obecnej rzeczywistości technologicznej Polski
   • Paulina Nowosielska, Tomasz Muchalak - Opracowanie innowacyjnego systemu archiwizacji wieczystej materiałów audiowizualnych w formie cyfrowej, metodą powerzchniową
   • Andrzej Koss, Jan Marczak, Wojciech Skrzeczanowski - Współczesne laserowe techniki i technologie w analizie i usuwaniu nawarstwień z dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze
  • 17.30 – 18.00 dyskusja, zamknięcie warsztatów

8 października 2015 (czwartek) - AKADEMIA SZTUK PIĘKNYCH (Nowa Aula – Wybrzeże Kościuszkowskie)

  • 9.00 - 10.00 - Recepcja
  • 10.00 - 10.15 - Prezentacja i promocja książki - Prof. Wojciech Kurpik, Konserwator wobec dzieła sztuki
  • 10.15 - 13.15 - Sesja Plenarna Zamykająca
   Przewodnictwo: Prof. Jerzy Jasieńko, Prof. Andrzej Koss
   Przedstawienie Rezolucji Kongresu, dyskusja, przyjęcie Rezolucji, zakończenie Kongresu

  • 13.30 - 14.30 - Lunch

  • 15.00 – 19.00 - Przejazd do Krakowa, zakwaterowanie w hotelu
  • 20.00 - Kolacja w Sali Międzynarodowego Centrum Kultury, Rynek Główny 25

9 października 2015 (piątek)
KONGRESOWY OKRĄGŁY STÓŁ EKSPERTÓW – KRAKÓW: POLSKA DOKTRYNA OCHRONY DZIEDZICTWA NA TLE EUROPEJSKIM z udziałem ekspertów zagranicznych
„KARTA KRAKOWSKA 2000 – 15 LAT PÓŹNIEJ” MIĘDZYNARODOWE CENTRUM KULTURY, RYNEK GŁÓWNY 25

  • 09.00 – 10.00 - Recepcja
  • 10.00 - 12.30 - Obrady, dyskusja, wnioski
   Prowadzenie obrad: Prof. Jacek Purchla, Akademia Ekonomiczna, Międzynarodowe Centrum Kultury
   Prezentacja rezolucji kongresowej: Prof. Jerzy Jasieńko, Politechnika Wrocławska
   (obrady tłumaczone symultanicznie: polski-angielski-polski)
  • 12.30 - 13.00 - Otwarcie i prezentacja wystawy multimedialnej
   Roberto di Stefano 1926-2005: la Figura, l’Opera, il Pensiero
   Roberto di Stefano 1926-2005: Character, Work, Thought
   Roberto di Stefano 1926-2005: Osobowość, Dzieło, Myśl

  • 13.00 - 14.00 - Lunch

  • 15.30 - 18.00 - Transfer uczestników autokarami do miejsc zaplanowanych wydarzeń. Punkt początkowy i końcowy: Plac Szczepański
   • 16:00 – 16:30 - odsłonięcie popiersia Galileusza w budynku Muzeum Inżynierii Miejskiej, ul. Św. Wawrzyńca 15
   • 17.00 – 17.30 - odsłonięcie popiersia Michała Anioła w Budynku Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej, ul. Podchorążych 1
  • 18.00 - 19.30 - Akademia Dziedzictwa MCK, Rynek Główny 25 - wykład inauguracyjny prof. Jerzego Hausnera
  • 20.00 - Bankiet Pożegnalny z Prezydentem Miasta Krakowa,
   Sala Fontany, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Pałac Pod Krzysztofory, Rynek Główny 35

10 październik 2015 (sobota)

  • Zwiedzanie Krakowa, Czas indywidualny (Program specjalny)