Chronologia władz Oddziału Szczecińskiego SKZ


40. lecie SKZ. Historia SKZ Oddziału w Szczecinie. Członkami Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z terenu szczecińskiego, przed powołaniem Oddziału w Szczecinie, byli: Władysław Chrostowski, Ewa Działak, Franciszek Działak, Krystyna Kroman, Stefan Kwilecki, Stanisław Latour, Krystyna Loose, Janusz Nekanda-Trepka.

Oddział SKZ w Szczecinie powstał jako piąty w Polsce – po oddziałach w Warszawie, Krakowie, Łodzi, Rzeszowie. Była to realizacja ustaleń Zarządu Głównego SKZ dotycząca zorganizowania oddziałów w 12 okręgach terytorialnych. Oddział w Szczecinie obejmował obszar województwa szczecińskiego, koszalińskiego, gorzowskiego i pilskiego. 1 grudnia 1982 r. dr Tadeusz Rudkowski powierzył zadanie organizacji oddziału pani Lubomirze Madejskiej.

12 grudnia 1983 r., w siedzibie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Szczecinie przy ul. Podgórnej 15/16, odbyło się zebranie założycielskie w sprawie powołania Oddziału Szczecińskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Zebranie prowadziła Ewa Stanecka. Jako gość, obecny był Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dr Tadeusz Rudkowski przybyły z Warszawy.

W 1983 r. wybrano pierwszy Zarząd Oddziału Szczecińskiego SKZ (kadencja 1983-1987):
Przewodnicząca – Lubomira Madejska
v-ce Przewodniczący – Stefan Kwilecki
Skarbnik – Ewa Działak
Sekretarz – Władysław Garczyński

Wśród 20 członków założycieli, oprócz wymienionych, byli także m.in.: Ryszard Rogosz, Stanisław Latour, Janusz Nekanda-Trepka, Krystyna Loose, Władysław Chrostowski, Franciszek Lachowicz, Dobrochna Szymańska. Podczas zebrania padła m.in. propozycja przejęcia przez ZG SKZ XVIII-wiecznego zespołu podworskiego w Świerznie, na Dom Pracy Twórczej.

Na pierwszym posiedzeniu Zarządu Oddziału Szczecińskiego SKZ w dniu 24 stycznia 1984 r. ustalono, iż podstawową działalnością Stowarzyszenia powinna być analiza problemów nurtujących środowisko konserwatorskie i wysuwanie wniosków do odpowiedzialnych osób i instytucji, referowanie przez członków zagadnień konserwatorskich z nabytych doświadczeń, opracowywanie wydawnictw.

Od 1984 r. do 1992 r. siedzibą Oddziału był lokal Pracowni Krajoznawczej PTTK przy ul. Dworcowej 6. W 1984 r. otwarto konto bankowe Oddziału. Wojewoda Szczeciński, działając na podstawie Prawa o Stowarzyszeniach (rozporządzenie Prezydenta RP z dnia 23.10.1934 r. ze zm.), pismem z dnia 2.03.1984 r. zaakceptował zawiadomienie o powołaniu w Szczecinie Oddziału SKZ.

W 1984 r. odbyło się 7 zebrań. Członkami SKZ Oddział w Szczecinie w tym czasie byli (wg listy obecności z 11 czerwca 1984 r.): Krystyna Bastowska (Koszalin), Władysław Chrostowski (Gorzów Wlkp.), Eugeniusz Der (Piła), Ewa Działak (Szczecin), Franciszek Działak (Szczecin), Władysław Garczyński (Szczecin), Mirosława Grabska (Piła), ks. Roman Kostynowicz (Szczecin), Krystyna Kroman (Szczecin), Stefan Kwilecki (Szczecin), Stanisław Latour (Szczecin), Franciszek Lachowicz (Koszalin), Krystyna Loose (Szczecin), Lubomira Madejska (Szczecin), Anna Maria Mosiewicz (Koszalin), Jacek Paszkowski (Szczecin), Ryszard Rogosz (Szczecin), Zenon Ruczkowski (Szczecin), Kazimiera Kalita-Skwirzyńska (Szczecin), Czesław Skwirzyński (Szczecin), Ewa Stanecka (Szczecin), Dobrochna Szymańska (Wałcz), Janusz Nekanda-Trepka (Szczecin), Henryk Kustosz (Gorzów Wlkp.).

W Komunikacie nr 2 Zarządu Głównego SKZ z 1985 r. czytamy, iż „Z ośmiu istniejących Oddziałów tylko dwa podjęły systematyczną pracę: warszawski i szczeciński…”.

W 1985 r. oddział liczył 23 członków – 16 w Szczecinie, 4 w Koszalinie, 2 w Pile, 1 w Gorzowie.

W 1987 r. Oddział liczył 30 członków.

Na listach obecności z zebrań w kolejnych latach pojawiają się nazwiska nowych członków: Alicja Biranowska-Kurtz (Szczecin, 1987 r.), Janusz Futerski (Szczecin, 1987 r.), Elżbieta Grabarczyk (1987 r.), Tadeusz Makulec (Szczecin, 1987 r.), Sławomira Zadros (Szczecin, 1987 r.), Małgorzata Zyzik (Szczecin, 1987 r.), Henryk Zyzik (Szczecin, 1987 r.), Alicja Gerlach-Jósewicz (Szczecin, 1990 r.), Ewa Kulesza-Szerniewicz (Szczecin, 1990 r.), Alojzy Kowalczyk (Szczecin, 1990 r.), Małgorzata Paszkowska (Szczecin, 1991 r.), Małgorzata Sajkowska (Szczecin, 1990 r.), Cezary Nowakowski (1996 r.), Waldemar Witek (1996 r.), Tatiana Balcerzak (1996 r.), Danuta Konopkowa (1996 r.), Lesław Cześnik (1996 r.).

skład Zarządu Oddziału w Szczecinie (kadencja 1988-1991):
Prezes – Lubomira Madejska
v-ce Prezes – Krystyna Loose
Sekretarz – Alicja Biranowska –Kurtz
Skarbnik – Wiesława Ewa Działak
Komisja rewizyjna:
Stanisław Latour,
Franciszek Działak

skład Zarządu Oddziału w Szczecinie (kadencja 1991-1993):
Prezes – Lubomira Madejska
Sekretarz – Władysław Chrostowski
Skarbnik – Ewa Stanecka
Komisja Rewizyjna:
Stanisław Latour,
Franciszek Działak

skład Zarządu Oddziału w Szczecinie (kadencja 1993-1996):
Prezes – Lubomira Madejska
Sekretarz – Janusz Nekanda-Trepka
Skarbnik – Ewa Stanecka

skład Zarządu Oddziału w Szczecinie (kadencje 1996-1999 i 1999 -2002):
Prezes – Ryszard Rogosz
Sekretarz – Maciej Płotkowiak
Skarbnik – Olga Ewa Kulesza-Szerniewicz

skład Zarządu Oddziału w Szczecinie (kadencje 2002-2005 i 2005-2008):
Prezes – Beata Makowska
Sekretarz – Maciej Płotkowiak
Skarbnik – Olga Ewa Kulesza-Szerniewicz

skład Zarządu Oddziału w Szczecinie (kadencja 2008-2011):
Prezes – Beata Makowska
Sekretarz – Maciej Płotkowiak
Skarbnik – Stefan Nowaczyk
członkowie Zarządu
Olga Ewa Kulesza-Szerniewicz,
Ryszard Rogosz

Podczas Walnego Zebrania SKZ O/Szczecin w dniu 19 listopada 2008 r. podjęto uchwałę dotyczącą uzyskania autonomii (osobowości prawnej) Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków/O Szczecin. Delegaci Oddziału Szczecin zostali zobowiązani - zgodnie ze Statutem SKZ, rozdział I, paragraf 3, pkt. 3 - do złożenia wniosku o uzyskanie autonomii Oddziału Szczecin na XVI Walnym Zjeździe Delegatów SKZ w Wojanowie (28-29 listopada 2008 r.). Wniosek został złożony.

Decyzją Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 05.08.2013 r. postanowiono: wpisać do Krajowego Rejestru Sądowego: Rejestr Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji (…) pod numerem KRS: 0000472312 Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z siedzibą w Warszawie Oddział w Szczecinie.

skład Zarządu Oddziału w Szczecinie (kadencja 2011-2014):
Prezes – Beata Makowska
z-ca Prezesa – Olga Kulesza-Szerniewicz
Sekretarz – Maciej Płotkowiak
Skarbnik – Stefan Nowaczyk
członkowie Zarządu
Maria Witek,
Ryszard Rogosz
komisja rewizyjna
Janusz Nekanda-Trepka,
Aleksandra Hamberg-Federowicz,
Agnieszka Gawron-Kłosowska

skład Zarządu Oddziału w Szczecinie (kadencja 2014-2017):
Prezes – Beata Makowska
z-ca Prezesa - Maria Witek
Sekretarz – Maciej Płotkowiak
Skarbnik – Stefan Nowaczyk
członek Zarządu
Ewa Kulesza-Szerniewicz,
Aleksandra Hamberg-Federowicz
komisja rewizyjna
Janusz Nekanda-Trepka,
Agnieszka Latour,
Agnieszka Gawron-Kłosowska

od października 2017 r. - skład Zarządu Oddziału w Szczecinie:
Prezes – Maria Witek
Sekretarz – Maciej Płotkowiak
Skarbnik – Stefan Nowaczyk
członkowie Zarządu:
Aleksandra Hamberg-Federowicz,
Ewa Kulesza-Szerniewicz,
Agnieszka Latour,
Janina Stachura
członkowie Komisji Rewizyjnej:
Agnieszka Kłosowska-Gawron,
Czesław Skwirzyński,
Janusz Nekanda-Trepka