Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Toruńskiego SKZ


Oprac. Lech Narębski, Emanuel Okoń


1988

 • Od maja 1988 r. oficjalna siedziba Oddziału mieściła się w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Toruniu przy ul. Łaziennej 8;
 • W dniu 30.11.1988 r. odbył się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu V Walny Zjazd Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, w trakcie którego odsłonięto w westybulu ratusza – siedzibie Muzeum Okręgowego – tablicę pamiątkową poświęconą prof. Jerzemu Remerowi. Zjazdowi towarzyszyła w dniach 30 listopada – 2 grudnia Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Konserwator i zabytek, w stuletnią rocznicę urodzin profesora Jerzego Remera”. W organizacji obu tych wydarzeń aktywnie uczestniczyli członkowie Oddziału. Materiały z konferencji opublikowano w wydawnictwie Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytów pt.: „Konserwator i zabytek in memoriam Jerzego Remera”, red. M. Gumkowska, Warszawa 1991, s. 55–235.

1992
Organizacja przez Oddział we współpracy z Oddziałem Wrocławskim Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków seminarium konserwatorskiego pt. „Problematyka użytkowania i ochrony zabytków na terenie Dolnego Śląska”.
1996
 • Organizacja przez Oddział we współpracy z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego pod patronatem UNESCO Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „Archeologia i konserwacja” poświęconej konserwacji budowli z „adobe” (cegły suszonej) regionu andyjskiego.
 • Równolegle w dniach 10–17.09.1996 r. odbyły się w Toruniu warsztaty konserwatorskie dla słuchaczy z Chile;
 • Zarząd Oddziału rekomendował do konkursu Ministerstwa Kultury i Sztuki, Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 1996 serię wydawniczą „Parki, ogrody i dwory województwa toruńskiego” wydawaną przez Urząd Wojewódzki w Toruniu – Wydział Ochrony Środowiska i Wojewódzki Oddział Państwowej Służby Ochrony Zabytków w Toruniu (otrzymała ona pierwszą nagrodę w w/w konkursie).

1998
Zarząd Oddziału zgłosił do konkursu Ministerstwa Kultury i Sztuki, Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w roku 1998 opracowanie Aliny Skibińskiej, Sławomira Skibińskiego i Lecha Jagodzińskiego pt. „Multimedialna dokumentacja prac konserwatorska na CD-ROM. Konserwacja fasady Starego Ratusza w Poznaniu” (otrzymało ono w w/w konkursie wyróżnienie w dziedzinie prac popularyzatorskich).
2000
 • Od lutego 2000 r. oficjalna siedziba Oddziału mieściła się w Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu przy ul. Rabiańskiej 21;
 • 25.02.2000 r. odbyło się spotkanie członków Oddziału z prof. Andrzejem Kadłuczką oraz członkami Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków;
 • 6.12.2000 r. – na zebraniu Oddziału p. Zbigniew Nawrocki wygłosił prelekcję „Potrzeby konserwatorskie Torunia”. Program spotkania obejmował ponadto dyskusję nad nową formułą nadawania uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz projektem nowelizacji ustawy z 1962 r. o ochronie dóbr kultury i o muzeach.

2001
 • Zarząd Oddziału zgłosił do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków kandydaturę „Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji” do Dorocznej Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za rok 2000. Organizację tę rekomendowano za publikację od roku 1995 serii wydawniczej „Fortyfikacja”, obejmującą do tego czasu dwanaście tomów i dwa zeszyty;
 • Z inicjatywy Oddziału odbyła się 8.03.2001 r. w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu sesja konserwatorska zatytułowana „Konserwacja elewacji Ratusza Staromiejskiego”, której organizatorami byli: Oddział Toruński Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków, Miejski Konserwator Zabytków w Toruniu oraz Muzeum Okręgowe w Toruniu. Podczas sesji wygłoszono następujące referaty:
  • p. Sławomir Szczerbiński, „Prace remontowe i konserwatorskie w ratuszu w XX wieku – wprowadzenie”;
  • p. Zbigniew Nawrocki, „Rozwarstwienie elewacji ratusza – wnioski do programu konserwatorskiego”;
  • p. Jadwiga Łukaszewicz, „Konserwacja doświadczalna wnęki „X” elewacji północnej – wnioski technologiczne i estetyczne do programu konserwatorskiego” oraz
  • p. Małgorzata Dobrzyńska - Musiela, „Przebieg prac konserwatorskich przy elewacjach wieży ratuszowej i wieżyczki północno-zachodniej”.
  Na zakończenie spotkania odbyła się dyskusja nad założeniami programu konserwatorskiego dla planowanych prac przy elewacjach Ratusza Staromiejskiego w Toruniu.

2008
Uchwałą Zarządu Województwa nr 100/1278/08 z dnia 30.12.2008 r. p. Emanuel Okoń został powołany jako przedstawiciel Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w skład Komisji opiniującej wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
2009
 • Od 22.01.2009 r. oficjalna siedziba Oddziału mieściła się w Muzeum Okręgowym w Toruniu przy Rynku Staromiejskim 1 (Ratusz Staromiejski);
 • Kilku członkom Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wydał rekomendacje do wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2010
 • Zarząd Oddziału rekomendował do nagrody Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków za wyróżniające się publikacje dwie książki członka Oddziału, p. Justyny Olszewskiej-Świetlik, tj. „Warsztat malarski antwerpskiego retabulum św. Adriana z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” (Toruń 2008) oraz „Technologia i technika malarska wybranych nowożytnych epitafiów z Bazyliki Mariackiej w Gdańsku” (Toruń 2009);
 • Oddział objął patronatem Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków wydanie książki członka Oddziału p. Ewy Doleżyńskiej - Sewerniak pt. „Materiały malarskie i technika w obrazach olejnych Aleksandra Gierymskiego”, Toruń 2010 (ss. 560; Wydawnictwo Urbański);
 • Kilku członków Oddziału zostało rzeczoznawcami Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

2011
 • Zarząd Oddziału rekomendował p. dr. Marka Rubnikowicza na członka Rady Muzealnej Muzeum Zamkowego w Malborku (rekomendacja została uwzględniona);
 • Zarząd Oddziału wnioskował do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o uhonorowanie księdza prałata Stanisława Waszczyńskiego, proboszcza i kustosza parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny we Włocławku, Złotą Honorową Odznaką Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków (odznakę przyznano);
 • Zarząd Oddziału zgłosił w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace naukowe, projektowe i popularyzatorskie z ochrony zabytków i muzealnictwa publikację p. dr. Ewy Doleżyńskiej - Sewerniak pt. „Materiały malarskie i technika w obrazach olejnych Aleksandra Gierymskiego”, Toruń 2010 (praca otrzymała wyróżnienie w w/w konkursie);
 • 19.10.2011 r. w ramach „XVII Toruńskiego Festiwalu Książki” odbyła się w Ratuszu Staromiejskim w Toruniu promocja książki członka Oddziału, p. dr. Ewy Doleżyńskiej - Sewerniak, „Materiały malarskie i technika w obrazach olejnych Aleksandra Gierymskiego”;
 • Kilku członkom Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wydał rekomendacje do wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2012
 • Zarząd Oddziału rekomendował do XIV edycji nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora przeprowadzone w 2011 r. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013, projekt „Toruń – Hanza nad Wisłą” prace konserwatorskie w ruinach zamku krzyżackiego w Toruniu pod nazwą „Zamek krzyżacki – konserwacja, rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzenne”;
 • Zarząd Oddziału zgłosił do konkursu „Dziedzictwo Wieków” organizowanego przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wnioski o nadanie medali „Hereditas Saeculorum” księdzu prałatowi Stanisławowi Kardaszowi, wieloletniemu diecezjalnemu konserwatorowi zabytków diecezji toruńskiej oraz jako instytucji Muzeum Okręgowemu w Toruniu. Oba wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, a medale „Hereditas Saeculorum” uroczyście wręczono w ramach Kujawsko-Pomorskich obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa;
 • W Ratuszu Staromiejskim w Toruniu odbył się zorganizowany przez Oddział odczyt członka Stowarzyszenia, dr. Macieja Prarata, pt. „Zabytkowy wiatrak w Bierzgłowie, jego problematyka badawcza i konserwatorska”, przeznaczony dla szerokiej publiczności.

2013
kilku członkom Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wydał rekomendacje do wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
2014
 • Zarząd Oddziału wnioskował do Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków o nadanie Złotej Odznaki Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zasłużonym członkom Oddziału: p. Zbigniewowi Nawrockiemu i p. Emanuelowi Okoniowi (odznaki przyznano);
 • Oddział objął patronat nad konferencją „Kolor w architekturze historycznej”, cykl I: „Wiek XIX i XX” zorganizowanej w dniach 18–19.09.2014 r. przez Katedrę Historii Kultury Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy;
 • Kilku członkom Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wydał rekomendacje do wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2017
 • 18.04.2017 r. Oddział zorganizował wykład gościnny pt. „Prace konserwatorsko-restauratorskie w zespole kościoła Najświętszej Marii Panny w Malborku” z udziałem dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku, p. Mariusza Mierzwińskiego oraz pracowników Muzeum – p. Bernarda Jesionowskiego oraz p. Mirosława Jonakowskiego, a także członków Rady Konserwatorskiej tejże instytucji: prof. Mariana Arszyńskiego i dr. Marka Rubnikowicza;
 • W porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków Oddział przygotował wnioski o odznaczenie dla dziesięciu osób będących niegdyś pracownikami państwowych organów ochrony zabytków;
 • Zorganizowano wyjście terenowe po kamienicach toruńskich, w którym uczestniczyli członkowie Oddziału wraz ze studentami Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki oraz Ochrony Dóbr Kultury Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika;
 • Kilku członkom Stowarzyszenia Zarząd Oddziału wydał rekomendacje do wniosków o nadanie uprawnień rzeczoznawcy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
 • Założono oficjalny profil Oddziału na Facebooku;
 • Zarząd Oddziału przygotował wniosek o nagrodę im. Wojciecha Kalinowego dla p. Emanuela Okonia (nagroda została przyznana).

2018
 • We współpracy z Zakładem Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 18.04.2018 r. odbyła się konferencja pt. „Ochrona zabytków na Pomorzu i Kujawach. W setną rocznicę organizacji urzędów konserwatorskich w Polsce” (uczestniczyło prawie 100 osób). W związku z w/w konferencją przygotowano także wystawę posterową na temat ochrony zabytków na Pomorzu w okresie międzywojennym autorstwa dr Karoliny Zimnej-Kaweckiej;
 • Zarząd Oddziału przygotował wniosek o nadanie godności członka honorowego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków dla p. dr. Marka Rubnikowicza (wniosek rozpatrzono pozytywnie);
 • Zarząd Oddziału przygotował dziewięć wniosków o nagrody resortowe w porozumieniu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Toruniu (nagrody zostały przyznane);
 • Zarząd Oddziału przygotował wniosek o nagrodę im. księdza Janusza Pasierba – „Conservator Ecclesiae” dla księdza biskupa dr. Andrzeja Wojciecha Suskiego (nagroda została przyznana);
 • Odbył się wyjazd do Olęderskiego Parku Etnograficznego w Małej Nieszawce, nowego oddziału Muzeum Etnograficznego w Toruniu;
 • Odbył się wyjazd do Malborka w związku z wykładem, który miał miejsce w 2017 r.;
 • We współpracy z Zakładem Konserwatorstwa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika przeprowadzono warsztaty dla młodzieży pt. „Praktyka detektywistyczna w badaniach zabytków architektury”;
 • 28-29 lipca, we współpracy z Zakładem Konserwatorstwa UMK przeprowadzono warsztaty pt. „Konserwatorstwo zabytków architektury” (70 uczestników). Celem warsztatów było wprowadzenie w zagadnienia problematyki zabytkoznawczej i konserwatorskiej, które stanowią rdzeń programowy Studiów Podyplomowych w Zakresie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Architektury Historycznej, prowadzonych na Wydziale Sztuk Pięknych UMK;
 • We współpracy z Muzeum Okręgowym w Toruniu przygotowano oficjalne wręczenie odznaczeń resortowych: m.in. Odznakę Honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej" – nagrodę otrzymał m.in. p. Lech Narębski. Podczas uroczystości, 22 czerwca, dr Karolina Zimna-Kawecka wygłosiła referat pt. „Ochrona zabytków na Pomorzu w dwudziestoleciu międzywojennym – wybrane problemy”;