Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Bydgoskiego SKZlata 2010 – 2011:
W ramach działalności członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w dyskusji dotyczącej problematyki planów zagospodarowania miasta Bydgoszczy w obrębie jego zabytkowego obszaru.

W trakcie zebrań wygłaszane były prelekcje wraz z pokazem przez członków Stowarzyszenia:
- Prof. dr hab. Dariusz Markowski - "Badania, konserwacja i restauracja zabytkowych wnętrz projektu Henry`ego van de Velde w budynkach dawnego sanatorium w Trzebiechowie"
- Dr Iwona Jastrzębska-Puzowska - "Architektura współczesnych kościołów".
- mgr Hanna Belczyk, mgr Aleksandra Olszewska-Piech - "Konserwacja gotyckiego malowidła z przedstawieniem św. Krzysztofa" z kościoła farnego w Chełmnie"

Zorganizowano wycieczkę po obiektach zabytkowych w trakcie i po realizacji prac na terenie Kujaw wraz z poznaniem krajobrazu kulturowego okolic jeziora Gopło.

Członkowie stowarzyszenie brali udział w komisji prac archeologicznych prowadzonych na płycie Starego Rynku w Bydgoszczy (odsłonięcie fundamentów dawnego ratusza oraz nieistniejącego kościoła pojezuickiego).

Wszyscy członkowie uczestniczyli w wycieczce studyjnej z oprowadzeniem archeologa po wykopaliskach.

Stowarzyszenie zorganizowało Balu Konserwatora i przyjaciół.

lata 2012 – 2014:
Członkowie Stowarzyszenia, tak jak dotychczas, uczestniczyli w dyskusjach dotyczącej problematyki planów zagospodarowania miasta Bydgoszczy w obrębie jego zabytkowego obszaru. Członkowie oddziału brali również czynny udział w pracach zespołu tworzącego Masterplan dla kultury bydgoskiej w ramach prac stolika rewitalizacja oraz w pracach miejskiej komisji architektoniczno-urbanistycznej. Uczestniczyli w pracach komisji oceniającej projekty na tzw. "witacze" - małą architekturę przy wjeździe do miasta.

W trakcie zebrań oddziału wygłaszane były prelekcje wraz z prezentacją działalności konserwatorskiej członków Stowarzyszenia. Poruszana była również problematyka współczesnej architektury w obrębie zabytkowej zabudowy miast.

Prezes Bydgoskiego Oddziału SKZ oraz dwóch członków stowarzyszenia zainicjowali powstanie społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy przy Prezydencie miasta. Przewodniczącym Rady został wybrany prezes bydgoskiego oddziału SKZ. Rada wraz z plastykiem miejskim opiniuje wszystkie projekty mające wpływ na estetykę przestrzeni miejskiej.

lata 2015 – 2016:
Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach dotyczących odbudowy pierzei zachodniej Starego Rynku, jak również przebudowy płyty rynku.

Prezes Bydgoskiego Oddziału SKZ uczestniczył w pracach komisji oceniającej granty na kulturę oraz Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (jako przedstawiciel SKZ).

Członkowie oddziału w osobach: Jolanta Chmara, Ewa Raczyńska-Mąkowska, Iwona Jastrzębska-Puzowska i Dariusz Markowski (przewodniczący Rady) są członkami społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy, przy Prezydencie miasta. Zadaniem Rady jest opiniowanie ważnych inwestycji, w tym planów rewitalizacji przestrzeni w obrębie Starego Miasta i Śródmieścia Bydgoszczy. Rada opiniowała m.in. rewitalizację zabytkowego mostu Staromiejskiego, któremu przywrócono historyczny wygląd (balustrady, lampy, nawierzchnię), budowę hali Astorii (pływalnia), koncepcję przystani wodnej na Brdzie, przebudowę zabytkowego gmachu teatru kameralnego, rewitalizację Parku Kochanowskiego i Parku im. Witosa w Bydgoszczy.

Zarząd Oddziału zorganizował dla wszystkich członków w grudniu spotkania wigilijne.

lata 2017-2019:
Członkowie stowarzyszenia uczestniczyli w spotkaniach i dyskusjach dotyczących odbudowy zachodniej pierzei rynku, remontu płyty rynku, dyslokacji pomnika króla Kazimierza Wielkiego.

Prof. Dariusz Markowski (prezes) uczestniczył w pracach komisji oceniającej wnioski o dofinansowanie zadań realizowanych ze środków pozostających w dyspozycji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (na rok 2018) oraz oceniał granty na kulturę przyznawane przez Urząd Miasta w Bydgoszczy (w latach 2017-2019).

Członkowie Bydgoskiego Oddziału SKZ - Prof. Dariusz Markowski (prezes) oraz Pan Paweł Łukowicz - uczestniczyli, jako członkowie, w Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej (jako przedstawiciele SKZ) opiniującej Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego dla miasta Bydgoszczy oraz oceniającej projekty znaczących inwestycji miejskich.

Członkowie oddziału w osobach: Jolanta Chmara, Ewa Raczyńska-Mąkowska, Iwona Jastrzębska-Puzowska i Dariusz Markowski (przewodniczący Rady) jako przedstawiciele społecznej Rady ds. Estetyki Miasta Bydgoszczy opiniowali m.in.:
- rewitalizację skweru przy Placu Kościeleckich w Bydgoszczy,
- budowę wieży widokowej w Fordonie,
- budowę nowego lodowiska,
- rewitalizację młynów Rothera,
- rozbudowę Filharmonii Pomorskiej,
- plan funkcjonalny zabytkowej hali targowej w Bydgoszczy,
- małą architekturę w przestrzeni miejskiej,
- plany rewitalizacji bulwarów,
- remontu rynku w dzielnicy Fordon.
Uczestniczyli w jury konkursu na ławkę i kwietniki miejskie oraz opracowaniu i wdrożeniu standardów nawierzchni chodników, opiniowała plany rewitalizacji przestrzeni w obrębie Starego Miasta i Śródmieścia Bydgoszczy.

Rada ds Estetyki Miasta (do której należą 4 osoby z oddziału na 10 członków rady) została 24 maja 2017 roku uhonorowana medalem Prezydenta Bydgoszczy „Za szczególne zasługi dla Miasta Bydgoszczy”

Członkowie Oddziału brali czynny udział w powstaniu kolejnego numeru kwartalnika Renowacje i Zabytki, poświęconego Bydgoszczy, który ukazał się w grudniu 2017 roku.

Rada ds Estetyki Miasta (do której należą 4 osoby z oddziału na 10 członków rady) została 8 października 2018 roku uhonorowana przez Prezydenta Bydgoszczy statuetką Łuczniczki „Za znaczący społeczny udział w życiu miasta”.

Bydgoski Oddział SKZ uczestniczył jako współorganizator z Urzędem Miasta Bydgoszczy w przygotowaniu konferencji naukowej dotyczącej odbudowy zachodniej pierzei Starego Rynku w Bydgoszczy, która miała miejsce 28 marca 2019 roku.