Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Nagroda im. Wojciecha Kalinowskiego


USTANOWIENIE I REGULAMIN PRZYZNAWANIA

1.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków realizując wniosek X Walnego Zjazdu SKZ w Rydzynie w 1993 r. ustanawia Nagrodę im. Wojciecha KALINOWSKIEGO, która będzie przyznawana raz na dwa lata szczególnie zasłużonym osobom zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

2.

Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których praca na rzecz ochrony zabytków w zakresie niżej sformułowanym przynosi znaczące wyniki a równocześnie upamiętnia osobowość i dzieła wybitnego badacza, konserwatora oraz twórcy.

WOJCIECH KALINOWSKI (1919-1992) prof. dr hab. architekt, odegrał w ochronie zabytków urbanistyki i architektury w okresie powojennym szczególną rolę. Jako architekt - urbanista związany był pracą naukową i dydaktyczną głównie z Politechniką Warszawską, Uniwersytetem M. Kopernika w Toruniu oraz Instytutem Urbanistyki i Architektury, a następnie Instytutem Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk. Jako konserwator zabytków największe zasługi poniósł będąc dyrektorem Ośrodka Dokumentacji Zabytków; współtwórcą współczesnej idei ochrony zabytków, a także uczestnikiem międzynarodowego ruchu konserwatorskiego m.in. przez PKN ICOMOS.

Działalność naukowa PROFESORA owocująca ponad 200 publikacjami koncentrowała się wokół problematyki teorii urbanistyki historii budowy miast, architektury drewnianej, architektury przemysłowej XIX wieku oraz teorii i zasad ochrony dziedzictwa kulturowego. Jego zasługą są fundamentalne prace naukowe o historii rozwoju przestrzennego miast polskich; o podstawach rewaloryzacji zespołów zabytkowych. Jako dyrektor Ośrodka Dokumentacji Zabytków opracował zasady dokumentacji zabytków, ewidencji obiektów i zespołów historycznych oraz instrukcje do dokumentacji konserwatorskich.

Wykształcił szereg pokoleń architektów, historyków sztuki i konserwatorów prowadząc wykłady w uczelniach polskich, zagranicznych oraz na studiach podyplomowych. Działalność naukowa, konserwatorska, dydaktyczna oraz na polu kształcenia młodych kadr nauki prowadzona przez profesora Wojciecha KALINOWSKIEGO - a także jego postawa moralna za kilkadziesiąt lat pracy dla dobra ochrony zabytków Kultury Narodowej może być przykładem dla wszystkich następnych.

3.

Przy rozpatrywaniu wniosku o Nagrodę należy brać pod uwagę w jakim stopniu kandydat swoją postawą oraz osiągnięciami nawiązuje do dokonań i zainteresowań PROFESORA. Należy uwzględnić następujące kryteria:

 1. twórczy charakter wykonywanej pracy lub osiągnięcia będącego przedmiotem WNIOSKU
 2. działalność badawcza i konserwatorska w dziedzinie:
  1. teoria oraz historia architektury i urbanistyki;
  2. ochrona i dokumentacja zabytków architektury techniki i przemysłu;
  3. działalność w procesie dokumentacji i ewidencji zabytków.

4.

Nagroda może być przyznawana pracownikom służb konserwatorskich, naukowcom i pedagogom, pracownikom muzeów i architektom, którzy w dziedzinach wymienionych w punkcie trzecim uzyskali szczególnie wartościowe wyniki.
Przedmiotem NAGRODY może być pojedyncze dzieło, lub osiągnięcie o ważnym znaczeniu; względnie określony dorobek naukowy, publikacyjny lub konserwatorski.

5.

Wniosek o przyznanie NAGRODY winien zawierać imię i nazwisko kandydata, miejsce zatrudnienia, charakterystykę działalności lub opis dokonań, uzasadnienie merytoryczne wraz z dokumentacją ilustrującą osiągnięcie.

Ustala się termin składania wniosków na dzień 30 czerwca każdego nieparzystego roku.

6.

Nagrodę w postaci DYPLOMU oraz MEDALU OKOLICZNOŚCIOWEGO zatwierdza Zarząd Główny SKZ, który zapewnia też warunki działalności Komisji d/s Nagrody.

Nagrodę przyznaje komisja powoływana każdorazowo przez ZG SKZ w składzie:

 1. przedstawiciel ZG SKZ
 2. przedstawiciel Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej
 3. przedstawiciel Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
 4. przedstawiciel Generalnego Konserwatora Zabytków
 5. przedstawiciel Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie
 6. członek SKZ nie pełniący żadnej funkcji w Stowarzyszeniu.

7.

Komisja d/s Nagrody przyznaje jedną Nagrodę, może też jej nie przyznać. W przypadku rozbieżności zdań członków Komisji decyduje większość głosów. Komisja może też zlecić recenzję do Wniosku. Recenzent winien być wybrany spośród ekspertów SKZ w danej specjalności. Komisja sporządza w sprawie Nagrody protokół w terminie 6 miesięcy od terminu składania wniosków.

8.

Nagroda im. Wojciecha KALINOWSKIEGO wręczana będzie na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków lub w trakcie innych uroczystości o znaczeniu ogólnokrajowym, na wniosek prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Regulamin opracował i zatwierdził Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
Warszawa, dnia 26.02.1994 r.