Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Mazowieckiego (Warszawskiego) SKZ1986 rok

 1. na skutek przerwania stanem wojennym wprowadzonym 13.12.1981 r. możliwości samoorganizowania się konserwatorów zabytków i tworzenia naszego stowarzyszenia właściwa działalność merytoryczna rozpoczęła się właśnie w 1986 r.
  Sekretariat oddziału oraz spotkania merytoryczne odbywały się w budynku siedziby Zarządu PP PKZ, przy ul. Zielnej 49 w Warszawie (do 1987 r.).
 2. z inicjatywy OW SKZ podjęto starania o upamiętnienie prof. Jana Zachwatowicza. Miał temu posłużyć kamień pamiątkowy zlokalizowany w obrębie murów obronnych Starego Miasta. Pomysł ten natrafił na pewne trudności związane w głównej mierze z finansowaniem i jak również zagadnieniami technicznymi wynikającymi z jego formy i lokalizacji. Głaz za zgodą Konserwatora Przyrody pozyskano z wykopów pod budowę warszawskiego metra. Wybrana lokalizacja - po lewej stronie mostka prowadzącego z Podwala na Szeroki Dunaj, w pobliżu muru wewnętrznego - nieprzypadkowo nawiązywał do dokonań profesora Zachwatowicza. Mury miejskie zostały przez niego odsłonięte w okresie międzywojennym, jednocześnie było to miejsce spokojne o dużych walorach estetycznych i dobrej widoczności, ale nadal w granicach Starego Miasta, do którego odbudowy tak znacząco się przyczynił. Kamień pamiątkowy został wykonany wspólnym wysiłkiem wielu osób. Projekt usytuowania i opracowania kamienia wykonali Jerzy Brabander i Adam Pulikowski. Obróbki kamienia dokonano w warsztacie kamieniarskim w Jazgarzewie, zaś fundamenty wykonali pracownicy Oddziału PKZ KAM, litery są autorstwa Edwarda Śluzka. Po czterech latach starań pamiątkowy kamień odsłonięto w 1 r.
 3. odbyło się w nim średnio jedno zebranie w miesiącu (z wyjątkiem okresu letniego) - łącznie 9 spotkań, w tym kilka o charakterze naukowym. W ich trakcie omawiane były m.in. nowe odkrycia najdawniejszej architektury klasztornej w Trzebnicy, Łeknie i Lubiążu, nowelizacja ustawy o ochronie dóbr kultury, jak również zagadnienia związane z odnową Starego Miasta w Warszawie.
 4. w czerwcu członkowie stowarzyszenia zwiedzili pracownie konserwacji kamienia i konserwacji metalu Społecznego Komitetu Opieki nad Cmentarzem Powązkowskim.
 5. rok zakończono projekcją filmu w Wytwórni Filmów Dokumentalnych dotyczącego zabytków na dawnych ziemiach polskich w okresie międzywojennym.
 6. podjęto także inicjatywę rozpoczęcia ogólnokrajowej dyskusji o etyce konserwatorskiej i potrzebie szkolenia kadr konserwatorskich.

1987 rok
 1. sukcesem zakończono zaangażowanie członków OW SKZ w ocalenie jednej z najstarszych cukrowni w środkowej Polsce - Cukrowni Izabelin w Glinojecku koło Ciechanowa. We współpracy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Ciechanowie udało się powstrzymać demontaż unikalnych, zabytkowych urządzeń ciągu technologicznego.
 2. Podjęto także interwencje związaną z zachowaniem w jak największym stopniu substancji zabytkowej przy wprowadzaniu zmian funkcjonalnych w trakcie remontu Hotelu Bristol.
 3. podczas zwiedzania pracowni konserwacji tkanin Zamku Królewskiego w Warszawie wysłuchano wykładu Ewy Pustoła - Kozłowskiej i Ewy Wartelskiej na temat ochrony i konserwacji małej architektury w stolicy, który połączony był z projekcją trzech filmów autorstwa Jerzego Skowrońskiego dotyczących: historii i konserwacji staromiejskiego pomnika Syrenki, konserwacji Kolumny Zygmunta oraz złoceń galwanicznych na Zamku Królewskim.
 4. w siedzibie zarządu Mieczysław Kurzątkowski - dyrektora Muzeum Wsi Lubelskiej wygłosił odczyt pt. Muzeum na wolnym powietrzu – zespół zabytkowy czy ekspozycja.
 5. wyjazdowe posiedzenie Zarządu OW SKZ w Lublinie, które odbyło się jesienią 1987 r. sprzyjało rozwinięciu inicjatywy powołania Oddziału SKZ w Lublinie. Dotychczas istniało Koło Lubelskie w ramach Oddziału Warszawskiego SKZ. Posiedzenie było połączone ze zwiedzaniem Starego Miasta w Lublinie, Muzeum Wsi Lubelskiej i Zespół Pałacowo-Parkowy w Kozłówce. W ślad za tą inicjatywą w dniu 18 grudnia odbyło się spotkanie Koła Lubelskiego OW SKZ poświęcone koncepcji powołania w Lublinie samodzielnego oddziału. Ze względu na świąteczny okres spotkania wzięło w nim udział jedynie 6 z 33 członków, przez co Oddziału nie powołano.

1988 rok
 1. Zarząd Oddziału zaniepokojony informacjami uzyskanymi od komitetu osiedlowego Warszawa-Stare Miasto (pismo w sprawie przeciwdziałania błędnej polityce konserwatorskiej w obrębie Starego Miasta), po zapoznaniu się ze stanem zachowania zabudowy Starego Miasta w Warszawie, zainicjował spotkanie z Konserwatorem Zabytków m. st. Warszawy oraz wystąpił do Generalnego Konserwatora Zabytków w Ministerstwie Kultury i Sztuki z inicjatywą powołania specjalnej komisji, której zadaniem byłoby przeanalizowanie dotychczasowych działań konserwatorskich i remontowych na Starym Mieście oraz określenie zasad prowadzenia właściwej polityki konserwatorskiej.
 2. zarząd opiniując część dotyczącą Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Programie rozwoju kultury do 2000 roku wypowiedział się negatywnie na temat finansowania odbudowy Pałacu Saskiego ze środków przeznaczonych na ochronę i konserwację zabytków. To stanowisko zostało powtórzone na Walnym Zjeździe SKZ w 1988 r. Zjazd podjął uchwałę o wystąpieniu przez Stowarzyszenie z protestem przeciwko finansowaniu rekonstrukcji za środków na ochronę i konserwację zabytków.
 3. rozpoczęto szkolenie z zakresu kwalifikacji dzieł rzemiosła artystycznego (kontynuowane w 1989 r.). Głównym tematem były przedmioty wykonane z porcelany: 9 spotkań szkoleniowych składało się z wykładów i wizyt w kolekcjach prywatnych, a także zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, kolekcji na Jasnej Górze i na Wawelu. Ponadto sesje szkoleniowe odbywały się w Warszawie dwa razy w kwartale. Poruszały one następujące tematy:
  1. Tło historyczne – początki porcelany;
  2. Porcelana europejska - wielkie manufaktury (Miśnia, Berlin, Wiedeń, Francja, Anglia). Problemy Periodyzacji;
  3. Technologia. Forma i wzory. Problematyka dekoracji;
  4. Problematyka datowania, identyfikacja składu, identyfikacja warsztatu;
  5. Porcelana polska (m. in. Belweder, Korzec, Baranówka, Ćmielów) – historia - podobieństwa i odrębności;
  6. Sygnowanie, literatura przedmiotu (katalogi i opracowania);
  7. Zbieractwo i kolekcjonerstwo;
  8. Porcelana przedmiotem handlu antykwarycznego (problem znawstwa i wycen)
  9. Problemy konserwacji porcelany. Merytoryczny nadzór nad szkoleniem miała Stefania Niedźwiedzka.
 4. nie powiodła się inicjatywa przygotowania ankiet członkowskich (karta członkowska) w celu poszerzenia wiedzy o zakresie działalności członków OW SKZ. Na ankietę odpowiedziało jedynie 5 z 150 członków OW SKZ.
 5. w ramach spotkań naukowych Oddziału Warszawskiego SKZ odbyły się m.in. wykłady dr. Lecha Krzyżanowskiego pt. Konserwacja w Anglii – polskie mity i rzeczywistość oraz Miasto arabskie jako problem konserwatorski.

1989 rok
 1. działania Zarządu oraz członków Oddziału ogniskowały się wokół przygotowania i realizacji wniosków kolejnego Walnego Zjazdu Delegatów SKZ.
 2. realizacja czwartej sesji szkoleniowej zapoczątkowanej w 1988 r. poświęconej kwalifikacji przedmiotów wykonanych z porcelany.
 3. współorganizacja wespół z Oddziałem Badań i Konserwacji PP PKZ sesji naukowej pt. Architektura i urbanistyka XIX i początków XX wieku w krajobrazie historycznym Królestwa Polskiego.

1990 rok
 1. zorganizowanie wespół z Zespołem Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich szkolenia poświęconego problematyce rewaloryzacji miast i zespołów staromiejskich, opracowanie „Diagnozy stanu zabytkowych miast w Polsce”.
 2. udział w pracach związanych z nowelizacją Ustawy o ochronie dóbr kultury i muzeach, w tym posiedzeniach Rady ds. Ochrony Zabytków (oddział reprezentował prezes Jacek Serafinowicz).
 3. przyznanie na IV Walnym Zjeździe SKZ członkostwa honorowego prof. Janowi Pazdurowi.
 4. przyznanie nagrody im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego Łomnickiego Michałowi Witwickiemu pracownikowi Zespołu Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast.
 5. w ramach spotkań konserwatorskich (4), które odbywały się w siedzibie OBiK PP PKZ, ul. Solec zorganizowano wystąpienia ekspertów poświęcone pracy nad nowelizacją ustawy oraz ochroną zabytkowych zespołów miejskich.

1991 rok
 1. kolejne spotkanie zorganizowanie wespół z Zespołem Ekspertów Międzyresortowej Komisji ds. Rewaloryzacji Miast i Zespołów Staromiejskich w ramach szkolenia poświęconego problematyce rewaloryzacji miast i zespołów staromiejskich dotyczące zasobu oraz proponowanych kierunków rewaloryzacji miast i zespołów staromiejskich.
 2. spotkanie konserwatorskie poświęcone „Ochronie zabytków nurtu socrealistycznego”.

1992 rok
 1. zarząd wespół z Oddziałem Badań i Konserwacji PP PKZ zorganizował w Radziejowicach konferencję „Architektura i urbanistyka w krajobrazie historycznym Królestwa Polskiego 1815 – 1914” z czynnym udziałem referentów reprezentujących środowisko warszawskie, tj. prof. Jadwigą Roguską, prof. Krzysztofem Dumałą i dr Bożeną Wierzbicką.
 2. referaty członków oddziału w międzynarodowej konferencji „Ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego” zorganizowanej w Krasiczynie: prof. Jerzego Kowalczyka, dr. inż. Tadeusza Polaka, mgr. Andrzeja Michałowskiego, dr. Andrzeja Majdowskiego, dr. Janusza Smazy, prof. Stanisława Stawickiego i prof. Ryszarda Brykowskiego.
 3. nagrodę im. H. Pieńkowskiej i J. Łomnickiego otrzymał na wniosek naszego zarządu członek Oddziału Mazowieckiego SKZ kol. Ryszard Brykowski.
 4. członkowie oddziału wykazali duże zaangażowanie w pracach nad nowelizacją statutu SKZ.
 5. Przedstawiciele OW SKZ brali udział w pracach komisji programowej MEN i współpracy ze społeczną szkołą na Mokotowie. Przeprowadził także analizę propozycji zmian i uwag do rozporządzenia MKiS w sprawie prac konserwatorskich i archeologicznych. Nawiązano współpracę z sekcją Ochrony Zabytków w SARP. Podjęto dyskusję nad ogólnym planem zagospodarowania przestrzennego Warszawy, jak również członkowie Oddziału wzięli udział w kilku dyskusjach merytorycznych dotyczących zagospodarowania i funkcji użytkowych Starego Miasta.
 6. oddział obejmował zasięgiem swojej działalności największy obszar: województwo lubelskie, zamojskie, ciechanowskie, łomżyńskie, ostrołęckie, białostockie, bialskopodlaskie, jak również łódzkie, sieradzkie i białostockie. Liczył wówczas 160 członków.

1993 rok
 1. nagrodę im. H. Pieńkowskiej i J. Łomnickiego otrzymał na wniosek naszego zarządu członek Oddziału Mazowieckiego SKZ kol. Janusz Stępkowski.
 2. zarząd Oddziału Mazowieckiego negatywne zaopiniowało rozbudowę Biblioteki Sejmowej ze względu na nieodwracalne zmiany w wartościach kulturowych Skarpy Warszawskiej, jakie wiązały się z realizacją projektu.
 3. skierowano także sprzeciw do Konserwatora Zabytków m. st. Warszawy wobec zagęszczenia zabudowy willowego kwartału na Żoliborzu skomponowanego w okresie międzywojennym jako miasto-ogród poprzez budowę bloku mieszkalnego.
 4. w ramach spotkań konserwatorskich, które odbywały się w biurach PSOZ, przy ul. Wierzbowej 9/11 oraz Senatorskiej 14 w Warszawie zorganizowano wystąpienia następujących ekspertów:
  1. Leszka Czapskiego, Zbigniewa Maja, Kazimierza Sztarbałły „Ochrona budownictwa drewnianego na przykładzie prac konserwatorskich w kościele w Izdebnie Kościelnym i dworze w Brześcach”,
  2. Marii Brukalskiej „Wybrane problemy konserwatorskie Warszawy”,
  3. Alberto Soldaniego „Wybrane aspekty prawne ochrony zabytków”.

1994 rok
 1. Oddział Warszawski SKZ ustanowił nagrodę pn. Złoty Cokół w celu wyróżnienia osób i instytucji, które zajmują się sponsorowaniem prac konserwatorskich i popularyzacją działań na rzecz ochrony zabytków (wręczaną przez kolejne 3 lata).
 2. zarząd oddziału kontynuował zaangażowanie w ochronę zabytkowego układu przestrzennego Żoliborza, przeciwstawiając się nowej zabudowie i interweniując w tej sprawie u Generalnego Konserwatora Zabytków. Podjęto także działania mające zapobiec nieprawidłowościom w pracach przy wieży ratusza w Pułtusku.
 3. w ramach spotkań konserwatorskich odbyła się m. in. projekcja filmu pt. Konserwacja pomnika Mikołaja Kopernika w Warszawie. Zorganizowano także otwartą dyskusję na temat ochrony miast historycznych i konserwacji drewnianych kościołów na przykładzie Izdebna.

1995 rok
 1. Nagrodę Złotego Cokołu ustanowioną przez OW SKZ otrzymał Włodzimierz Trzciński, prezes Fujifilm Polska, za wsparcie za pośrednictwem Fundacji Fuji konserwacji warszawskich zabytków. Statuetka została wykonana i zaprojektowana wysiłkami członków oddziału (model wykonał Tadeusz Bogdalik, pozłocenie brązowego modelu Sławomir Safażyński).
 2. zorganizowane zostało spotkanie z Generalnym Konserwatorem Zabytków Tadeuszem Zielniewiczem, który wygłosił wystąpienie pt. Sytuacja w ochronie i konserwacji zabytków – potrzeba dalszych zmian.
 3. podczas spotkań konserwatorskich współorganizowanych przez oddział na Zamku Królewskim w Warszawie wystąpienia mieli następujący eksperci:
  1. Jerzy Kowalczyk „Czy konserwatorzy przyrody i zabytków rozumieją istotę ochrony historycznej krajobrazu w mieście”,
  2. Andrzej Tomaszewski „Badania i konserwacja zabytków w Polsce 1945-1989 – paradoksy epoki komunizmu”,
  3. Jerzy Miziołek „Malowidła w Kaplicy Sykstyńskiej konserwacja i ikonografia”,
  4. Janusz Bogdanowski, Kazimierz Radwański, „Przesłanki naukowe prac konserwatorskich przy Barbakanie Krakowskim”,
  5. Marek Barański „Edukacja w dziele ochrony zabytków. Doświadczenia English Heritage”.
  Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprezentował także bieżące problemy konserwatorskie Warszawy, jak również omówiono prace przy konserwacji wnętrza kościoła Bernardynów na ul. Czerniakowskiej w Warszawie. W październiku miało miejsce wyjazdowe spotkanie w Pułtusku poświęcone wybranym zagadnieniom konserwatorskim w tym mieście. Prowadził je Marek Kędzierski, który zaprezentował wystąpienie pt. „Wybrane zagadnienia konserwatorskie w Pułtusku”.

1996 rok
 1. w roku tym odbyło się łącznie rekordowych 15 spotkań o tematyce konserwatorskiej. Szczególną uwagę poświęcono tematowi patyny na warszawskich zabytkowych pomnikach, w tym konserwacji Kolumny Zygmunta. Odbyte zebrania obejmowały zarówno zagadnienia z zakresu teorii ochrony zabytków, jak i współczesne rozważania o sposobie postępowania konserwatorskiego. W tym refleksje na temat propozycji nowej ustawy o ochronie zabytków, jak również idei samorządu konserwatorów dzieł sztuki oraz uwagi o historycznej strukturze przestrzeni Paryża.
 2. Odbyły się także spotkania terenowe poświęcone pracom w zespole pałacowym w Wilanowie oraz odkryciom archeologicznym i architektonicznym w pałacu Błękitnym (ul. Senatorska 40) dotyczącym XVII-wiecznej historii tej części miasta. Głos zabrali m.in. następujący eksperci:
  1. Jan P. Pruszyński „Refleksje o nowej ustawie o ochronie zabytków w Rzeczypospolitej,
  2. Grzegorz Mądrach „Pożądane zasady organizacji samorządu konserwatorów dzieł sztuki”,
  3. Mieczysław Soczyński „Paryż – refleksje architekta o historycznej strukturze przestrzeni”,
  4. Andrzej Misiorowski „Kontynuacja, ochrona zabytków i konserwacja na przykładach warszawskich”,
  5. Lech Krzyżanowski „Wartości Konserwatorskie dziś”
 3. w grudniu Oddział Warszawski SKZ wyraził jednoznacznie negatywną opinię na temat powołania samorządu konserwatorskiego w zaproponowanej formie oraz wniósł cały szereg szczegółowych propozycji poprawek do projektu ustawy o ochronie dóbr kultury z 1996 r.
 4. zawarte zostało porozumienie z TONZ dot. możliwości odbywania spotkań OW SKZ w Willi Struvego (ul. Piękna 44a).

1997 rok
 1. zorganizowano prelekcje i prezentacje konserwatorskie (10 spotkań), na których wiodącym tematem była konserwacja architektury, w tym kwestie związane z kolorystyką zabytkowych elewacji. Oprócz wykładów odbyło się spotkanie w terenie Warszawy poświęcone temu zagadnieniu. Poruszono także problematykę szeroko rozumianej doktryny konserwatorskiej i jej zastosowania w praktyce, omówiono m. in. rolę dziedzictwa we współczesnym mieście, znaczenie dokumentacji jako sposobu ochrony zabytków, jak również podjęto rozważania na temat wartości architektury polskiej dwudziestego wieku. Głos zabrali m.in. następujący eksperci:
  1. Piotr Mądrach „Demokratyczne zasady formowania samorządu”,
  2. Maria Wojtysiak „Problemy kolorystyki elewacji obiektów zabytkowych w świetle stosowania nowoczesnych materiałów budowlanych konserwatorów dzieł sztuki”,
  3. Lech Krzyżanowski „Dziedzictwo historyczne w mieście współczesnym”,
  4. Andrzej Koss „Konserwacja zabytkowych elewacji aktem kreacji i kontynuacji”,
  5. Maria Wojtysiak „Wycieczka śladami odnowionych fasad zabytków warszawskich”,
  6. Grażyna Szumska-Józefiak „Doktryna konserwatorska w realizacji”,
  7. Lech Krzyżanowski „Między białymi domami Łazienek Królewskich i Nowego Światu a rejestrem zabytków”,
  8. Robert Kunkel „Dokumentacja jako ochrona i konserwacja zabytków”,
  9. Andrzej Olszewski „Wartości architektury polskiej dwudziestego wieku”,
  10. Zbigniew Nawrocki „Samorządowy konserwator Zabytków. Realia i perspektywy”.
 2. zorganizowano jednodniowy wyjazd obejmujący zwiedzanie założenia skansenowskiego w Suchej – zalążka Muzeum Architektury Drewnianej Regionu Siedleckiego, będącego własnością prof. Marka Kwiatkowskiego, jako przykładu ochrony historycznego krajobrazu wsi.
 3. w Płocku odbyło się seminarium szkoleniowe dla służb administracji samorządowej na temat zadań i ich roli w ochronie dziedzictwa.
 4. z powodu problemów organizacyjnych od 1997 r. nie kontynuowano przyznawania nagrody Złotego Cokołu w celu wyróżnienia osób i instytucji, które zajmują się sponsorowaniem prac konserwatorskich i popularyzacją działań na rzecz ochrony zabytków.

1998 rok
 1. prowadzenie seminariów szkoleniowych z zakresu ochrony zabytków dla służb samorządowych województwa mazowieckiego i in., organów administracji oraz samorządowych służb konserwatorskich finansowanych ze środków GKZ na temat „Samorząd terytorialny i ochrona dziedzictwa historycznego”, które odbyły się w Płocku, Siedlcach, Białymstoku i Poznaniu.
 2. zarząd Oddziału czynnie uczestniczył w opracowaniu projektu Ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budowlanych oraz urbanistów postulując potrzebę uwzględnienia w przygotowywanej ustawie również konserwatorów zabytków.
 3. członkowie Oddziału zaopiniowali projekt Ustawy Prawo Ochrony Dóbr Kultury (projekt z 19.11.1998 r.).
 4. prezes Oddziału dr Lech Krzyżanowski opracował „Kryteria ochrony dziedzictwa historycznego Warszawy”.
 5. zarząd Oddziału zajął stanowisko w sprawie koncepcji konserwacji i modernizacji zabudowy narożnika Al. Ujazdowskich, ul. Mokotowskiej i Pl. Trzech Krzyży.
 6. zorganizowano 10 prelekcji i prezentacji (oraz 2 objazdy terenowe) poświęconych ochronie zabytków przez samorządy. Głos zabrali m.in. następujący eksperci:
  1. Robert Waszkiewicz „Regulacje prawne działalności konserwatorskiej”,
  2. Piotr Ogrodzki „Polski system i praktyka ochrony zbiorów dzieł sztuki przed kradzieżą i pożarem”,
  3. Janusz Smaza „Konserwacja dzieł sztuki w farze w Żółkwi”,
  4. Lech Krzyżanowski „Kryteria ochrony dziedzictwa historycznego Warszawy”,
  5. Robert Kunkel „Ewidencja architektury – stan, potrzeby i zagrożenia”.
 7. Objazdy terenowe objęły trasę ochrony zabytków przez samorządy i inicjatywy społeczne na Mazowszu (Stara Wieś, Węgrów, Liw) oraz Nieborów - Arkadię – Łowicz – Tułowice.

1999 rok
 1. na mocy uchwały XIII Walnego Zjazdu Delegatów SKZ z dn. 27.11.1999 r. w roku tym zmianie uległa nazwa Oddziału Warszawskiego na Oddział Mazowiecki. W pkt. 1 niniejszej uchwały zapisano: „Oddziały SKZ winny przyjąć w swojej nazwie określenie terytoriów, na których działają”.
 2. w trosce o ochronę zabytków w stolicy złożono wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy Pawła Piskorskiego o przywrócenie stanowiska konserwatora zabytków m.st. Warszawy. Wskutek naszej interwencji powołano Wydział Stołecznego Konserwatora Zabytków przy Zarządzie m.st. Warszawy).
 3. w maju członkowie oddziału wzięli udział w wycieczce konserwatorskie po skansenach kurpiowskich: Nowogrodzie Łomżyńskim i Kadzidle.
 4. członkowie Oddziału wzięli udział w stworzeniu, szkoleniu oraz opieki nad działalności grupy Społecznych Opiekunów Zabytków działających na obszarze Mazowsza.
 5. w ramach Oddziału powołano pod przewodnictwem Krzysztofa Janiszowskiego Mazowiecki Klub Rzeczoznawców SKZ.
 6. początek realizacji inicjatywy, pod przewodnictwem Hanny Krzyżanowskiej, do przygotowania pierwszego zeszytu Polskiego Słownika Biograficznego Konserwatorów Zabytków [PSBKZ], który oddany został czytelnikom w 2000 r.
 7. zorganizowano wykłady następujących ekspertów:
  1. Ryszarda Brykowskiego „Ośrodek ds. Polskiego Dziedzictwa Kulturowego poza granicami kraju”,
  2. Bartłomieja Konarskiego „ Zawilgocenie i zagrzybienie zabytków budownictwa a problemy osuszania”,
  3. Lecha Krzyżanowskiego „Warszawa między mitem a planem zagospodarowania przestrzennego”,
  4. Jerzego Szałygina „Zasoby i zagrożenia drewnianej architektury w Polsce”,
  5. Andrzeja Wojciechowskiego „WKZ - aktualne problemy konserwatorskie Mazowsza”.

2000 rok
 1. Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla służb samorządowych województwa mazowieckiego finansowanych ze środków GKZ na temat „Samorząd terytorialny i ochrona dziedzictwa historycznego”, które odbyły się w Siedlcach, Płocku i Radomiu, w których prelegentami byli członkowie OM SKZ oraz zaproszenie specjaliści:
  1. Bohdan Rymaszewski „Tradycje ochrony dziedzictwa historycznego ze szczególnym uwzględnieniem społeczności regionalnych”,
  2. Lech Krzyżanowski „Rola dziedzictwa historycznego w rozwoju społeczności lokalnej”,
  3. Feliks Ptaszyński „Doświadczenia, możliwości i perspektywy regionalnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa”,
  4. Teresa Wyszyńska „Środki prawne wspierające ochronę historycznego dziedzictwa lokalnego, w tym plany zagospodarowania przestrzennego w służbie lokalnych społeczności – ich tradycji i rozwoju”,
  5. Robert Waszkiewicz „Egzekucja decyzji administracyjnych w ochronie zabytków",
  6. Elżbieta Pałka „Procedury Unii Europejskiej obowiązujące w finansowaniu programów zgłaszanych przez samorządy terytorialne”.
 2. współorganizacja z Urzędem Prezydenta m. st. Warszawy uroczystego seminarium w rocznicę 20-lecia wpisania zespołu Starego Miasta w Warszawie na Listę Światowego Dziedzictwa kultury UNESCO.
 3. oddelegowano prof. dr. hab. Bohdana Rymaszewskiego do prac w Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej powołanej przez Zarząd Gminy Warszawa Centrum.
 4. zaopiniowano projekty rozporządzeń Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawach:
  1. prowadzenia prac konserwatorskich, archeologicznych i wykopaliskowych oraz kwalifikacjach osób uprawnionych do wykonywania tych prac,
  2. prowadzenia rejestru zabytków i centralnej ewidencji dóbr kultury.
 5. w Willi Struvego zorganizowano 5 spotkań konserwatorskich poświęconych szeroko rozumianej ochronie zabytków następujących ekspertów:
  1. Lecha Krzyżanowskiego „Warszawa między mitami a planem zagospodarowania przestrzennego”,
  2. Jerzego Szałygina „Ochrona drewnianej architektury i budownictwa w Polsce”,
  3. Macieja Czarneckiego „Archeologia Warszawy”,
  4. Dominika Mączyńskiego „Stolarka w zabytku”,
  5. Małgorzaty Rozbickiej „Dwór mazowiecki” .

2001 rok
 1. Prowadzenie seminariów szkoleniowych dla służb samorządowych województwa mazowieckiego finansowanych ze środków GKZ na temat „Samorząd terytorialny i ochrona dziedzictwa historycznego”, które odbyły się w Warszawie i Ciechanowie, w których prelegentami byli członkowie OM SKZ oraz zaproszenie specjaliści:
  1. Bohdan Rymaszewski „Tradycje ochrony dziedzictwa historycznego ze szczególnym uwzględnieniem społeczności regionalnych”,
  2. Lech Krzyżanowski „Rola dziedzictwa historycznego w rozwoju społeczności lokalnej”,
  3. Feliks Ptaszyński „Doświadczenia, możliwości i perspektywy regionalnych działań na rzecz ochrony dziedzictwa”,
  4. Teresa Wyszyńska „Środki prawne wspierające ochronę historycznego dziedzictwa lokalnego, w tym plany zagospodarowania przestrzennego w służbie lokalnych społeczności – ich tradycji i rozwoju”,
  5. Robert Waszkiewicz „Egzekucja decyzji administracyjnych w ochronie zabytków,
  6. Elżbieta Pałka „Procedury Unii Europejskiej obowiązujące w finansowaniu programów zgłaszanych przez samorządy terytorialne”.
 2. Zarząd na wiosek Zarządu Gminy Warszawa Centrum desygnował prof. dr hab. Bohdana Rymaszewskiego do pracy w Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.
 3. Zarząd oddziału sformułował wniosek do Prezydenta Warszawy w sprawie powołania stanowiska Miejskiego Konserwatora Zabytków w Warszawie.
 4. Podjęto interwencję u Wojewody Mazowieckiego w sprawie niewłaściwego zagospodarowania placu przed budynkiem Politechniki Warszawskiej.
 5. Zarząd Oddziału przedsięwziął kroki organizacyjne w celu powołania Izby Zawodowej Konserwatorów Zabytków odnosząc się krytycznie do projektu Ustawy o samorządach zawodowych konserwatorów zabytków i archeologów przygotowanego przez Generalnego Konserwatora Zabytków.
 6. w ramach obchodów XX.lecia SKZ na jubileuszowym Walnym Zjeździe SKZ okolicznościowymi odznaczeniami uhonorowano 30 członków naszego Oddziału.
 7. w maju członkowie oddziału (28 osób) wzięli udział w wycieczce konserwatorskiej do Wilna i Trok.
 8. w Willi Struvego zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Ryszarda Głowacza „Sytuacja ochrony zabytków Mazowsza i służb konserwatorskich”;
  2. Marii Brykowskiej „Architektura zabytkowych świątyń XIII-XVIII w. we Lwowie”;
  3. Jerzego Jasiuka „Czy możliwa jest trwałą ochrona zabytkowych zespołów przemysłowych”;
  4. Lecha Krzyżanowskiego „20. Lecie Starówki Warszawskiej na Liście Dziedzictwa Światowego UNESCO”;
  5. Roberta Waszkiewicza „Problematyka związana z utworzeniem samorządu konserwatorskiego”.

2002 rok
 1. Członkowie Oddziału uczestniczył w dyskusji na temat kolejnych projektów Ustawy o ochronie dóbr kultury.
 2. Zarząd Oddziału wielokrotnie występował odnośnie zorganizowania Izby Konserwatorskiej i wnosił sprawę o powołanie Izby na kolejnych Walnych Zebraniach SKZ.
 3. Podjęto i przekazano do ZG SKZ uchwałę o nadanie prof. Wiktorowi Zinowi tytułu Honorowego Członka SKZ oraz uhonorowanie go Złotą Odznaką SKZ.
 4. Zarząd Oddziału zobligował Zarząd Główny SKZ do zajęcia krytycznego stanowiska w stosunku do Urzędu Generalnego Konserwatora Zabytków wobec nieuzasadnionego odwołania pięciu wojewódzkich konserwatorów zabytków.
 5. Zarząd Oddziału udzielił kol. Bartłomiejowi Konarskiemu rekomendacji na uzyskanie uprawnień Rzeczoznawcy MKiDN.
 6. w Willi Struvego zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Ewy Nekandy – Trepki i Ryszarda Głowacza „Podział zadań i kompetencji Służb Konserwatorskich w m.st. Warszawie oraz aktualne problemy konserwatorskie”;
  2. Lecha Krzyżanowskiego „Ochrona zabytków na rozstaju dróg”.

2003 rok
 1. W konsultacjach projektu Ustawy o ochronie zabytków wzięli udział przedstawiciele władz Oddziału: Robert Waszkiewicz i Anna Wojterska-Talarczyk.
 2. Kol. Jerzy Szałygin i Janusz Mróz opracowali – przekazany do MKiDN oraz Ambasady Królestwa Niderlandów – program ochrony dziedzictwa kulturowego kolonizacji na prawie holenderskim w Polsce.
 3. Reprezentanci Oddziału Mazowieckiego kol. Tadeusz Rudkowski i Bartłomiej Konarski wzięli udział jako eksperci w ocenie wniosków zgłoszonych do ogólnopolskiego konkursu „Modernizacja Roku”.
 4. w siedzibie Teatru Polskiego w Warszawie zorganizowano spotkanie specjalistów poświęcone aktualnie przygotowywanym planom zagospodarowania przestrzennego Warszawy. Moderatorami dyskusji byli: Jolanta Latało – p.o. architekta m.st. Warszawy, Danuta Kłosek-Kozłowska, Bożena Chmiel, Janusz Stępkowski, Krzysztof Domaradzki i Andrzej Kiciński.
 5. w Willi Struvego zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Emila Waszkiewicza „Ochrona zabytków w przepisach prawa karnego”;
  2. Izabeli Obarskiej i Tomasza Łopackiego „Projekt nowej ustawy o ochronie zabytków”;
  3. Jerzego Majewskiego i Tomasza Urzykowskiego „Prezentacja albumu „Lego w Warszawie”.
 6. w salach Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Piotra Milewskiego „Problematyka konserwatorska ogrodzeń obiektów zabytkowych na przykładzie realizacji: ogrodzenia Łazienek Królewskich, ogrodzenia podcieni Urzędu Wojewódzkiego i ogrodzenia górnego tarasu Ogrodów Zamkowych”;
  2. Juliusza Wendlanda „Rewaloryzacja zabytkowej substancji Kazimierza”;
  3. Jerzego Szałygina „Drewniana zabudowa wileńskiego Zwierzyńca na tle architektury letniskowej w Polsce 20.lecia międzywojennego”.

2004 rok
 1. W związku z rezygnacją ze swoich funkcji 2 członków zarządu OM SKZ przeprowadzono wybory uzupełniające.
 2. W listopadzie zorganizowany został objazd naukowo-konserwatorski po Ukrainie wg trasy opracowanej przez kol. M. Kędzierskiego, M. Ptaśnika i K. Guttmejera.
 3. w salach Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Dominika Mączyńskiego „Problemy iluminacji obiektów zabytkowych”,
  2. Bartłomieja Konarskiego „Konserwacja antycznej mozaiki w Peterhofie”,
  3. Piotra Woźniakowskiego „Wystrój kamienic warszawskich”;
  4. Bartłomieja Konarskiego „Kościół p.w. Św. Trójcy w Grębieniu”.
 4. zorganizowano również zwiedzanie obiektów zabytkowych in situ, mianowicie:
  1. obiektów zabytkowych środkowego Mazowsza - okolic Puszczy Kampinoskiej (Twierdza Modlin, Zakroczym, Czerwińsk nad Wisłą, Wyszogród, Nowy Secymin)
  2. wybranych warszawskich:
   1. Cmentarza Powązkowskiego (oprowadzający Zbigniew Maj),
   2. dworu w Kabatach (Jerzy Szałygin),
   3. Pałacu Kultury i Nauki (Maria Wojtysiak),
   4. Muzeum Powstania Warszawskiego (Bartłomiej Konarski).

2005 rok
 1. liczne grono członków Oddziału uczestniczyło w dniach 5-7.X w obradach pierwszego po II wojnie światowej Kongresu Polskich Konserwatorów Zabytków.
 2. Zarząd Oddziału przedstawił kandydaturę ks. kan. Jerzego Jaworskiego do nagrody im. Ks. Janusza St. Pasierba „Conservator Ecclesiae”, która przyjęta została przez aklamację.
 3. rekomendowaliśmy z powodzeniem na Walnym Zjeździe Delegatów SKZ kandydatury prof. B. Rymaszewskiego i F. Ptaszyńskiego o nadanie członkostwa honorowego SKZ.
 4. w salach Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Piotra Milewskiego „Problematyka konserwatorska ogrodzeń obiektów zabytkowych na przykładzie realizacji: ogrodzenia Łazienek Królewskich, ogrodzenia podcieni Urzędu Wojewódzkiego i ogrodzenia górnego tarasu Ogrodów Zamkowych”;
  2. Juliusza Wendlanda „Rewaloryzacja zabytkowej substancji Kazimierza”;
  3. Jerzego Szałygina „Drewniana zabudowa wileńskiego Zwierzyńca na tle architektury letniskowej w Polsce 20-lecia międzywojennego”,
  4. Dominika Mączyńskiego „Więźba dachowa Kościoła Wizytek pod wezwaniem Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi w Warszawie”,
  5. Leszka Czapskiego „Prace konserwatorskie w zabytkowym zespole kościoła p.w. Św. Katarzyny na Służewiu”.

2006 rok
 1. w salach Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Bartłomieja Konarskiego „Przyczyny zawilgoceń budynków”;
  2. Janusz Mroza „Historia Mostu Poniatowskiego”;
  3. Andrzeja Mareckiego „Wiadukt im. Stanisława Markiewicza”.
 2. ponownie w listopadzie zorganizowany został kolejny objazd naukowo-konserwatorski po Ukrainie wg trasy opracowanej przez kol. M. Kędzierskiego i M. Wiśniewskiego
 3. zorganizowano również zwiedzanie obiektów zabytkowych in situ, mianowicie:
  1. Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie,
  2. drewnianych kościołów okolic Warszawy
  3. Muzeum Pałacu w Wilanowie.
 4. OM SKZ wsparł organizacyjnie działania członków stowarzyszenia (P. Sobczyński i T. Jechalik) w realizacji badań naukowych w Mołdawii.

2007 rok
 1. Prezes Oddziału został przedstawicielem OM SKZ w komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 2. Z dniem 11 września 2007 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał prezesa OM SKZ Jerzego Szałygina na członka Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.
 3. w salach Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Dominika Mączyńskiego „Program Kultura 2000 „Dach europejski”;
  2. Janusza Mroza „Historia kopii pomnika Colleoniego”.
 4. zorganizowano również zwiedzanie obiektów zabytkowych in situ, mianowicie:
  1. centrum Radomia wraz z Muzeum Wsi Radomskiej,
  2. zabytków południowych obrzeży Puszczy Kampinoskiej wraz ze Skansenem Wsi Puszczańskich w Granicy
  oraz ponownie (wobec wielkiego zainteresowania):
  1. Cmentarza Powązkowskiego (nowe realizacje konserwatorskie przedstawił kol. Bogusław Kornecki),
  2. kościoła p.w. Św. Katarzyny na Służewiu
  3. Pałacu Kultury i Nauki.

2008 rok
 1. Zarząd Oddziału rekomendował z powodzeniem kandydaturę ks. Prałata Józefa Romana Maja do przyznania mu nagrody im. Ks. Janusza Pasierba „Conservator Ecclesiae”.
 2. w salach Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano kolejne (7) spotkania konserwatorskie ekspertów stowarzyszenia, m.in.:
  1. Marka Wiśniewskiego „Zabytki Rumunii na Liście Światowego Dziedzictwa Unesco”,
  2. Jerzy Szałygin „Problematyka konserwatorska XVIII w. drewnianego kościoła w Szabuniach na Białorusi”.
 3. dzięki aktywności członków oddziału (Elżbiety Welter, Krzysztofa Wieczorka, Marka Kędzierskiego i Marka Wiśniewskiego) zorganizowano trzy wyjazdy naukowo-konserwatorskie:
  1. Śladami Jarosława Iwaszkiewicza do Sandomierza (utwór: „Podróże do Polski”);
  2. Rumunia 2008 – Zamki Transylwanii i budownictwo drewniane Maramuresz”;
  3. Zabytki Podlasia – Tykocin, Supraśl.
 4. zorganizowano również zwiedzanie obiektów zabytkowych in situ, mianowicie:
  1. budynków przy ul. Foksal 13 i 15 z zachowanym wystrojem wnętrz z końca XIX w.; udział ok. 30 osób połączony z dyskusją na temat wartości obiektów i celowości ich konserwacji i restauracji (organizator – kol. Anna Rostkowska),
  2. kościoła św. Katarzyny w Warszawie w celu zapoznania uczestników spotkania z postępami prac konserwatorskich w kościele (organizator kol. Leszek Czapski).

2009 rok
 1. w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie odbyło się zebranie grona 16 osób ekspertów z dziedziny budownictwa drewnianego z różnych ośrodków badawczych i akademickich w kraju (Muzea, Instytut Sztuki PAN, Politechnika Śląska w Gliwicach, NID w Warszawie, ZG SKZ) poświęcone opracowaniu założeń ogólnych wystawy na temat historii sztuki ciesielskiej w Polsce planowanej przez Muzeum Techniki w Warszawie (organizator kol. Krzysztof Wieczorek).
 2. Podjęto starania o wpis do rejestru zabytków województwa mazowieckiego zabudowań dawnej fabryki grzebieni galalitowych i rogowych położonych przy ul. Chocimskiej 20 w Warszawie; pismo pozostało bez odpowiedzi ze strony MWKZ.
 3. do pracy w Komisji Dialogu Społecznego do spraw ochrony dziedzictwa kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków Urzędu m.st. Warszawy oddelegowano przedstawicieli oddziału: Marię Wojtysiak i Krzysztofa Wieczorka.
 4. udzielono rekomendacji pięciorgu członkom Klubu Nowodworskiego Stowarzyszenia Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego do przyznania tytułu Społecznego Opiekuna Zabytków; rekomendacja przesłana została do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 5. przygotowano opinie na temat działalności konserwatorskiej i zawodowej członków OM SKZ ubiegających, się o tytuł Rzeczoznawcy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego; zaopiniowano pozytywnie wnioski następujących osób: Janusza Mroza, Marii Wojtysiak, Bogusława Korneckiego i Sławomira Szafarzyńskiego.
 6. zorganizowano wycieczkę „Niedziela Palmowa” na trasie Puławy – Kozłówka - Lubartów – Kock (organizator kol. Marek Wiśniewski).
 7. w salach Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano kolejne spotkania konserwatorskie zaproszonych ekspertów, m.in.
  1. Leszka Czapskiego „Skansen budownictwa drewnianego Polinezja”,
  2. Elżbiety Welter i Jerzego Kowalskiego „Konserwacja późnobarokowych stalli w technice lacca povere w archiopactwie oo. Cystersów w Jędrzejowie”,
  3. Włodzimierza Witkowskiego „Budownictwo drewniane Huculszczyzny” będącą podsumowaniem kilkuletnich wyjazdów ze studentami Wydziału Architektury Politechniki Łódzkiej na tereny Huculszczyzny.

2010 rok
 1. przedstawiono Wojewodzie Mazowieckiemu stanowisko środowiska konserwatorskiego zrzeszonego w OM SKZ dotyczące zmiany założeń do projektu ustawy o organizacji terenowych urzędów konserwatorskich.
 2. opracowano wstępny projekt scenariusza wystawy „Sztuka ciesielska w Polsce” w Muzeum Techniki w Warszawie i przekazano go Dyrektorowi Muzeum (założenia zebrał i opracował Krzysztof Wieczorek).
 3. wystosowano rekomendację dla kol. Marii Wojtysiak do objęcia funkcji członka Warszawskiej Rady Pożytku Publicznego.
 4. w salach Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano kolejne spotkania konserwatorskie zaproszonych ekspertów, m.in.
  1. Dominika Mączyńskiego „Nowoczesne szkło i zabytki”,
  2. Mieczysława Soszyńskiego „Zintegrowane wartości przestrzenno-kulturowych Polesia”,
  3. Marii Sarnik „Aktualne problemy organizacji społecznych działających na rzecz ochrony zabytków w Polsce i stan przygotowań do obchodów 30 - lecia powstania SKZ”.

2011 rok
 1. Zarząd oddziału podjął działania w celu rozwinięcia jak najszerszej akcji informacyjnej w zakresie rozpoznania i rozpropagowania możliwości i źródeł finansowania projektów związanych z konserwacją zabytków. Założono, że do wymiany informacji będzie wykorzystywany periodyk "Wiadomości Konserwatorskie" oraz comiesięczne spotkania konserwatorskie.
 2. W związku ze zmianami na stanowisku mazowieckiego WKZ Wojewoda Mazowiecki zaproponował prezesowi OM SKZ udział w zespole, którego rolą było przygotowanie konkursu na zwolnione stanowisko mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków.
 3. Zarząd przygotował i przedstawił podczas obrad ZG SKZ plan działań Stowarzyszenia dotyczących zbliżających się obchodów 30-lecia SKZ.
 4. Podjęto interwencję w sprawie bezprawnego rozebrania zabytkowego budynku dawnych koszar na ul. 29 listopada w Warszawie.
 5. w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano spotkania konserwatorskie poświęcone następujące tematyce: przygotowaniu do obchodów 30.lecia SKZ, potrzebom zmian programowych i statutowych SKZ, popularyzacji przepisów dotyczących wywozu zabytków za granice, zaprezentowano materiały badawcze dotyczące norweskich kościołów słupowych.

2012 rok
 1. Z dniem 14 marca 2012 r. Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków powołał prezesa OM SKZ Jerzego Szałygina na członka Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków.
 2. na zaproszenie władz samorządowych Elbląga podjęto współpracę (jako organizacja ekspercka) z instytucjami i firmami działającymi na rzecz ochrony i opieki nad zabytkami na terenie Pobrzeża Gdańskiego.
 3. zainspirowano działalność Koła Młodych Konserwatorów opartą zasadniczo na członkach naszego Oddziału. Zorganizowano specjalne dedykowane dla nich spotkania szkoleniowe, które odbyły się w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT oraz Muzeum Kolejnictwa w Warszawie.
 4. w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano spotkania konserwatorskie dotyczące polityki i kierunków działania państwowych i samorządowych służb ochrony zabytków, m.in. Jacka Dąbrowskiego ówczesnego dyrektora DOZ MKiDN oraz Małgorzaty Gmiter, zastępczyni Stołecznego Konserwatora Zabytków.

2013 rok
 1. Inaugurujemy działanie strony internetowej OM SKZ na Facebook-u.
 2. Zarząd Oddziału opracował skierowane do Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego założenia programowe funkcjonowania Parku Etnograficznego w Granicy k. Kampinosu stanowiącego świadectwo bogatej historii materialnej i przyrodniczej obszaru Puszczy Kampinoskiej.
 3. Podczas dwustronnego spotkania w Elblągu oraz objazdu terenowego Ziemi Elbląskiej nawiązaliśmy współpracę ze Starostwem Powiatowym w Elblągu planującym rozpocząć konserwację zabytkowych domów podcieniowych budowanych z drewna i gliny.
 4. Członkowie Oddziału służyli merytorycznym wsparciem właścicieli prywatnego Muzeum Lwowa i Kresów Wschodnich w Kuklówce k/Radziejowic rozbudowującym swoją siedzibę i ofertę muzealną.
 5. Oddział Mazowiecki SKZ podjął się współorganizacji w Skansenie w Kuligowie nad Bugiem prekursorskiego Ogólnopolskiego Zjazdu Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych Miast, podczas którego przygotowaliśmy wielotematyczne szkolenie poświęcone dokumentowaniu i manualnej konserwacji zabytków.
 6. Udzieliliśmy pełnego poparcia dwóm projektom, których celem było zachowanie dla przyszłych pokoleń wybranych elementów naszego dziedzictwa kulturowego, tj. : zamysłu powołania Domu Tradycji Ursynowa oraz uratowania drewnianego wiatraka typu koźlak.
 7. Zarząd Oddziału rekomendował z powodzeniem kandydaturę ks. Arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego do przyznania mu nagrody im. Ks. Janusza Pasierba „Conservator Ecclesiae”.
 8. Zarząd Oddziału rekomendował do składu Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – organu doradczego Prezydenta m.st. Warszawy – kandydatury Kol. Anny Rostkowskiej, Janusza Stępkowskiego i Jerzego Ebinga.
 9. Zarząd Oddziału rekomendował kandydaturę Koleżanki Marii Wojtysiak do Warszawskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.
 10. Zarząd Oddziału rekomendował kandydaturę Koleżanki Marii Wojtysiak do nadania uprawień Rzeczoznawcy MKiDN.
 11. Zarząd Oddziału rekomendował kandydatury Kol. Dąbrówki Lipskiej i Michała Aniszewskiego do przyznania im stypendiów MKiDN.
 12. Przedstawiciele OM uczestniczyli w merytorycznym opiniowaniu prac licencjackich, dyplomowych i doktorskich nadesłanych na konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa, jak również Komisji Konkursowej przyznającej ww. nagrody i wyróżnienia.
 13. Zarząd Oddziału rekomendował kandydatury naszych Kolegów do nadania im odznaczeń resortowych i państwowych: Wiesława Winklera i Juliusza Wendlandta.
 14. Zorganizowaliśmy trzydniową wycieczkę na Wileńskie Kaziuki połączoną ze zwiedzaniem zabytków Wilna i Trok. Wzięło w niej udział 33 członków i sympatyków naszego Stowarzyszenia.
 15. w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Jerzego Rusina i Tomasza Pałki, firmy BIM Point „Nowy wymiar inwentaryzacji architektonicznych”;
  2. Firmy Atlas „Tynki romańskie. Nowa linia produktów firmy Atlas”;
  3. Zuzanny Soińskiej - Szozdy „Wykorzystanie innowacyjnych technik magnetycznych w konserwacji dzieł sztuki”;
  4. Jerzego Szałygina „Projekt MSZ Współpraca z Polonią i Polakami za granicą 2013" jako źródło finansowania prac konserwatorskich za granicą”;
  5. Janusza Mroza „Zachować od zardzewienia. Konserwacja zabytkowych obiektów żeliwnych”;
  6. Mieczysława Ptaśnika „Klasyfikacja obiektów zabytkowych w Polsce w świetle dyskutowanych zmian w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami”;
  7. Organizacji Handshouse Studio oraz Stowarzyszenia Timbers Framers Guild „Idea Repliki synagogi z Gwoźdźca” .

2014 rok
 1. W ramach Oddziału pod kierownictwem kol. Katarzyny Braun powołano Koło Młodych Konserwatorów.

  2 Dzięki inicjatywie kol. Krzysztofa Wieczorka swoją działalność zainaugurowała Sekcja do spraw zapomnianych technik budowlanych.
 2. na zaproszenie ks. Józefa Romana Maja Kol. Leszek Czapski zapoznał nas z kopiami rzeźb Czterech Ewangelistów Xawerego Dunikowskiego wykonanych dla Dolnego Kościoła Św. Katarzyny w Warszawie.
 3. Przedstawiciele OM uczestniczyli w merytorycznym opiniowaniu prac licencjackich, dyplomowych i doktorskich nadesłanych na konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa, jak również Komisji Konkursowej przyznającej ww. nagrody i wyróżnienia.
 4. w Muzeum Techniki i Przemysłu NOT zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Katarzyny Braun „Realizacje prac konserwatorskich w roku 2014 członków naszego Oddziału”;
  2. Jerzego Szałygina „Aktualne informacje o zasadach składania wniosków o dofinansowanie prac konserwatorskich”;
  3. Dariusza Kopciowskiego „Remont Domu Wikliniarzy w Muzeum Wsi Lubelskiej”;
  4. Jerzego Szałygina „Integralność zespołu cerkwi Św. Paraskiewy w Radrużu wpisanego na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO ”;
  5. Olgierda Jakubowskiego „Zjawisko fałszowania dzieł sztuki z punktu widzenia kryminologii”;
  6. Krzysztofa Wieczorka „Zabytek architektury drewnianej jako zabytek techniki”.

2015 rok
 1. Zarząd Oddziału rekomendował z powodzeniem kandydatury naszych Koleżanek i Kolegów do nadania im odznaczeń resortowych: Anny Fortuny - Marek, Andrzeja Siwka i Grzegorza Grajewskiego.
 2. Przedstawiciele OM uczestniczyli w merytorycznym opiniowaniu prac licencjackich, dyplomowych i doktorskich nadesłanych na konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa, jak również Komisji Konkursowej przyznającej ww. nagrody i wyróżnienia.
 3. Zorganizowaliśmy zwiedzanie wybranych obiektów z terenu Łazienek Królewskich: Starej Oranżerii oraz Pałacu Na Wyspie.
 4. w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich, wspólnie z Zarządem Głównym, zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Marii Wojtysiak „Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa w Warszawie – co i jak chronić?”;
  2. Anny Dymek „Rewaloryzacja – modernizacja parku zabytkowego na przykładzie Ogrodu Krasińskich w Warszawie”;
  3. Natalii Pawłowskiej, Małgorzaty Rzepeckiej „Słów kilka o konserwacji wnętrz na przykładzie Pałacu Kreutzów w Kościelcu oraz Willi Daubego w Łodzi”;
  4. Adama Nóżki, Bartosza Iwaszkiewicza „Zawodowa sytuacja młodych konserwatorów na rynku pracy ”;
  5. Olgierda Jakubowskiego „Przywrócenie zwolnienia podatkowego przy prowadzeniu prac konserwatorskich – stan obecny, perspektywy rozwiązań”;
  6. Michała Laszczkowskiego „Prace konserwatorskie w Kolegiacie Św. Wawrzyńca w Żółkwi oraz Kolegiacie Św. Trójcy w Ołyce (zobrazowane filmami prezentującymi prace w obiektach)”;
  7. Władysława Wekera „Konserwacja zabytków z Reduty Ordona”.

2016 rok
 1. Zarząd Oddziału w związku z ogromnymi trudnościami finansowymi i lokalowymi w funkcjonowaniu placówki Muzeum Techniki i Przemysłu NOT w Warszawie podjął interwencję w sprawie jej funkcjonowania u Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego - prof. Barbary Kudryckiej (w maju) i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, I Wiceprezesa Rady Ministrów – prof. dr. hab. Piotra Glińskiego (w lipcu).
 2. Członkowie Oddziału zapoznali się in situ ze aktualnym stanem prac konserwatorskich w Muzeum Warszawy, Muzeum Warszawskiej Pragi i Muzeum Łazienkach Królewskich.
 3. Przedstawiciele OM uczestniczyli w merytorycznym opiniowaniu prac licencjackich, dyplomowych i doktorskich nadesłanych na konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa, jak również Komisji Konkursowej przyznającej ww. nagrody i wyróżnienia.
 4. na zaproszenie Stołecznego Konserwatora Zabytków wskazano: kol. kol. Marię Wojtysiak, Katarzynę Braun i Olgierda Jakubowskiego do pracy w Komisji Dialogu Publicznego.
 5. w Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich, wspólnie z Zarządem Głównym, zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Rafała Nadolnego „Proces ochrony i zagospodarowania zabytków militarnych na przykładzie Twierdzy Modlin w świetle problematyki związanej z zabytkowymi założeniami militarnymi”;
  2. Wojciecha Marchlewskiego „Wyzwania i specyfika organizacji ekspozycji muzealnych na przykładzie Muzuem Polakkaserne IZBA POLSKA w TAAGERUP w Danii”;
  3. Doroty Sikory „Współczesne problemy ochrony i konserwacji ogrodów zabytkowych”;
  4. Zbigniewa Nowosielskiego „Rekonstrukcja GOLIATA”;
  5. Barbary Werner „Rewaloryzacja wnętrz parkowych Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”;
  6. Jerzego Szałygina „Koncepcja Parku Etnograficznego Wsi Podwarszawskich w kontekście ochrony dziedzictwa kulturowego Warszawy”;
  7. Elżbiety Welter, Natalii Koziary, Jerzego Kowalskiego „Nowo odkryta polichromia w kościele paulińskim p.w. św. Barbary w Częstochowie. Konserwacja oraz rozważania nad programem ikonograficznym”.
 6. w Centrum Interpretacji Zabytku zorganizowano spotkanie z dyrektor Muzeum Warszawy Ewą Nekandą-Trepka pt. „Nowe Muzeum Warszawy – problematyka konserwatorska nowej aranżacji wnętrz muzealnych.

2017 rok
 1. Zarząd Oddziału rekomendował z powodzeniem kandydaturę p. Mariusza Mierzwińskiego – Dyrektora Muzeum Zamkowego w Malborku do przyznania mu nagrody im. Ks. Janusza Pasierba „Conservator Ecclesiae”.
 2. Zarząd Oddziału rekomendował kandydatury naszych Kolegów: Dominika Mączyńskiego, Janusza Mroza, Marka Barańskiego, Wojciecha Niemczyka, Jakuba Lewickiego i Jerzego Szałygina do nadania uprawień Rzeczoznawców MKiDN.
 3. Zarząd Oddziału rekomendował z powodzeniem kandydatury naszych Koleżanek i Kolegów do nadania im odznaczeń resortowych i państwowych: Alicję Lutostańską, Marię Wojtysiak, Elżbietę Jagielską, Janusza Mroza, Władysława Wekera.
 4. Członkowie Oddziału zapoznali się in situ z ekspozycją i zbiorami Muzeum Warszawskiej Pragi.
 5. Przedstawiciele OM uczestniczyli w merytorycznym opiniowaniu prac licencjackich, dyplomowych i doktorskich nadesłanych na konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa, jak również Komisji Konkursowej przyznającej ww. nagrody i wyróżnienia.
 6. W Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich, wspólnie z Zarządem Główwnym, zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Jerzego Szałygina „Założenie dworsko-parkowe Rejtanów w Hruszówce na Białorusi – stan zachowania, roblematyka konserwatorska”;
  2. Barbary Werner „Miasta – Ogrody. Historia nadzwyczajna”;
  3. Dominika Mączyńskiego „Iluminacje zabytków jako sposób podkreślenia historycznej tożsamości miasta. Tendencje światowe w iluminacji zabytków”;
  4. Macieja Świątkowego, Katarzyny Balik „Ogród rezydencji hrabiów Skórzewskich w Lubostroniu. Historia, studia, analizy, problematyka konserwatorska”;
  5. Janusza Mroza „Konserwacja Czarnego Anioła na Cmentarzu Rossa w Wilnie”;
  6. Ewy Popławskiej-Bukało „Wystrój przejazdów bramnych i klatek schodowych kamienic warszawskich z przełomu XIX i pocz. XX w.;
  7. Doroty Sikory „Ochrona i konserwacji ogrodów zabytkowych w Polsce po 1945 r.;
  8. Dominika Mączyńskiego „Zespół modernistycznej zabudowy Saskiej Kępy – problematyka konserwatorska”.
 7. w czerwcu Zarząd Oddziału zorganizował objazd konserwatorski po polskich zabytkach na Białorusi, w którym wzięło udział 18 osób – członków naszego Stowarzyszenia z większości oddziałów. Trasa objęła zabytki w następujących miejscowościach: Świsłoczy, Wołpie, Bohatyrewiczach, Grodnie, Jeziorach, Szczuczynie, Starych Wasiliszkach, Murowance, Lidzie, Iwiu, Nowogródku, Mirze, Nieświeżu, Stołpcach, Baranowiczach, Klecku, Lachowiczach, Rużanach, Kosowie Poleskim, Pińsku, Kobryniu, Żabince, Kamieńcu i Brześciu.
 8. Członkowie Oddziału wspólnie z Zarządem Głównym SKZ czynnie włączyli się w prace organizacyjne obchodów 100-lecia powstania administracji konserwatorskiej w Polsce realizując jeden z postulatów Walnego Zjazdu SKZ z 2014 roku.

2018 rok
 1. Członkowie Oddziału czynnie włączyli się w organizację i wygłoszenie wystąpień podczas dwóch konferencji: „Glina w obiektach zabytkowych – ochrona i konserwacja” w dniach 20-22 marca w Malborku oraz „Zachować dziedzictwo polskiej przestrzeni kulturowej dla przyszłości”, która odbyła się w dniach 10-11 grudnia 2018 r. w Krakowie.
 2. Na XIX Walnym Zjeździe SKZ Złote Odznaki Stowarzyszenia otrzymało trzech naszych Kolegów: Juliusz Wendlandt, Sławoimir Safarzyński i Jerzy Szałygin. Ponadto Członkostwo Honorowe SKZ otrzymali: Alicja Lutostańska, Leszek Czapski, Janusz Mróz i Jacek Rulewicz.
 3. Zarząd Oddziału rekomendował z powodzeniem kandydatury p. Aleksandra Brody i Jana Żmudzińskiego do przyznania im nagrody im. Ks. Janusza Pasierba „Conservator Ecclesiae”.
 4. Zarząd Oddziału rekomendował z powodzeniem kandydaturę kol. Aleksandra Brody do nadania mu uprawień Rzeczoznawców MKiDN.
 5. Zarząd Oddziału rekomendował z powodzeniem kandydatury naszych Kolegów do nadania im uprawnień Rzeczoznawcy SKZ: Jarosława Jankowskiego i Piotra Kozarskiego.
 6. Przedstawiciele OM uczestniczyli w merytorycznym opiniowaniu prac licencjackich, dyplomowych i doktorskich nadesłanych na konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa, jak również Komisji Konkursowej przyznającej ww. nagrody i wyróżnienia.
 7. W Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich, wspólnie z Zarządem Głównym, zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Iwony Szmelter „Co konserwujemy? Wokół istoty materialnego i niematerialnego dziedzictwa kultury; od pradziejów do współczesności”;
  2. Jerzego Szałygina „Prace konserwatorskie przy wybranych obiektach związanych z polskim dziedzictwem poza granicami kraju w 2018 r.: Gruzja, Litwa, Białoruś”;
  3. Janusza Mroza „Obelisk z Żelazowej Woli poświęcony Chopinowi. Zagadnienia historyczne i konserwatorskie”;
  4. Andrzeja Pieńkosa „Co nam zostawił Bacciarelli: obrazy, instytucje, morale? Rozważania na 200-lecie śmierci”;
  5. Olgierda Jakubowskiego „Nowe rozwiązania prawne w systemie ochrony dziedzictwa kulturowego”;
  6. Władysława Wekera „Problematyka konserwatorska metalowych zabytków archeologicznych”.
 8. W kwietniu Zarząd Oddziału zorganizował objazd konserwatorski po zabytkach Osiecznej i okolic, w którym wzięło udział 16 osób – członków naszego Oddziału. Trasa objęła zabytki w następujących miejscowościach: Osiecznej, Rydzynie, Wschowej, Lesznie, Turwi, Gostyniu i Kaliszu.

2019 rok
 1. W Komitecie Organizacyjnym konferencji „Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu”, która odbyła się w Krakowie w dniach 24-25 października OM SKZ reprezentowany był przez prezesa Jerzego Szałygina.
 2. Zarząd Oddziału rekomendował z powodzeniem kandydatury naszych Kolegów do nadania im uprawnień Rzeczoznawcy SKZ: Romana Marcinka i Aleksandra Brodę.
 3. Przedstawiciele OM uczestniczyli w komisji oceniającej prace dyplomowe i doktorskie nadesłane na konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.
 4. Oddział reprezentowany przez kol. Marię Wojtysiak uczestniczył i uczestniczy czynnie w dyskusji dotyczącej odbudowy Pałacu Saskiego prowadzonej na forum Branżowej Komisji Dialogu Społecznego ds. Dziedzictwa Kulturowego przy Biurze Stołecznego Konserwatora Zabytków.
 5. W Pałacu Myślewickim w Łazienkach Królewskich, wspólnie z Zarządem Głównym, zorganizowano spotkania konserwatorskie następujących ekspertów:
  1. Wiktora Łyjaka „Praktyka ochrony zabytkowych organów w Polsce”;
  2. Danuty Kłosek - Kozłowskiej „Zabytek i dziedzictwo. Pojęcia oczywiste czy trudne?”;
  3. Michała Krasuckiego „Zespół ds. ochrony warszawskich artystycznych pracowni historycznych”;
  4. Andrzeja Kossa „Pogotowie Konserwatorskie – mobilne laboratorium dla ochrony, konserwacji i zabezpieczenia dzieł sztuki i obiektów zabytkowych w architekturze”;
  5. Barbary Werner „Dzieło Izabeli Czartoryskiej „Myśli różne w sposobie zakładania ogrodów”- traktat do rewaloryzacji założeń ogrodowych”;
  6. Leszka Czapskiego „Prace konserwatorskie dworu w Brześcach (film z komentarzem)”,
  7. Jerzego Szałygina „Podstawowe zasady ochrony, konserwacji i użytkowania drewnianej zabytkowej architektury sakralnej na przykładzie kościoła p.w. Św. Wawrzyńca w Gliniance, woj. mazowieckie”.