Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Oddziału Górnośląskiego SKZOddział rozpoczął działalność w styczniu 2006 r.
Głównymi inicjatorami jego utworzenia byli Ewa Pokorska-Ożóg – Miejski Konserwator w Gliwicach oraz ówczesny Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej dr inż. Henryk Mercik. 13. 01. 2006 odbyło się walne zebranie założycielskie i zarazem walne zebranie wyborcze.

Dokonano wyboru prezesa oddziału, którym został dr inż. arch. Henryk Mercik.
W skład Zarządu weszli:
Urszula Pawłowska – skarbnik,
Barbara Klajmon - sekretarz,
Danuta Żabicka-Barecka i Ewa Pokorska-Ożóg - członkowie zarządu.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:
Wojciech Pyttel,
Magdalena Buchalik,
Piotr Wybraniec.

W roku założenia oddział liczył 15 członków.
Dzięki uprzejmości koleżanki Danuty Żabickiej-Bareckiej znalazł swą siedzibę przy ul. Hagera 41 w Zabrzu.

Oddział skupiał swoją działalność przede wszystkim na propagowaniu regionalnych działań konserwatorskich i wymianie doświadczeń.

Do 2010 roku odbywały się średnio dwa spotkania w roku poświęcone problemom technologicznym (prelekcje) lub prezentacjom wykonanych prac (spotkania terenowe).

Od 2011 roku działalność Oddziału praktycznie zamarła. Nie zwołano Walnego Zebrania Wyborczego.

***********

Działalność Oddziału reaktywowano w roku 2016.
W dniu 29.11.2016 odbyło się walne zebranie wyborcze Oddziału.
Prezesem Oddziału została wybrana Barbara Klajmon,
w skład Zarządu weszli:

  • Danuta Zabicka-Barecka - wiceprezes,
  • Łukasz Urbańczyk - skarbnik,
  • Ewa Pokorska-Ożóg - członek zarządu.
W skład komisji rewizyjnej weszli:
  • Wojciech Pyttel,
  • Magdalena Buchalik,
  • Piotr Wybraniec.
Delegatem Oddziału na walny Zjazd Stowarzyszenia został kol. Łukasz Drobiec.

Nowy Zarząd złożył deklarację kontynuowania działalności Oddziału w formie podobnej jak w pierwszych latach jego istnienia.
Podobnie jak w latach poprzednich Oddział skupiał swoją działalność przede wszystkim na propagowaniu dawnego regionalnych działań konserwatorskich i wymianie doświadczeń.

Na początku kadencji Zarząd zaproponował utrzymanie częstotliwości spotkań na maksymalnie dwa w ciągu roku, natomiast jako zasadniczą formę aktywności przyjęto wymianę informacji mailowych o wydarzeniach konserwatorskich.
W trakcie kadencji odbyło się 5 spotkań.

Od jesieni 2019 pandemia Covid-19 uniemożliwiła dalsze zebrania. Była także przyczyną przesunięcia terminu walnego zebrania.

Poza spotkaniami Oddział uczestniczył w pracach związanych z przygotowaniem obchodów 40-lecia SKZ - przygotowano notę o historii Oddziału do publikacji, współpracowano przy redakcji publikacji.

Udzielono rekomendacji kandydatowi na rzeczoznawcę MKiDN - panu Dominikowi Mączyńskiemu, zarekomendowano kandydatury kolegów Łukasza Drobca i Łukasza Urbańczyka na rzeczoznawców MKiDN zgłaszanych przez Zarząd Główny.

Przygotowano i zgłoszono wnioski do konkursu Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury w kategoriach: osiągnięcia w dziedzinie konserwacji - inwestor, wykonawca i w kategorii upowszechnianie i ochrona dóbr kultury.
Za rok 2019 roku wnioski dotyczyły:
  • Gminy - Miasta Ruda Śląska w kategorii inwestor - za remont, konserwacje i adaptację budynku dworca kolejowego w Chebziu
  • Bronisława Mzyka w kategorii wykonawca
  • Jadwigi Herok-Turskiej w kategorii upowszechnianie i ochrona dóbr kultury.
Nagrodę Marszałka otrzymała Jadwiga Herok-Turska.

W 2020 roku złożono wniosek dotyczący Pana Bronisława Mzyka, rekomendowano go także jako kandydata do nagrody Zasłużony dla Kultury Polskiej.

W trwającej kadencji utworzono założono konto bankowe Oddziału. Pierwotnie jako bezpłatne, obecnie płatne.

W trakcie kadencji przyjętych zostało 15 nowych członków, rezygnację złożyły cztery osoby. Obecnie liczba członków Oddziału wynosi 27 członków, z czego 6 osób nie uczestniczy w życiu oddziału.