Informacja o działalności Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków - Oddział w Poznaniu


W pierwszym okresie działalności prezesem Oddziału został dr Henryk Kondziela. Siedzibą Oddziału było pomieszczenie w Miejskiego Konserwatora Zabytków. Spotkania Zarządu odbywały się co miesiąc, natomiast zebrania wszystkich członków, których było w tym okresie 31 osób odbywały się co dwa miesiące w różnych pomieszczeniach, najczęściej w SARPIE. W tym okresie członkowie nadzorowali prace konserwatorskie w wielu ważniejszych obiektach zabytkowych. Uczestniczono w wielu naradach i konferencjach w Poznaniu i w Wielkopolsce przy planowaniu i realizacji robót konserwatorskich, np. Zamek Cesarski w Poznaniu, gmachy Uniwersytetu i innych. Proponowano również pomoc Stowarzyszenia władzom administracyjnym województwa w zakresie podejmowania prac remontowych w obiektach zabytkowych. Delegaci Oddziału uczestniczyli również we wszystkich Krajowych Zjazdach Stowarzyszenia. Bożena Woźniak i Teresa Mayer-Lenczowska przez okres 7 lat brały czynny udział w pracach Komisji Kwalifikacyjnej Zarządu Głównego SKZ. W 2005 roku w wyniku wyborów prezesem Oddziału został Antoni Kąsinowski, a sekretarzem Bożena Woźniak. długoletni członkowie SKZ, Bożena Woźniak pełniła swoją funkcję aż do czasu zawieszenia działalności Oddziału tj. do roku 2018. W 2005 r. pozyskano stałe pomieszczenie dla Oddziału w Muzeum Archeologicznym w zabytkowym Pałacu Górków, na podstawie zawartej umowy z Dyrekcją Muzeum o bezpłatnym użytkowaniu pomieszczeń. Kolega dr H. Kondziela przez wiele lat zajmował się sprawą bardzo ważnego wydawnictwa ZG SKZ pt. Słownik Biograficzny Konserwatorów Zabytków. W 2013 r, z funkcji prezesa zrezygnował Kol. Antoni Kąsinowski z uwagi na stan zdrowia. Prezesem został prof. Jan Skuratowicz. Wspólnie z SARP-em opiniowaliśmy projekty urbanistyczne wykonywane przez Pracownię Urbanistyczną Urzędu Miejskiego w Poznaniu. W latach 2013 i 2014 braliśmy aktywny udział w BUDMIE, tj. w Targach Budownictwa w Poznaniu. Zorganizowano wystawę fotograficzną niektórych obiektów zabytkowych w których wzorowo przeprowadzono prace konserwatorskie, zorganizowano punkt Informacyjny O/SKZ oraz prelekcje na temat dokonanych ciekawszych prac konserwatorskich. Miedzy innymi Obiektu Synagogi w Ostrowie Wlkp., która została wzorcowo zrewaloryzowana i rewitalizowana. Prelekcja była wzbogacona filmem z prowadzonych tam prac konserwatorskich. Organizowano w Muzeum Archeologicznym spotkania z wybitnymi specjalistami z zakresu historii m. Poznania w tym profesorów Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, w których brała udział również młodzież. Występowaliśmy do Zarządu Głównego SKZ o przyznanie nagród dla naszych członków za opracowania monograficzne obiektów ważnych dla historii i kultury. Nagrody w czasie działalności oddziału otrzymało 6 osób. Opiniowano wiele prac projektowych obiektów urbanistycznych i architektonicznych m. Poznania. Bardzo krytyczne stanowisko przedstawiliśmy w zakresie podjętych prac nad „odbudową”, a w rzeczywistości budowa nowego zamku Przemysła II w Poznaniu. Mimo negatywnej opinii całego środowiska konserwatorskiego i historycznego Poznania obiekt został zrealizowany. Zorganizowano również 6 spotkań szkoleniowych w Muzeum Archeologicznym dla wykonawców prac konserwatorskich. Wykładowcą był kol. Andrzej Miarkowski, wybitny specjalista konserwator, były pracownik PKZ. Niestety z powodu coraz mniejszego zainteresowania działalnościa SKZ i udziału w spotkaniach i nieopłacania składek członkowskich oraz naturalnego zejścia kilku aktywnych członków n/Oddziału, Zarząd podjął w 2016 r. decyzję o zawieszeniu działalności Oddziału. Reaktywowanie działalności Oddziału w Poznaniu jest w obecnej chwili problematyczne.

Bożena Woźniak
Poznań, 30.06.2020 r.