Laureaci konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


NAGRODY PRZYZNANE W 2012Nagrody
Agnieszka Kita Linia galicyjskiej kolei transwersalnej jako element stymulujący Rozwój Beskidu Wyspowego. Paca magisterska
Promotor prof.dr hab. arch. Małgorzata Rozbicka.
Miron Urbaniak Miejskie zakłady przemysłowe Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Gazownie. T. I Zarys dziejów. T. II Katalog. Wydawnictwo Księży Młyn.
Łódź 2011.
Katarzyna Rozmarynowska Ogrody odchodzące…? Z dziejów gdańskiej zieleni Publicznej 1708 – 1945. Wydawnictwo: słowo\obraz\terytoria,
Gdańsk 2011.
Ewa Kociuba Konserwacja obrazu „Matki Boskiej z Dzieciątkiem” w typie Hodegetrii Małopolskiej z Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu z uwzględnieniem doświadczeń konserwatorskich przy obrazach tego typu. Praca magisterska.
Promotor dr hab. Marta Lempart - Geratowska
Bolesława Krzyślak
Zofia Kurzawa
Kościół Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana – Poznań. Wydawnictwo Miejskie „POSNANIA” 2011
Anna Drążkowska Historia obuwia na ziemiach polskich od IX do końca XVIII wieku. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Toruń 2011
Wyróżnienia
Mariusz Sułek Konwersja obiektu sakralnego na cele świeckie. Kościół św. Anny w czeskiej Pradze. Praca magisterska.
Promotor prof. dr hab. arch. Ewa Kuryłowicz.
Karolina Zimna Kawecka Działalność konserwatorska na terenie województwa pomorskiego w latach 1920 – 1939. Praca doktorska.
Promotor dr hab. Marian Arszyński prof. UMK.
Renata Karska Wybrane zagadnienia konserwacji i restauracji historycznej broni czarnoprochowej na przykładzie arkebuza z zamkiem kołowym ( XVII / XVIII wiek ) ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Praca magisterska.
Promotor dr Jacek Kieferling.
Bolesława Krzyślak
Zofia Kurzawa
Kościół św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Wydawnictwo Miejskie POSNANIA 2012
S. Janina Bosko RM
ks. Jacek Maciej Wojtkowski
Dziedzictwo historyczno – artystyczne Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie. Wydane przez Muzeum Achidiecezji Warmińskiej,
Olsztyn 2011.