Nagroda im. Tadeusza Marii Rudkowskiego


USTANOWIENIA I REGULAMIN PRZYZNAWANIA

1.


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków realizując wniosek XVIII Walnego Zjazdu SKZ w Warszawie w 2014 r. ustanawia Nagrodę im. Tadeusza Marii RUDKOWSKIEGO, która będzie przyznawana raz na dwa lata szczególnie zasłużonym osobom zgodnie z zasadami niniejszego regulaminu.

2.


Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których praca na rzecz ochrony zabytków w zakresie niżej sformułowanym przynosi znaczące wyniki a równocześnie upamiętnia osobowość i dzieła wybitnego badacza, konserwatora oraz twórcy.

TADEUSZ MARIA RUDKOWSKI (1920-2014) dr historii sztuki, konserwator zabytków, współzałożyciel Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Członek Honorowy SKZ oraz przewodniczący głównej komisji konserwatorskiej Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Wieloletni działacz Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami, a także organizator opieki na rzecz ochrony polskich cmentarzy na dawnych Kresach Wschodnich. Członek honorowy Polskiego Komitetu Narodowego oraz przewodniczący jego Komisji Rewizyjnej Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków i Miejsc Historycznych (ICOMOS), a także działacz Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, współzałożyciel oraz prezes i wiceprezes ZG Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Zawodowo i społecznie pracujący przez całe życie dla dobra ochrony zabytków, człowiek o nieposzlakowanej postawie moralnej, mentor szeregu pokoleń konserwatorów zabytków i historyków sztuki prowadzący działalność naukową (ponad 120 publikacji), konserwatorską i dydaktyczną na rzecz ochrony zabytków w Polsce i na Kresach Wschodnich (zwłaszcza sepulklarnych), inicjator inwentaryzacji grobów Polaków na cmentarzach Ukrainy (Lwów, Kijów, Czerniowce), inicjator i organizator kursów z zakresu podstaw wiedzy o ochronie zabytków dla polskich działaczy kultury (również na Kresach Wschodnich).

3.


Przy rozpatrywaniu wniosku o Nagrodę należy brać pod uwagę w jakim stopniu kandydat swoją postawą oraz osiągnięciami nawiązuje do dokonań i zainteresowań PATRONA NAGRODY. Należy uwzględnić następujące kryteria:
- twórczy charakter wykonywanej pracy lub osiągnięcia będącego przedmiotem WNIOSKU
- działalność badawcza i konserwatorska w dziedzinie: ochrony i dokumentacji zabytków sepulklarnych, opieki nad polskimi cmentarzami i polskimi nagrobkami w kraju i za granicą (zwłaszcza na dawnych Kresach Wschodnich), rewaloryzacji pomników, kaplic i cmentarzy.

4.


Nagroda może być przyznawana pracownikom służb konserwatorskich, konserwatorom zabytków, naukowcom i pedagogom oraz pracownikom muzeów, którzy w dziedzinach wymienionych w punkcie trzecim uzyskali szczególnie wartościowe wyniki.

Przedmiotem NAGRODY może być pojedyncze dzieło, lub osiągnięcie o ważnym znaczeniu; względnie określony dorobek naukowy, publikacyjny lub konserwatorski.

5.


Wniosek o przyznanie NAGRODY winien zawierać Imię i Nazwisko kandydata, miejsce zatrudnienia, charakterystykę działalności, lub opis dokonań, uzasadnienie merytoryczne wraz z dokumentacją ilustrującą osiągnięcie (dane kontaktowe, mail, telefon).

Ustala się termin składania wniosków na dzień 30 czerwca każdego nieparzystego roku.

6.


Nagrodę w postaci DYPLOMU oraz MEDALU OKOLICZNOŚCIOWEGO autorstwa profesora Mariana Koniecznego funduje Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków. Zarząd Główny zapewnia warunki działalności Komisji d/s Nagrody. Nagrodę przyznaje Komisja, pod przewodnictwem Prezesa ZG SKZ, do udziału w której zapraszani są przedstawiciele:
- Generalnego Konserwatora Zabytków,
- Społecznego Komitetu Opieki nad Starymi Powązkami
- Stowarzyszenia Historyków Sztuki
- Towarzystwa Opieki nad Zabytkami
- Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie
- członek SKZ nie pełniący żadnej funkcji we władzach centralnych Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
- oraz 3 członków ZG SKZ.

7.


Komisja d/s Nagrody przyznaje jedną Nagrodę, może też jej nie przyznać. W przypadku rozbieżności zdań członków Komisji decyduje większość głosów. Komisja może też zlecić recenzję do Wniosku. Recenzent winien być wybrany spośród ekspertów SKZ w danej specjalności.

8.


Nagroda im. Tadeusza Marii RUDKOWSKIEGO wręczana będzie na Walnym Zjeździe Delegatów Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków lub w trakcie innych uroczystości o znaczeniu ogólnokrajowym, na wniosek prezydium Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Regulamin powyższy został uchwalony przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na posiedzeniu w dniu 6 maja 2016 roku.

Warszawa, dnia 6 maja 2016 roku