Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    INNOVA TECHNOLOGY    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

DR WASYL SŁOBODIAN Z UKRAINY LAUREATEM NAGRODY ZG SKZ „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2021 IM. KS. PROF. JANUSZA PASIERBAKapituła Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2021 w dniu 10.05.2022 r. jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę 2021

DR. WASYLOWI SŁOBODZIANOWI Z UKRAINY

– za całokształt osiągnięć w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty w dniu 19 października 2022 w Toruniu.

KONKURS GKZ I SKZ 2022
Konkurs GKZ i SKZ 2022

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Nadsyłanie prac do dnia 30 czerwca 2022 r.

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie, doktorskie, inne opracowania naukowe i projektowe oraz popularyzatorskie publikowane lub niepublikowane, ukończone w ubiegłym lub bieżącym roku kalendarzowym, wykraczające poza ramy typowych opracowań w danej grupie, nowatorskie w ujęciu, rzucające nowe światło na problem, dające realne podstawy do wdrożenia i wykorzystania w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.

Prace należy przesyłać na adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie - ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, (na przesyłce należy zaznaczyć "Praca konkursowa GKZ/SKZ").

Regulamin Konkursu w zakładce KONKURS.

INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH PRETENDUJĄCYCH DO PUBLIKACJI W „WIADOMOŚCIACH KONSERWATORSKICH – JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION


Informacje dla autorów artykułów naukowych pretendujących do publikacji w „Wiadomościach Konserwatorskich – Journal of Heritage Conservation - plik instrukcji do pobrania poniżej

WIELKANOC 2022


Z okazji Świąt Wielkanocnych, w tym wyjątkowym i trudnym czasie,
wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
życzenia zdrowia, spokoju i nadziei
składa
ZARZĄD GŁÓWNY SKZ


Żegnamy dr inż. ZENONA DUDĘ (1935 - 2022)


Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 16 marca br. odszedł na zawsze nasz przyjaciel dr inż. ZENON DUDA – uhonorowany Złotą Odznaką SKZ.

Z zawodu górnik, całe zawodowe życie związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, umysłem i sercem skłaniający się ku zabytkom. Najdłużej, bo przynajmniej od połowy lat 70. XX w. związany z kopalnią krzemienia pasiastego „Krzemionki Opatowskie”, gdzie nadzorował wszelkie prace górnicze, później jako ekspert współpracował przy opracowywaniu dokumentacji wpisu Krzemionek na Listę UNESCO (2019). Rezultatem jego zasług w tym monumencie prahistorii Europy było nadanie jednemu z szybów jego imienia - Zenon.

Z zamkiem w Malborku związał się w 1988 r. przejmując schedę po odejściu swego mistrza prof. Zbigniewa Strzeleckiego. W latach 1988-91 koordynował przygotowywanie koncepcji i projektu technicznego zabezpieczenia fundamentów zachodniej ściany Wielkiego Refektarza, a później (w latach 1991-97) nadzorował wykonanie całego przedsięwzięcia. Do 2015 r. był nieprzerwanie konsultantem Muzeum Zamkowego w Malborku w zakresie większych przedsięwzięć inżynierskich oraz geologicznych na terenie zamku.

Był bardzo otwartym i ciepłym człowiekiem, a jednocześnie cenionym fachowcem, chętnie dzielącym się swoimi doświadczeniami. Jako ekspert górniczy w 2008 r. brał udział w Polskiej Misji Archeologicznej w Nea Paphos na Cyprze, konsultował także w 2017 r. polskie prace archeologiczne przy stabilizowaniu tumulusów w Sudanie Północnym. Był członkiem kilku rad muzealnych, m.in. w Malborku, Krzemionkach Opatowskich i Gdańsku.

Malbork był dla niego miejscem ważnym, z którym się bardzo utożsamiał i zawsze chętnie pomagał w rozwiązywaniu różnych wyzwań. Zawsze uczestniczył w uroczystościach, wydarzeniach wystawienniczych i naukowych, gdzie wyróżniał go wspaniały górniczy mundur. Dla wielu z nas był kolegą i przyjacielem, którego nam będzie bardzo brakowało.

Rodzinie i krewnym składamy najserdeczniejsze kondolencje i wyrazy współczucia.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona 23 marca 2022 r. o godz. 13.00 (środa) w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ W ZWIĄZKU Z BESTIALSKĄ AGRESJĄ NA UKRAINĘ


Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z całą stanowczością potępia bestialską inwazję sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na niezależną i suwerenną UKRAINĘ.

Ta, niczym niesprowokowana agresja, stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i podstawowych zasad, na których zbudowany jest porządek międzynarodowy.

Żądamy natychmiastowego zaprzestania rosyjskich operacji wojskowych i bezwarunkowego wycofania wszystkich wrogich sił z całego terytorium Ukrainy. W tym trudnym czasie, wyrażamy swoje wsparcie i solidarność z Ukrainą i jej społeczeństwem.

Mając w pamięci olbrzymie straty, jakich doświadczyły polskie zabytki, wskutek konfliktów zbrojnych ubiegłego wieku – wyrażamy głębokie zaniepokojenie i troskę o losy zabytków na terenie Ukrainy.

Nasze myśli i słowa otuchy kierujemy w szczególności do Koleżanek i Kolegów: konserwatorów zabytków, muzealników oraz wszystkich zajmujących się ochroną zabytków na obszarze Ukrainy, z którymi wiążą nas bliskie więzi wieloletniej współpracy.

Pragniemy zapewnić Was, że środowisko polskich konserwatorów zabytków udzieli ukraińskim Kolegom pomocy, która jest w granicach naszych możliwości.

Jesteśmy z Wami!

Chwała Ukrainie!

ZARZĄD GŁÓWNY
STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
Warszawa, dnia 5 marca 2022 roku


Żegnamy mgr STANISŁAWA TUMIDAJEWICZA (1948 – 2022)


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 3 marca 2022, zmarł nagle w Suwałkach mgr STANISŁAW TUMIDAJEWICZ - konserwator zabytków, wieloletni wojewódzki konserwator zabytków w Suwałkach. (ur. 11.03.1948).

Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1 lipca 1976 r. do 31 grudnia 1990 r. był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Suwałkach, a następnie do 31 grudnia 1998 r. szefem suwalskiej delegatury Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Po likwidacji województwa suwalskiego do 2015 r. (z przerwą w latach 2003-2005) kierował suwalską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Po przejściu na emeryturę uczestniczył w akcjach społecznych takich jak międzypokoleniowy „Spacer po Suwałkach” organizowanej wspólnie przez suwalskich seniorów i Młodzieżową Radę Miasta Suwałki.

Był człowiekiem bardzo ciepłym i otwartym na innych, skromnym, wrażliwym, lubianym i zaangażowanym w bogatą działalność konserwatorską. Ostatnio widzieliśmy się we wrześniu w Suwałkach, gdzie zorganizował koleżeńskie spotkanie konserwatorów seniorów PSOZ.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z wielkim zdziwieniem i całkowitą dezaprobatą odnosi się do projektu ustawy, zakładającej odebranie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a następnie przekazanie w darze Węgrom XV-wiecznego manuskryptu o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej - kodeksu "Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodern argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”.

Ten wyjątkowy, bezcenny rękopis od XVI wieku znajduje się w Toruniu, gdzie przetrwał wszystkie zawieruchy dziejowe. Jest jednym z najcenniejszych kodeksów rękopiśmiennych znajdujących się w Polsce. Stanowi integralny, nie podlegający podziałowi zasób Toruńskiej Książnicy, niekwestionowany, najwyższej klasy obiekt narodowego dziedzictwa kulturowego. Jest również chronioną prawnie częścią narodowego zasobu bibliotecznego.

Zaskakujące, nie konsultowane ze środowiskiem konserwatorskim i naukowym decyzje prowadzące do uszczuplenia naszego dziedzictwa - oceniamy bardzo negatywnie.

Podejmowane, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, oraz obowiązującym prawem, próby przymusowego wywłaszczenia dzieła, o niespotykanej, światowej proweniencji - spotyka się ze stanowczym sprzeciwem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Apelujemy do Posłanek i Posłów na Sejm R.P. o odstąpienie od zaproponowanego, szkodliwego dla zachowania narodowego dziedzictwa projektu ustawy.

Warszawa, dnia 14 lutego 2022 roku

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes - Andrzej Kadłuczka

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY
Sekretarz Generalny - Jacek Rulewicz

OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZICTWADr Żaneta Gwardzińska - Chowaniec

Z inicjatywy grupy młodych prawników, w trosce o wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska – w dniu 11 lutego 2022 roku, na podstawie §25 pkt. 8. Statutu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, powołano przy Zarządzie Głównym SKZ zespół pod nazwą:

OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZICTWA

stanowiący stałą płaszczyznę do swobodnej wymiany myśli i merytorycznej współpracy, określania potrzeb i postulatów pod adresem władz państwowych i samorządowych.

Na przewodniczącą Ogólnopolskiego Zespołu powołano DR ŻANETĘ GWARDZIŃSKĄ - CHOWANIEC.

Działalność Zespołu reguluje regulamin.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 11 lutego 2022 r. obradował przy pomocy platformy zoom, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

 • przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2021 roku
 • przyjął sprawozdanie finansowe z działalności ZG SKZ w 2021 r.
 • zatwierdził plan finansowy działalności ZG SKZ w roku 2022
 • powołał OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZCTWA – pod przewodnictwem dr ŻANETY GWARDZIŃSKIEJ-CHOWANIEC
 • z zadowoleniem powitał nowego członka wspierającego działalność SKZ Firmę HERITAGE ROOF TILES sp. z o.o.
 • za najważniejsze zadania SKZ w roku 2022 uznał:
  • stopniowy powrót do działalności podstawowej oddziałów SKZ,
  • w związku z upływem czteroletniej kadencji, przeprowadzenie w oddziałach zebrań sprawozdawczo-wyborczych i opracowanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów,
  • pozyskiwanie nowych członków SKZ,
  • systematyczne opłacanie składek przez członków SKZ,
 • zapoznał się z przygotowaniami do Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów SKZ i Konferencji Konserwatorskiej – Toruń 19-21 październik 2022 r.