Członkowie wspierający:    Archaios    Artnova Konserwacja Zabytków    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Cegielnia Trojanowscy    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Visbud    Zamek Gniew   

KSIĄŻKA ROKU 2021Dr hab. ZBIGNIEW MOŹDZIERZ laureatem NAGRODY SKZ – KSIĄŻKA ROKU 2021

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, podczas posiedzenia w dniu 13 września 2022 roku, podjął uchwałę o przyznaniu Nagrody KSIĄŻKA ROKU 2021 dr. hab. Zbigniewowi Moździerzowi za publikację pt.

ARCHITEKTURA I ROZWÓJ PRZESTRZENNY ZAKOPANEGO 1600 – 2021
wydanie II poprawione i poszerzone.


Zakopane 2021, Muzeum Tatrzańskie im dr. Tytusa Chałubińskiego


SERDECZNIE GRATULUJEMY


KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 13 września 2022 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. Było to prawdopodobnie ostatnie posiedzenie w tej Kadencji.

Prof. Andrzej Kadłuczka podziękował członkom ZG za działalność w tej kadencji, kierując szczególne wyrazy podziękowania pod adresem sekretarza generalnego kol. Jacka Rulewicza.

W trakcie posiedzenia Zarządu Głównego, między innymi:

 • przyjęto informację, dotyczącą organizacji, w ramach 40-lecia SKZ– XX Jubileuszowego Walnego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów SKZ oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w Toruniu w dniach 19-21 października 2022 roku.
 • podjęto uchwałę, dotyczącą przedłożenia XX Zjazdowi Delegatów wniosku o nadanie zasłużonym członkom - najwyższej godności naszego Stowarzyszenia - CZŁONKA HONOROWEGO SKZ.
 • przyznano Nagrodę „Książka Roku 2021” dr. hab. Zbigniewowi Moździerzowi za publikację „Architektura i Rozwój Przestrzenny Zakopanego 1600 – 2021".
 • zaakceptowano wnioski o nadanie Złotych Odznak SKZ.
 • zapoznano się z przebiegiem walnych zebrań w oddziałach SKZ


Żegnamy mgr JANA MARIĘ ZOBOLEWICZA (1936 – 2022)


Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 31 lipca 2022 r. zmarł Jan Maria Zobolewicz – historyk architektury, konserwator, urbanista.

Jan Zobolewicz urodził się 10.01.1936 w Warszawie. Był absolwentem Technikum Budowlanego Ministerstwa Budownictwa Miast i Osiedli w Gdańsku, które ukończył w 1955 roku uzyskując tytuł technika urbanisty. W trakcie nauki w technikum odbywał praktyki przy odbudowie starego miasta Gdańska, co istotnie wpłynęło na Jego zainteresowania zawodowe. W latach 1955-1959 pracował w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy na stanowisku asystenta. W 1960 roku podjął studia wyższe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, które skończył z wyróżnieniem w 1965 roku i uzyskał tytuł magistra zabytkoznawstwa i konserwatorstwa. Po studiach uniwersyteckich w latach 1965-1966 pracował jako asystent w Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Koszalinie, a w latach 1956-1971 wrócił do Wojewódzkiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy na stanowisko projektanta-urbanisty ze specjalizacją ochrony historycznych obszarów miejskich. W tym czasie ukończył w 1969 roku studia w zakresie urbanistyki na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. W latach 1971-1975 był Miejskim Konserwatorem Zabytków w Toruniu, co wiązało się z dużym zaangażowaniem w finalizację prac konserwatorskich podjętych w zespole staromiejskim, związanych z obchodami 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. W 1975 roku został powołany na stanowisko Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, funkcję tę pełnił do 1991 roku (w latach 1975-1990 w strukturze Urzędu Wojewódzkiego, a w latach 1990-1991 w ramach Państwowej Służby Ochrony Zabytków). W latach 1989-1990 był dyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Ochrony Środowiska Kulturowego. W 1990 roku został pełnomocnikiem Ośrodka Dokumentacji Zabytków w Warszawie do zorganizowania Regionalnego Ośrodka Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Toruniu, w którym do 1998 roku był wicedyrektorem. W Regionalnym Ośrodku Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego pracował do 2003 roku – do momentu przekształcenia Regionalnych Ośrodków Studiów i Ochrony Środowiska Kulturowego w Regionalne Ośrodki Badań i Dokumentacji Zabytków.

Jan Zobolewicz był autorem wielu opracowań studialnych i planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie urbanistyki i ruralistyki oraz publikacji dotyczących analiz metrologicznych miast ziemi chełmińskiej.

Praca zawodowa Jana Zobolewicza została wyróżniona Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi oraz przyznaniem złotej odznaki za opiekę nad zabytkami.

Jan Zobolewicz był członkiem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, Towarzystwa Urbanistów Polskich i Toruńskiego Towarzystwa Naukowego.

JULIUSZ WENDLANDT LAUREATEM NAGRODY ZG SKZ IM. WOJCIECHA KALINOWSKIEGO 2021Komisja Konkursowa Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Wojciecha Kalinowskiego w dniu 25 lipca 2022 r, na wniosek mazowieckiego oddziału SKZ - jednogłośnie opowiedziała się za przyznaniem tej prestiżowej Nagrody

mgr JULIUSZOWI WENDLANDTOWI

- za całokształt osiągnięć w działalności badawczej, dokumentacyjnej, konserwatorskiej i edukacyjnej.

Uroczyste wręczenie Nagrody odbędzie się w dniu 19 października 2022 r. w Toruniu, podczas otwarcia jubileuszowego XX Walnego Zjazdu Delegatów SKZ

ZBIGNIEW NAWROCKI LAUREATEM NAGRODY ZG SKZ IM. HANNY PIEŃKOWSKIEJ I JERZEGO ŁOMNICKIEGO 2021


W dniu 26 lipca 2022 r. Kapituła Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. Hanny Pieńkowskiej i Jerzego łomnickiego na wniosek oddziału toruńskiego SKZ - jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę

mgr ZBIGNIEWOWI NAWROCKIEMU

– za całokształt osiągnięć w działalności badawczej, konserwatorskiej, aukowej, popularyzatorskiej i edukacyjnej.

Nagroda zostanie uroczyście wręczona 19.X.2022 r. w Toruniu podczas otwarcia jubileuszowego XX Zjazdu Delegatów SKZ.

DR JÓZEF PARTYKA LAUREATEM NAGRODY ZG STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW IM. GERARDA CIOŁKA 2022


Na wniosek Fundacji Dziedzictwa Kultury i Natury - Kapituła Nagrody ZG SKZ im. Gerarda Ciołka w dniu 22 lipca 2022 roku jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę

dr JÓZEFOWI PARTYCE

za wyjątkowe osiągnięcia w działalności naukowej, edukacyjnej i społecznej na rzecz poszanowania, interpretacji i ochrony krajobrazu kulturowego.

Nagroda zostanie uroczyście wręczona 19.X.2022 r. w Toruniu podczas otwarcia XX Zjazdu Delegatów SKZ.


Żegnamy mgr inż. arch. ZYGMUNTA LEWCZUKA (1943 – 2022)


Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 18 lipca 2022 roku zmarł nasz przyjaciel mgr inż. arch. ZYGMUNT LEWCZUK, pierwszy budowniczy i długoletni kierownik Sądeckiego Parku Etnograficznego, wojewódzki konserwator zabytków w latach 1989 – 1998. Zygmunt Lewczuk urodził się 13 stycznia 1943 roku w Kowlu na Wołyniu. Ukończył LO w Kluczborku. Studiował na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej. Projekt dyplomowy wykonał pod kierunkiem prof. W. Korskiego, a dyplom uzyskał w 1969 r.

16 maja 1969 r. rozpoczął pracę w muzeum w Nowym Sączu, będąc pierwszym budowniczym i długoletnim kierownikiem Sądeckiego Parku Etnograficznego.

W latach 1989-1998 nadal sprawował opiekę nad nowosądeckim skansenem i współpracował z muzeum jako Wojewódzki Konserwator Zabytków w Nowym Sączu (w latach 1989-1998, potem st. insp. w nowosądeckiej delegaturze ochrony zabytków MUW w Krakowie). Kierował translokacją i adaptacją zabytkowych obiektów do skansenu, m.in. świątyń ze Świniarska, Łososiny Dolnej i Czarnego. Przywrócił świetność cerkiewkom w Kwiatoniu, Skwirtnem, Brunarach, Zdyni i Maciejowej. Działał też na rzecz skansenów w Zubrzycy Górnej, Szymbarku i Sanoku.

Był autorem ogromnej liczby szczegółowych inwentaryzacji architektury, głównie drewnianej, a także kilkunastu projektów odbudowy i rewaloryzacji obiektów zabytkowych.

W 1973 r. wykonał adaptację dawnej synagogi nowosądeckiej dla celów muzealnych i nadzorował remont tego budynku. W 2002 r. z zespołem architektów opracowywał projekt Miasteczka Galicyjskiego w Nowym Sączu. Do 2015 r. projektował obiekty architektoniczne.

Od 40 lat mieszkał w Wielopolu pod Nowym Sączem. W 2010 r. otrzymał Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za troskę o zabytkową architekturę drewnianą Małopolski, jej dokumentowanie i popularyzację. Od końca studiów, z przerwami, zajmował się także malarstwem akwarelowym.

Wspaniały, życzliwy człowiek i artysta! Doskonały architekt.

Rodzinie i krewnym składamy najserdeczniejsze kondolencje i wyrazy współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Pożegnanie Zygmunta Lewczuka będzie miało miejsce w czwartek 28 lipca 2022 r. Msza pogrzebowa odbędzie się w kościele w Zabełczu. Natomiast o godzinie 13:00 ciało zmarłego zostanie odprowadzone na miejsce wiecznego spoczynku na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Śniadeckich w Nowym Sączu.

TERMIN SKŁADANIA PRAC W KONKURSIE GKZ I SKZ PRZESUNIĘTY NA STAŁE DO 30 PAŹDZIERNIKA KAŻDEGO ROKU
Biorąc pod uwagę postulaty wyższych uczelni oraz przyszłych uczestników - organizatorzy „Konkursu GKZ i SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa” - dokonali zmian w Regulaminie Konkursu, przesuwając termin składania prac do dnia 30 października każdego roku, poczynając od roku 2022.

Pozostałe warunki znajdują się w Regulaminie Konkursu zamieszczonym na naszej stronie internetowej www.skz.pl

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 20 czerwca 2022 r. obradował przy pomocy platformy zoom, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

 • zatwierdził sprawozdanie finansowe SKZ za rok 2021,
 • przyjął uchwałę o zwołaniu XX jubileuszowego sprawozdawczo-wyborczego zjazdu delegatów w dniu 19 października 2022 roku w Toruniu /w załączeniu/,
 • przyjął uchwałę o reaktywowaniu działalności oddziału SKZ w Poznaniu,
 • nadał Złotą Odznakę SKZ osobom szczególnie zasłużonym dla działalności SKZ
 • z zadowoleniem powitał nowego członka wspierającego SKZ – MUZEUM NORBLINA W WARSZAWIE
 • przyjął informację o przygotowaniach do XX Zjazdu oraz Konferencji w Toruniu.
 • przyjął informację o zmniejszonym nakładzie Wiadomości Konserwatorskich, z uwagi na zmniejszoną dotację MKiDN oraz drastyczny wzrost ceny papieru

DR WASYL SŁOBODIAN Z UKRAINY LAUREATEM NAGRODY ZG SKZ „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2021 IM. KS. PROF. JANUSZA PASIERBAKapituła Nagrody ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków im. ks. prof. Janusza Pasierba „CONSERVATOR ECCLESIAE” 2021 w dniu 10.05.2022 r. jednogłośnie przyznała tę prestiżową Nagrodę 2021

DR. WASYLOWI SŁOBODZIANOWI Z UKRAINY

– za całokształt osiągnięć w działalności na rzecz ochrony dziedzictwa sakralnego.

Nagroda zostanie wręczona w sposób uroczysty w dniu 19 października 2022 w Toruniu.

KONKURS GKZ I SKZ 2022
Konkurs GKZ i SKZ 2022

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa.

Nadsyłanie prac do dnia 30 czerwca 2022 r.

Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie, doktorskie, inne opracowania naukowe i projektowe oraz popularyzatorskie publikowane lub niepublikowane, ukończone w ubiegłym lub bieżącym roku kalendarzowym, wykraczające poza ramy typowych opracowań w danej grupie, nowatorskie w ujęciu, rzucające nowe światło na problem, dające realne podstawy do wdrożenia i wykorzystania w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.

Prace należy przesyłać na adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie - ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, (na przesyłce należy zaznaczyć "Praca konkursowa GKZ/SKZ").

Regulamin Konkursu w zakładce KONKURS.

INFORMACJE DLA AUTORÓW ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH PRETENDUJĄCYCH DO PUBLIKACJI W „WIADOMOŚCIACH KONSERWATORSKICH – JOURNAL OF HERITAGE CONSERVATION


Informacje dla autorów artykułów naukowych pretendujących do publikacji w „Wiadomościach Konserwatorskich – Journal of Heritage Conservation - plik instrukcji do pobrania poniżej

WIELKANOC 2022


Z okazji Świąt Wielkanocnych, w tym wyjątkowym i trudnym czasie,
wszystkim członkom i sympatykom Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
życzenia zdrowia, spokoju i nadziei
składa
ZARZĄD GŁÓWNY SKZ


Żegnamy dr inż. ZENONA DUDĘ (1935 - 2022)


Z wielkim smutkiem informujemy, że w dniu 16 marca br. odszedł na zawsze nasz przyjaciel dr inż. ZENON DUDA – uhonorowany Złotą Odznaką SKZ.

Z zawodu górnik, całe zawodowe życie związany z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, umysłem i sercem skłaniający się ku zabytkom. Najdłużej, bo przynajmniej od połowy lat 70. XX w. związany z kopalnią krzemienia pasiastego „Krzemionki Opatowskie”, gdzie nadzorował wszelkie prace górnicze, później jako ekspert współpracował przy opracowywaniu dokumentacji wpisu Krzemionek na Listę UNESCO (2019). Rezultatem jego zasług w tym monumencie prahistorii Europy było nadanie jednemu z szybów jego imienia - Zenon.

Z zamkiem w Malborku związał się w 1988 r. przejmując schedę po odejściu swego mistrza prof. Zbigniewa Strzeleckiego. W latach 1988-91 koordynował przygotowywanie koncepcji i projektu technicznego zabezpieczenia fundamentów zachodniej ściany Wielkiego Refektarza, a później (w latach 1991-97) nadzorował wykonanie całego przedsięwzięcia. Do 2015 r. był nieprzerwanie konsultantem Muzeum Zamkowego w Malborku w zakresie większych przedsięwzięć inżynierskich oraz geologicznych na terenie zamku.

Był bardzo otwartym i ciepłym człowiekiem, a jednocześnie cenionym fachowcem, chętnie dzielącym się swoimi doświadczeniami. Jako ekspert górniczy w 2008 r. brał udział w Polskiej Misji Archeologicznej w Nea Paphos na Cyprze, konsultował także w 2017 r. polskie prace archeologiczne przy stabilizowaniu tumulusów w Sudanie Północnym. Był członkiem kilku rad muzealnych, m.in. w Malborku, Krzemionkach Opatowskich i Gdańsku.

Malbork był dla niego miejscem ważnym, z którym się bardzo utożsamiał i zawsze chętnie pomagał w rozwiązywaniu różnych wyzwań. Zawsze uczestniczył w uroczystościach, wydarzeniach wystawienniczych i naukowych, gdzie wyróżniał go wspaniały górniczy mundur. Dla wielu z nas był kolegą i przyjacielem, którego nam będzie bardzo brakowało.

Rodzinie i krewnym składamy najserdeczniejsze kondolencje i wyrazy współczucia.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Msza pogrzebowa zostanie odprawiona 23 marca 2022 r. o godz. 13.00 (środa) w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ W ZWIĄZKU Z BESTIALSKĄ AGRESJĄ NA UKRAINĘ


Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków z całą stanowczością potępia bestialską inwazję sił zbrojnych Federacji Rosyjskiej na niezależną i suwerenną UKRAINĘ.

Ta, niczym niesprowokowana agresja, stanowi rażące naruszenie prawa międzynarodowego i podstawowych zasad, na których zbudowany jest porządek międzynarodowy.

Żądamy natychmiastowego zaprzestania rosyjskich operacji wojskowych i bezwarunkowego wycofania wszystkich wrogich sił z całego terytorium Ukrainy. W tym trudnym czasie, wyrażamy swoje wsparcie i solidarność z Ukrainą i jej społeczeństwem.

Mając w pamięci olbrzymie straty, jakich doświadczyły polskie zabytki, wskutek konfliktów zbrojnych ubiegłego wieku – wyrażamy głębokie zaniepokojenie i troskę o losy zabytków na terenie Ukrainy.

Nasze myśli i słowa otuchy kierujemy w szczególności do Koleżanek i Kolegów: konserwatorów zabytków, muzealników oraz wszystkich zajmujących się ochroną zabytków na obszarze Ukrainy, z którymi wiążą nas bliskie więzi wieloletniej współpracy.

Pragniemy zapewnić Was, że środowisko polskich konserwatorów zabytków udzieli ukraińskim Kolegom pomocy, która jest w granicach naszych możliwości.

Jesteśmy z Wami!

Chwała Ukrainie!

ZARZĄD GŁÓWNY
STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
Warszawa, dnia 5 marca 2022 roku


Żegnamy mgr STANISŁAWA TUMIDAJEWICZA (1948 – 2022)


Z głębokim smutkiem informujemy, że dnia 3 marca 2022, zmarł nagle w Suwałkach mgr STANISŁAW TUMIDAJEWICZ - konserwator zabytków, wieloletni wojewódzki konserwator zabytków w Suwałkach. (ur. 11.03.1948).

Ukończył archeologię na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1 lipca 1976 r. do 31 grudnia 1990 r. był Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Suwałkach, a następnie do 31 grudnia 1998 r. szefem suwalskiej delegatury Państwowej Służby Ochrony Zabytków. Po likwidacji województwa suwalskiego do 2015 r. (z przerwą w latach 2003-2005) kierował suwalską delegaturą Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Po przejściu na emeryturę uczestniczył w akcjach społecznych takich jak międzypokoleniowy „Spacer po Suwałkach” organizowanej wspólnie przez suwalskich seniorów i Młodzieżową Radę Miasta Suwałki.

Był człowiekiem bardzo ciepłym i otwartym na innych, skromnym, wrażliwym, lubianym i zaangażowanym w bogatą działalność konserwatorską. Ostatnio widzieliśmy się we wrześniu w Suwałkach, gdzie zorganizował koleżeńskie spotkanie konserwatorów seniorów PSOZ.

Rodzinie i Bliskim - wyrazy głębokiego współczucia składa Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ


Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z wielkim zdziwieniem i całkowitą dezaprobatą odnosi się do projektu ustawy, zakładającej odebranie WBP - Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu, a następnie przekazanie w darze Węgrom XV-wiecznego manuskryptu o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej - kodeksu "Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodern argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem”.

Ten wyjątkowy, bezcenny rękopis od XVI wieku znajduje się w Toruniu, gdzie przetrwał wszystkie zawieruchy dziejowe. Jest jednym z najcenniejszych kodeksów rękopiśmiennych znajdujących się w Polsce. Stanowi integralny, nie podlegający podziałowi zasób Toruńskiej Książnicy, niekwestionowany, najwyższej klasy obiekt narodowego dziedzictwa kulturowego. Jest również chronioną prawnie częścią narodowego zasobu bibliotecznego.

Zaskakujące, nie konsultowane ze środowiskiem konserwatorskim i naukowym decyzje prowadzące do uszczuplenia naszego dziedzictwa - oceniamy bardzo negatywnie.

Podejmowane, niezgodne z zasadami współżycia społecznego, oraz obowiązującym prawem, próby przymusowego wywłaszczenia dzieła, o niespotykanej, światowej proweniencji - spotyka się ze stanowczym sprzeciwem Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

Apelujemy do Posłanek i Posłów na Sejm R.P. o odstąpienie od zaproponowanego, szkodliwego dla zachowania narodowego dziedzictwa projektu ustawy.

Warszawa, dnia 14 lutego 2022 roku

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY
Prezes - Andrzej Kadłuczka

STOWARZYSZENIE KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
ZARZĄD GŁÓWNY
Sekretarz Generalny - Jacek Rulewicz

OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZICTWADr Żaneta Gwardzińska - Chowaniec

Z inicjatywy grupy młodych prawników, w trosce o wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego, wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska – w dniu 11 lutego 2022 roku, na podstawie §25 pkt. 8. Statutu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, powołano przy Zarządzie Głównym SKZ zespół pod nazwą:

OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZICTWA

stanowiący stałą płaszczyznę do swobodnej wymiany myśli i merytorycznej współpracy, określania potrzeb i postulatów pod adresem władz państwowych i samorządowych.

Na przewodniczącą Ogólnopolskiego Zespołu powołano DR ŻANETĘ GWARDZIŃSKĄ - CHOWANIEC.

Działalność Zespołu reguluje regulamin.

KOMUNIKAT Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ
W dniu 11 lutego 2022 r. obradował przy pomocy platformy zoom, pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.
W trakcie posiedzenia Zarząd Główny, między innymi:

 • przyjął sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego w 2021 roku
 • przyjął sprawozdanie finansowe z działalności ZG SKZ w 2021 r.
 • zatwierdził plan finansowy działalności ZG SKZ w roku 2022
 • powołał OGÓLNOPOLSKI ZESPÓŁ MŁODYCH EKSPERTÓW PRAWA OCHRONY DZIEDZCTWA – pod przewodnictwem dr ŻANETY GWARDZIŃSKIEJ-CHOWANIEC
 • z zadowoleniem powitał nowego członka wspierającego działalność SKZ Firmę HERITAGE ROOF TILES sp. z o.o.
 • za najważniejsze zadania SKZ w roku 2022 uznał:
  • stopniowy powrót do działalności podstawowej oddziałów SKZ,
  • w związku z upływem czteroletniej kadencji, przeprowadzenie w oddziałach zebrań sprawozdawczo-wyborczych i opracowanie wniosków na Krajowy Zjazd Delegatów,
  • pozyskiwanie nowych członków SKZ,
  • systematyczne opłacanie składek przez członków SKZ,
 • zapoznał się z przygotowaniami do Krajowego Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Delegatów SKZ i Konferencji Konserwatorskiej – Toruń 19-21 październik 2022 r.