Nagroda Zarządu Głównego SKZ za wyróżniające się publikacjePOSTANOWIENIA I REGULAMIN PRZYZNAWANIA1.


Nagroda przyznawana będzie za publikacje przede wszystkim książkowe z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa a także dyscyplin współdziałających (historia sztuki, historia architektury, urbanistyka, archeologia, etnografia, nauko przyrodnicze i ścisłe i in.), jeśli poruszają one sprawy związane z ochroną zabytków, konserwacją i muzealnictwem.

Nagradzane będą książki naukowe, popularno-naukowe publicystyczne, eseistyczne wnoszące nowe wartości merytoryczne i wyróżniające się ujęciem, forma i stylem.

Nagradzani mogą być autorzy indywidualni lub prace zbiorowe a także twórcy i inicjatorzy publikacji cyklicznych (np. spisy, katalogi, serie itp.), natomiast wyłącza się poszczególne tomy tych publikacji realizowane wg. ścisłych założeń redakcyjnych i podporządkowane regułom redakcyjnym. Intencją nagrody jest bowiem promowanie ujęć i twórczości indywidualnej, autorskiej, poszukującej, nowatorskiej przedstawiającej indywidualny punkt widzenia.

2.


Nagroda może być przyznawana raz do roku publikacjom, które ukazały się z datą dwóch lat poprzednich.

3.


Nagrodę przyznaje Zarząd Główny SKZ na posiedzeniu zwyczajnym biorąc pod uwagę propozycje zgłoszone przez członków Zarządu i prezesów Oddziałów. W wypadku publikacji przedstawiającej znaczny stopień specjalizacji zgłaszający powinien przedstawić pozytywną opinię pisemna samodzielnego pracownika nauki odpowiedniej specjalności.

Zgłoszenie kandydatur do nagrody powinno nastąpić na zebraniu Zarządu Głównego poprzedzającym posiedzenia, na którym podjęte zostaną decyzje, odbywającym się co najmniej 1 miesiąc wcześniej.

W ciągu tego miesiąca członkowie Zarządu zapoznają się z wnioskami i publikacjami kandydującymi do nagrody. Decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje Zarząd w głosowaniu większości co najmniej 75%, przy obecności 3/4 składu osobowego ZG.
Warszawa, dnia 3 marca 1989
Zatwierdzony przez Zarząd Główny dnia 3 marca 1989 r.