Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Nagroda im. Gerarda Ciołka


POSTANOWIENIA I REGULAMIN PRZYZNAWANIA

1.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków realizując wniosek II /IV/ Walnego Zjazdu SKZ we Wrocławiu ustanawia nagrodę imienia Gerarda Ciołka, która przyznawana będzie raz na dwa lata szczególnie zasłużonym osobom zgodnie z zasadami sformułowanymi w niniejszym regulaminie.

2.

Celem nagrody jest wyróżnienie osób, których praca dla ochrony zabytków w zakresie niżej określonym przynosi określone wyniki, a równocześnie upamiętnienie osobowości i dzieła wybitnego badacza, konserwatora i twórcy.

GERARD CIOŁEK (1909-1966) architekt, historyk i konserwator sztuki ogrodowej odegrał w ochronie zabytków i konserwatorstwie w okresie powojennym znacząca i szczególną rolę. Jako architekt z zespołu Oskara Sosnowskiego związany był praca badawczą i pedagogiczną z Politechniką Warszawską i Krakowską. Jego praca doktorska z 1944 r. "Regionalizm w budownictwie wiejskim w Polsce" była pionierskim dziełem z zakresu badań nad budownictwem ludowym w Polsce i regionalizmem. Stworzył on wybitne koncepcje rekonstrukcji założeń ogrodowych i parkowych, był twórcą projektów ogrodów zabytkowych w Wilanowie, Nieborowie, Natolinie, Krasiczynie, Łańcucie, Puławach, Baranowie, Jabłonnej i wielu innych. Podsumowaniem tych prac badawczo - konserwatorskich stała się synteza "Ogrody polskie" i praca "Ogrody klasztorne w Polsce".

Również jako organizator i inicjator nowych dróg w konserwatorstwie prof. Gerard Ciołek odegrał wybitną rolę pracując w Ministerstwie Kultury i Sztuki u boku prof. Jana Zachwatowicza, pełniąc funkcję członka Państwowej Rady Ochrony Przyrody, a szczególnie tworząc i kierując na Politechnice Krakowskiej Katedrami: Urbanistyki, Planowania Przestrzennego oraz Planowania Krajobrazu i Terenów Zielonych. Praca na Politechnice Krakowskiej stała się zaczynem na gruncie polskim ujmowania ochrony zabytków jako ochrony środowiska i krajobrazu kulturowego, który podjęli uczniowie prof. Gerarda Ciołka, gdy odszedł w pełni sił twórczych. Pozostawił po sobie archiwum wyjątkowej wielkości i wartości, które pod nazwą "Tek Ciołka" wykorzystywane jest stale przez środowisko konserwatorskie.

Gerard Ciołek służył ojczyźnie jako oficer Wojska Polskiego i uczestnik Powstania Warszawskiego; pozostawił po sobie pamięć człowieka aktywnego, otwartego i pełnego radości życia, humanisty o niezwykle szerokich horyzontach umysłowych.

Uosabiał więc cechy i dokonania, których utrwalenie jest obowiązkiem Stowarzyszenia, a propagowanie jego prekursorskich dla konserwatorstwa idei staje się obecnie szczególnie istotne.

3.

Przy przyznawaniu nagrody należy wziąć pod uwagę w jakim stopniu kandydat swoja postawa i praca nawiązuje do dokonań i zainteresowań prof. Gerarda Ciołka. Należy więc uwzględnić szczególnie:

  1. twórczy charakter wykonywanej pracy
  2. działalność badawczą, konserwatorską i dokumentacyjną:
    1. w dziedzinie budownictwa drewnianego i muzealnictwa z tą problematyką związanego
    2. w sztuce ogrodowej i parkowej
    3. w ochronie krajobrazu kulturowego
    4. w planowaniu przestrzennym.

4.

Nagroda może być przyznawana pracownikom służby konserwatorskiej, naukowcom i pedagogom, pracownikom muzeów i architektom, którzy w wymienionych pkt. 3 dziedzinach i zakresach uzyskali szczególnie wartościowe i nowatorskie rezultaty lub podejmowali działania ze szczególną wytrwałością.

5.

Wniosek o przyznanie nagrody powinien zawierać imię i nazwisko kandydata do nagrody, charakterystykę jego działalności, uzasadnienie wniosku w postaci opisu prac lub innych dokumentów ilustrujących tę działalność.

Wniosek powinien być składany Zarządowi SKZ najpóźniej do 30 czerwca każdego parzystego roku.

6.

Wysokość nagrody ustala ZG SKZ, zapewnia też warunki działalności Jury. Nagrodę przyznaje Jury powoływane każdorazowo w składzie: przedstawiciel ZG SKZ, przedstawiciele Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej i Krakowskiej, przedstawiciel Generalnego Konserwatora Zabytków, przedstawiciel Ośrodka Ochrony Zabytkowego Krajobrazu w Warszawie członek Stowarzyszenia nie pełniący żadnej funkcji we władzach Oddziałów i ZG SKZ.

7.

Jury przyznaje jedną nagrodę, może też nie przyznać w danym roku nagrody. Informacja o przyznaniu nagrody powinna mieć formę protokółu, przedstawionego ZG nie później niż do końca półrocza roku następnego.

8.

Nagroda im. Gerarda Ciołka wręczana będzie na Walnych Zjazdach Delegatów SKZ lub w trakcie innych uroczystości, jeśli wówczas wręczenie nagrody będzie miało istotne znaczenie społeczne, o czym decyzję podejmie Zarząd Główny SKZ.

Warszawa, dnia 27 stycznia 1989 r.
Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.