Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków


GENERALNY KONSERWATOR ZABYTKÓW RP oraz ZARZĄD GŁÓWNY STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW
ogłaszają KONKURS na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa


REGULAMIN KONKURSU

I


Cele Konkursu:
zainteresowanie młodej kadry naukowej i badawczej oraz studentów problematyką ochrony zabytków oraz muzealnictwa, poprzez podejmowanie tematów przyczyniających się do rozwoju nauki i popularyzacji w tym zakresie lub dających propozycje rozwiązań praktycznych, dostosowanych do współczesnych potrzeb.

II


Przedmiot Konkursu oraz kryteria:
 1. Przedmiotem Konkursu są prace magisterskie, doktorskie, inne opracowania naukowe i projektowe oraz popularyzatorskie publikowane lub niepublikowane, ukończone w ubiegłym lub bieżącym roku kalendarzowym, wykraczające poza ramy typowych opracowań w danej grupie, nowatorskie w ujęciu, rzucające nowe światło na problem, dające realne podstawy do wdrożenia i wykorzystania w zakresie ochrony zabytków i muzealnictwa.
 2. Konkurs obejmuje następujące rodzaje prac:
  1. projekty konserwatorskie z zakresu architektury i urbanistyki, konstrukcji, historii sztuki i kultury, architektury krajobrazu, wnętrz muzealnych itp.
  2. projekty konserwacji zabytków ruchomych
  3. prace naukowe i badawcze z obszaru ochrony zabytków
  4. prace popularyzatorskie oraz o charakterze dydaktycznym - upowszechniające ideę ochrony zabytków kultury narodowej.

III


Warunki formalno - organizacyjne:
 1. Uczestnicy Konkursu: w Konkursie mogą brać udział wyłącznie kandydaci nie będący samodzielnymi pracownikami nauki.
 2. Na Konkurs należy nadsyłać:
  1. prace projektowe w postaci oryginałów w formacie A4 lub A3
  2. W przypadku projektów wielkoplanszowych należy przedstawić pomniejszone plansze do formatu A3
  3. prace naukowe i badawcze, popularno-naukowe, publikowane oraz niepublikowane (w postaci oryginału)
 3. Do prac należy dołączyć recenzje:
  1. w przypadku prac dyplomowych opinie promotora oraz recenzenta (pismo drukowane)
  2. w przypadku prac doktorskich opinie 2 recenzentów (opracowane do przewodu)
  3. w przypadku publikacji naukowych 2 recenzje wydawnicze (w tym jedna z poza jednostki, w której jest zatrudniony kandydat)
 4. Prace do Konkursu mogą zgłaszać:
  1. uczelnie, instytuty naukowe oraz muzea
  2. organy służb konserwatorskich
  3. oddziały Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków bądź inne instytucje i organizacje, których działalność statutowa związana jest z ideą ochrony zabytków
  4. autor (autorzy) osiągnięcia
 5. Wniosek powinien zawierać następujące dane:
  1. nazwa i adres wnioskodawcy
  2. imię nazwisko, tytuł naukowy/zawodowy, aktualny adres oraz telefon kontaktowy autora (autorów) pracy oraz adres e-mailowy
  3. rodzaj pracy konkursowej (magisterska, doktorska, inna-jaka?)
  4. nazwa uczelni lub innej instytucji, w której została opracowana
  5. ewentualne dane promotora pracy (tytuł naukowy, stopień, tytuł zawodowy, imię i nazwisko, dane do kontaktu)
  6. informacje czy praca była publikowana i czy była już przedmiotem innej nagrody
  7. informacje formalne dot. ilości tomów, stron pracy oraz dołączonych załączników (w tym recenzji).
 6. Prace należy przesyłać na adres Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków w Warszawie, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, (na przesyłce należy zaznaczyć "Praca konkursowa GKZ/SKZ"), kontakt email: info@skz.pl.
 7. Ustala się następujący termin składania prac - do 30 października każdego roku za prace ukończone (obronione) w poprzednim lub bieżącym roku akademickim
 8. Termin posiedzenia Komisji podawany będzie na stronie internetowej: www.skz.pl
 9. Ocena prac:
  1. Prace nadesłane na Konkurs GKZ/SKZ oceniane są przez Komisję powołaną przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków w składzie:
   1. przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
   2. Generalnego Konserwatora Zabytków
   3. przedstawiciel Narodowego Instytutu Dziedzictwa
   4. przedstawiciel Komitetu Nauki o Sztuce PAN
   5. przedstawiciel Komitetu Architektury i Urbanistyki PAN
   6. prezes oraz dwóch członków Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
   7. specjalista w zakresie konserwacji zabytków ruchomych np. z listy rzeczoznawców SKZ (nie zatrudniony w uczelniach bądź instytucjach składających wnioski o przedmiotowe nagrody).
  2. Przewiduje się opracowanie recenzji do wniosków o Nagrodę przez specjalistów wyłonionych przez prezesa/sekretarza generalnego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków.

IV


Nagrody i wyróżnienia:
 1. Nagrody i wyróżnienia przewidywane są w trzech kategoriach:
  1. za prace projektowe oraz dyplomowe
  2. za prace naukowe oraz naukowo-badawcze
  3. za prace popularyzatorskie
 2. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego każdego roku określa wysokość kwoty, którą przeznacza na nagrody i wyróżnienia w Konkursie. Podział tej kwoty każdorazowo ustala Komisja Konkursowa.
 3. Nagrody finansowe ufundowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego są realizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa z siedzibą Warszawie.

V


Ustalenia dodatkowe:
 1. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w kwartalniku "Ochrona Zabytków" i w "Wiadomościach Konserwatorskich”, na stronach internetowych SKZ oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa
 2. Nagradzanie prac nie ogranicza praw autorskich
 3. Wręczenie nagród i wyróżnień odbywać się będzie podczas szczególnych uroczystości.
 4. Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków zobowiązuje się przekazać Narodowemu Instytutowi Dziedzictwa do dnia 25 listopada danego roku dokumentację stanowiącą podstawę wypłaty nagród finansowych w postaci protokołu z obrad Komisji, podpisanego przez przewodniczącego Komisji oraz danych osobowych laureatów niezbędnych do dokonania przelewów bankowych. Przy terminowym przekazaniu kompletu dokumentacji, wypłata nagród finansowych zostanie dokonana przez NID do dnia 31 grudnia danego roku.
 5. Narodowy Instytut Dziedzictwa zastrzega sobie prawo do obliczenia, pobrania i odprowadzenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczki na zryczałtowany podatek dochodowy od nagród, o których mowa w ust. 4.
 6. Regulamin Konkursu został zatwierdzony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków.
 7. Zmiana regulaminu przyznawania Nagród wymaga każdorazowo formy pisemnej oraz zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Generalnego Konserwatora Zabytków, Zarządu Głównego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków i Dyrektora Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

Biuro ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków nie odsyła prac - prace nie odebrane w terminie 6 miesięcy od daty ogłoszenia wyników konkursu przekazywane będą do biblioteki Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie.