Członkowie wspierający:    Archaios    ART METAL    Autorska Pracownia Projektowa E.J. Wowczak    Castellum    Corneco    Dolina Pałaców i Ogrodów    Dyskret    Fabryka Norblina    Farby KABE    Firma Konserwatorska Piotr Białko    HERITAGE    Keim    Kingspan Insulation    Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki    Muzeum Młynarstwa i Rolnictwa w Osiecznej    OTB    Pro Tempus    RECTOR    RESTAURO    Stocznia Cesarska    Visbud    Zamek Gniew   

Laureaci konkursów Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z lat 1990 - 2001Nagrody przyznane w latach 1990 - 2001rok 1990


 • Nagrody
  • Roman AFTANAZY - Materiały do dziejów rezydencji.
  • Joanna OLENDEREK - praca doktorska: O mieszkaniu społecznie najpotrzebniejszym w Łodzi w II Rzeczpospolitej.
  • Tadeusz PFÜTZNER, Halina WOJCIECHOWSKA, Ewa PIOTROWSKA-ANDRUSZKÓW, Grażyna PRZYBYŁ - za niezwykle trafne i modelowe opracowanie stałych ekspozycji Muzeum Regionalnego - Zamku w Gliwicach.
  • Wojciech CZECH - za nowatorskie i pionierskie opracowanie problematyki środowiska kulturowego Górnego Śląska.

rok 1991


 • Nagrody
  • Kazimierz GŁOWACKI - Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego.
  • Marcin GAWLICKI - Zespół dworów mieszczan gdańskich przy Polankach w Oliwie.
  • Ewa MARTIN - Ocena stanu zachowania skórzanego obuwia, odzieży i włosów ludzkich w muzeach martyrologii w Oświęcimiu, Majdanku i Stutthofie.
  • Henryk JANOCHA, Franciszek LACHOWICZ - Zamki Pomorza Środkowego.

 • Wyróżnienie
  • Bożena Anna WIERZBICKA - Franciszek Ksawery Martynowski (1848-1896) - polihistor, teoretyk restauracji zabytków i krytyk sztuki.

rok 1992


 • Nagrody
  • Jan Leszek ADAMCZYK - Wzgórze Zamkowe w Kielcach.
  • Jerzy LITWIN - Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku.
  • Maciej ŁAGIEWSKI - Macewy mówią.
  • Heronim OLENDEREK, Dariusz KORPETTA, Jerzy MOZGAWA - Wiejskie parki zabytkowe w systemach informacji przestrzennej.
  • Redakcja „Spotkań z zabytkami” - za całokształt działalności w ciągu 10 lat.

 • Wyróżnienia
  • Krystyna DURAKIEWICZ - Warunki mikroklimatyczne Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.
  • Stanisław JANUSZEWSKI - Kolejowe wieże wodne.
  • Aldona SUDACKA - Gotyckie i renesansowe drzwi żelazne i obite żelazem w Małopolsce.

rok 1993


 • Nagroda główna
  • Bogdana KOZIŃSKA - praca doktorska – Rozwój przestrzenny Szczecina w latach 1808-1939./li>

 • Nagrody
  • Justyna DZIECIĄTKOWSKA - Technologia i technika mozaiki na podstawie mozaiki rzymskiej, warsztat aleksandryjski z pierwszej połowy II w. pt. „Herakles z bykiem" z Muzeum Narodowego w Krakowie.
  • Jadwiga TEODOROWICZ-CZERPIŃSKA, Grażyna MICHALSKA, Włodzimierz BORUCH, Jacek STUDZIŃSKI - Lublin, Krakowskie Przedmieście.
  • Maciej AMBROSIEWICZ, Jerzy BRZOZOWSKI, Jerzy SIEMASZKO, Adam ŻULPA - Ochrona wartości kulturowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
  • Andrzej ZALEWSKI - folder "Dworki szlacheckie na Mazowszu".

 • Wyróżnienia
  • Monika ROGOWSKA - Konserwacja, próba datowania i określenie autorstwa obrazu „Mała Święta Rodzina" z kościoła parafialnego w Jangocinie.
  • Jolanta STRZAŁKOWSKA-KOŁACZEK - Sposoby i problemy konserwacji bursztynu.
  • Magdalena LISOWSKA, Anna MARCONI - Studium krajobrazu jako podstawa kształtowania założenia pałacowo-krajobrazowego Wilanowa.
  • Jerzy SIKORSKI - Sątoczno. Geneza i funkcja zamku oraz charakter osady.
  • Adam PENKALLA - Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim.
  • Piotr MIERECKI, Jacek PIOTROWSKI - Studium historyczno-przestrzenne Wąsowa.
  • Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej - za publikacje promujące zabytki w Polsce.

rok 1994


 • Nagrody
  • Maria SOŁTYSIK - Gdynia - miasto dwudziestolecia międzywojennego – urbanistyka i architektura.
  • Joanna ROŚCISZEWSKA - Asfalt oraz inne pigmenty bitumiczne, ich zastosowanie w malarstwie oraz problemy konserwatorskie z nimi związane.
  • Ewa TYMCIK - Badania technologiczne wybranych malowideł tablicowych szkoły włoskiej, wstępnie datowanych na XIV-XV wiek, pochodzących z Muzeum Narodowego, Oddział Czartoryskich w Krakowie.
  • Elżbieta JABŁOŃSKA - Problemy konserwatorskie pieczęci woskowych.
  • Zbigniew JABŁOŃSKI, Mieczysława SINKIEWICZ - Klucz fotointerpretacyjny wybranych elementów środowiska kulturowego środkowej części Polski Północnej.
  • Marek ŁUKACZ - Przemiany przestrzenne krakowskiej działki lokacyjnej do połowy XVII wieku.
  • Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie - za serię wydawniczą
  • Radomiła BANACH, Tomasz ŁUCZAK, Dorota MATYJASZKIEWICZ, Teresa PALACZ, Witold GAŁKA, Tomasz MARZĘTA - Wartości kulturowe gminy Wijewo (woj. leszczyńskie).Wartości kulturowe gminy Zbąszynek (woj. zielonogórskie).
  • Anna OBRĘBSKA, Anna KOBYLIŃSKA, Anna KOPYCIŃSKA - Studium przestrzenno – kompozycyjne założenia ogrodowego w zespole pałacowo.

rok 1995


 • Nagrody
  • Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie - za serię monograficzną Dawne budownictwo folwarczne.
  • Muzeum w Gliwicach - za całokształt działalności wydawniczej.
  • Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury - za całokształt działalności wydawniczej.
  • Piotr DOBOSZ - Administracyjno - prawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków.
  • Jan SALM - Problematyka badawcza i konserwatorska miasta Pasłęk.
  • Beata SYNOWIEC - Malarze krakowscy XVII wieku. Płótna i zaprawy.
  • Jacek ŻYWICKI - Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie.

 • Wyróżnienia
  • Jadwiga TEODOROWICZ-CZEREPIŃSKA, Anna OBRĘBSKA, Andrzej ROZWAŁKA, Jacek STUDZIŃSKI - Wartości kulturowe obszaru zlewni rzeki Ciemięgi.
  • Magdalena GETLER - Konserwacja fragmentu gotyckiego malowidła ściennego z przedstawieniem św. Krzysztofa (?) z dawnego kościoła parafialnego w Kotliskach na Dolnym Śląsku.
  • Piotr GROCHOWSKI - Dokumentacja konserwatorska ściany frontowej wczesnorenesansowego cassone z historią Lukrecji Rzymskiej; Wenecka Madonna. Zagadnienia stylistyczno - technologiczne w twórczości C. Crivellego, około 1435 - 1495.
  • Krystyna PAWŁOWSKA - Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX.
  • Dorota WIERZBICKA - Konserwacja obrazu „Matka Boska z Dzieciątkiem” z przełomu wieków XV i XVI z kościoła parafialnego we Wrocimowicach, w województwie kieleckim.

rok 1996


 • Pierwsza Nagroda
  • Marcin MORGA - Rewaloryzacja i koncepcja zagospodarowania przestrzennego zabytkowego osiedla robotniczego i obszaru szybu kopalnianego „Puławski” w Katowicach.
  • Justyna CZYSZEK, Krystyna BABNIS, Alfred SZUŁDRZYŃSKI - Rozpoznanie wartości środowiska kulturowego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skaryszew (A - miasto i B – gmina).
  • Marek RUBNIKOWICZ, Bogdan CHRAPKOWSKI, Zdzisław ZGIERUŃ, Ewa BUZE, Maciej REJMANOWSKI, Szczepan WIERZCHOWSKI, Jolanta CHROSTOWSKA, Krystyna KALINOWSKA - seria „Parki, pałace, dwory województwa toruńskiego”.

 • Druga Nagroda
  • Magdalena KOCZANOWSKA - Muzeum i trasa miejska architekta Teodora Talowskiego.
  • Zbigniew PROKOP - Konserwacja „Ławki, rzeźby autonomicznej, Chłopiec z Umarłej Klasy” Tadeusza Kantora.

 • Wyróżnienie specjalne
  • Lech KRZYŻANOWSKI, Witold TOPOLSKI, Józef PILCH, Andrzej MROZOWSKI - Katalog dokumentacji PP PKZ, zabytków Polski zachodniej i północnej 1951-1993.

 • Wyróżnienia
  • Agnieszka KOSSOWSKA - Konserwacja dwóch chorągwi cerkiewnych dwustronnie malowanych z Wołowca, woj. Nowy Sącz.
  • Maciej AMBROSIEWICZ, Jerzy BRZOZOWSKI, Jacek Janusz MACKIEWICZ, Adam ZULPA - Ochrona wartości kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.

rok 1997


 • Nagrody
  • Hanna HAŁAS - Prawne aspekty ochrony zabytków. Pojęcia. Organizacja. Rejestr zabytków.
  • Jarosław ADAMOWICZ - Transfer malowidła ściennego „Trzy święte" przypisywanego Bernardino Luiniemu ze zbiorów Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie.
  • Anna KŁOSOWSKA - Konserwacja i budowa technologiczna egipskich mumii zbożowych z okresu grecko-rzymskiego (395–332 r. p.n.e.).
  • Tomasz WAGNER - Kompleks szpitalno-klasztorny Kamilianów w Zabrzu. Architektura Dominika Bohma na Górnym Śląsku.
  • Jan MALCZEWSKI z zespołem - Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Łańcuta do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Aleksander PIWEK - Kościoły o układzie pośrednim między bazyliką a halowym.
  • Rafał MALIK - Rozwój miejskiej sieci osadniczej dawnego Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego w średniowieczu.
  • Tomasz WIEJA - Opactwo Cystersów w Mogile i jego konserwacja w latach 1830-1918, na tle ówczesnych poglądów konserwatorskich.
  • Paweł JĘDRZEJCZYK - Konserwacja antycznej rzeźby marmurowej przedstawiającej tańczącego satyra z Muzeum Narodowego w Warszawie.
  • Anna LEWANDOWSKA - Tło historyczne powstania malowidła św. Heleny w lewym skrzydle nieruchomego, dużego ołtarza Ferberów z II połowy XV wieku.
  • Andrzej GACZOŁ z zespołem - Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego - 5 tomów.
  • Barbara DOWDA – TCHÓRZEWSKA - Dom Pielgrzyma przy zespole klasztornym Ojców Oblatów w Gdańsku.
  • J. RADZIK, T. DUDEK, A. GÓRSKA - POPIK, L. DZIUBA, M. NICKOWSKI, K. PAŁUBSKI - Projekt konserwatorski kościoła św. Katarzyny w Zamościu.

 • Wyróżnienia
  • Maciej AMBROSIEWICZ, Jerzy BRZOZOWSKI, Adam ŻULPA - Wigierski Park Narodowy. Pradzieje, osadnictwo, tradycyjne budownictwo drewniane.
  • Mariusz CZUBA - Kościół w Bliznem i Blizne - klejnot Pogórza.
  • Teresa i Zdzisław SABATOWIE - Cmentarze Pińczowskie i Żeliwne zabytki cmentarza Rzymsko - Katolickiego Starego w Kielcach. Metody i efekty konserwacji żeliwa w latach 1991-1997.
  • Marzanna JAGIEŁŁO - WENZEL - Architektura wrocławskich establissement.
  • Rafał CZERNER, Czesław LASOTA - Blok Ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI wieku. Ratusz w Brzegu. Ratusz i urządzenia handlowe na rynku w Głogowie.
  • Hanna MACHAJ - Zniszczenie pieczęci woskowych oraz przegląd metod ich konserwacji i restauracji.

rok 1997


 • Nagrody
  • Maciej OLENDEREK - Kierunki twórcze w architekturze budynków szkół i instytucji naukowych Łodzi II Rzeczypospolitej.
  • Róża KASINOWSKA - Zamek w Kórniku
  • Romualda HANKOWSKA - Kościół św. Katarzyny Panny i Męczenniczki Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu. Historia. Architektura. Wystrój wnętrza. Problemy rekonstrukcji i konserwacji.
  • Konrad AJEWSKI - Zbiory artystyczne i galeria muzealna Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.
  • Jerzy KUNICKI - GOLDFINGER - Nieniszczące metody badań zabytkowych szkieł i szkliw ceramicznych.
  • 0. DYBA, Z. MYCZKOWSKI, S. KOŁODZIEJSKI, R. MARCINEK - Teki Krakowskie - Seria wydawnicza VII tomów.
  • Zespół pod redakcją Izabelli GRECZNIK - FILIPP - Wspomnienia z odbudowy Głównego Miasta.

 • Wyróżnienia
  • Agnieszka LUBOŃ - Konserwacja XIX-wiecznej chorągwi cechowej ze Skoczowa z dwustronnie malowanym obrazem z przedstawieniem „Koronacji NMP” i czterech godeł cechowych.
  • Bożena NALEPA - Konserwacja gotyckiej rzeźby alabastrowej „Madonna Jackowa” z końca XIV wieku, z klasztoru 00 Dominikanów w Krakowie.
  • Dorota BIAŁEK - Transfer fragmentów gotyckiego malowidła ściennego ze scenami „Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy” oraz „Wypędzenia przekupniów ze świątyni”, z kościoła pw. św. Jerzego w Kondratowie, woj. legnickie.
  • Hanna STRAUS - Konserwacja inkunabułu „Aristoteles: Opera Comment(ari) o Averrois" 1483 r., Venezia, z Biblioteki Jagiellońskiej. Konserwacja skóry, dogarbowywanie i natłuszczenie.
  • Romuald WYSZYŃSKI - Konserwacja malowidła ściennego (fragment) – „Św. Tekla" w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach k. Grójca, 1765 r. autor: 00 Marceli Dobrzeniewski przy udziale A. Bartoszewicza. Św. Tekla w sztuce do XVIII wieku".
  • Anna ZADORA - Konserwacja obrazu „Rzeź niewiniątek” XVI wiek, autor nieznany, z Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach. Wtórne wykorzystanie podłoży w malarstwie tablicowym.
  • Dorota MATYASZCZYK - Krajobraz kulturowy rzeki na przykładzie Samicy Stęszewskiej.
  • Piotr STOKŁOSA - Projekt rewaloryzacji koszar poaustryjackich w Wadowicach na Centrum Pielgrzymkowo - Kulturalne.
  • Alina SKIBIŃSKA, Sławomir SKIBIŃSKI, Lech JAGODZIŃSKI - Multimedialna dokumentacja prac konserwatorskich na CD-ROM. Konserwacja Starego Ratusza w Poznaniu.
  • Dorota LEŚNIEWSKA - Dzielnica Poznań - Jeżyce. Historyczna przestrzeń miejska. Geneza, rozwój, struktura.
  • Piotr KOZARSKI - Konserwacja domu.

rok 1999


 • Nagrody
  • Jacek CHRZASZCZEWSKI - Ormiańskie świątynie na Podolu.
  • Agnieszka GRYGLEWSKA - Richard Pluddemann 1846-1910 i Architektura Wrocławia XIX-XX wieku w twórczości Richarda Pluddemanna.
  • Anna KOSIOREK - Konserwacja obrazu "Chrystus Eucharystyczny”, na podłożu drewnianym w ramach z początku XVIII wieku, autor nieznany. Próba zastosowania dendrochronologii do datowania ikon karpackich na podłożu jodłowym.
  • Magdalena SKULSKA - Konserwacja portretu Wojciecha Suchodolskiego (dotychczas uchodzącego za wizerunek Jana hr. Suchodolskiego), obraz olejny na płótnie, kompozycja pierwotna.
  • Aleksandra KRUPSKA - Matka Boska Zwycięska z Mariampola nad Dniestrem, z kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu.
  • Dorota SIKORA przy współpracy Anny OLEŃSKIEJ - Ogród Branickich w Białymstoku. Projekt rewaloryzacji.
  • Katarzyna DAWIDCZYK - Modernizacja Mariensztatu
  • Tomasz ŚLEBODA - Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie - architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski.
  • Wojciech ROMANIAK - Architektura i urbanistyka Juraty w latach 1928 -1939.
  • Iwona RYBKA-CEGLECKA - Studium środowiska kulturowego gminy Radków, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie.

 • Wyróżnienia
  • Lucyna BARCZAK - Rewaloryzacja zespołu pałacowego Wielopolskich w Pińczowie.
  • Tomasz MACIEJKO - Konserwacja tablicy pamiątkowej poświęconej 200-leciu odsieczy Wiednia z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi. Pietre Dure.
  • Oliwia BUCHWALD - Konserwacja obrazu sztalugowego na drewnie „Walka Żydów z Amalekitami”, datowanego na około 1620 r., przypisywanego Hansowi Joroeansowi III, ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.
  • Roland RÓG - Przenoszenie współczesnych malowideł ściennych na przykładzie transferu fragmentu kompozycji autorstwa Ottona Zitko, wykonanej w „Galerii Potocka” w Krakowie.
  • Janusz SARKOWICZ - Konserwacja i rekonstrukcja kamiennej figury św. Floriana z Prądnika Korzkiewskiego, datowanej na XVIII wiek (1732?).
  • Justyna WYSZKOWSKA - Konserwacja części dekoracji malarskiej sklepienia pozornego z przedstawieniem „Wniebowzięcia Marii" z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach, woj. częstochowskie.
  • Arkadiusz WYPYCH - Określenie rysunku w obrazach sztalugowych metodą reflektografii w podczerwieni, na podstawie prób malarskich.
  • Mirosław CHOLEWKA - Konserwacja zabytkowej rzeźby św. Jana Nepomucena z Tolkmicka, z piaskowca gotlandzkiego.
  • Sabina FIGURNIAK - Konserwacja biskwitowego popiersia Marii Antoniny.

rok 2000


 • Nagrody
  • Jadwiga GWIZDAŁA - Wawel – Zamek Dolny. Studium przemian od XVIII wieku do czasów współczesnych.
  • Krystyna SIKORSKA - Gmina Kolbudy Górne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
  • Joanna CZERNICHOWSKA - Ze studiów nad techniką i technologią obrazów w kościele 00 Bernardynów w Warcie, przypisywanych Tomaszowi Dollabeli. Przyczynek do konserwacji obrazu z Drużbina „Św. Stanisław Biskup wskrzeszający Piotrowina".
  • Jakub SZCZEPAŃSKI - Młyny wodne w Gdańsku. Architektura i historia.
  • Artur KWAŚNIEWSKI - Budownictwo dworskie na Ziemi Kłodzkiej w okresie renesansu (1550-1650).
  • Grzegorz JANCZARSKI, Grażyna BASTEK - Koncepcja wystawy i katalogu „Serenissima. Światło Wenecji".

 • Wyróżnienia
  • Krzysztof JODŁOWSKI - Wielkopolskie Zakłady Psychiatryczne w XIX i początku XX wieku.
  • Eryk BUNSCH - Analiza zbioru inskrybowanych zabytków z rzymskiej twierdzy Novae z Mezji Dolnej. Wnioski do określenia zasad postępowania z obiektami kamiennymi, wydobywanymi w trakcie prac wykopaliskowych.
  • Kinga LUBARSKA - Konserwacja polichromowanej rzeźby drewnianej "Św. Anna Samotrzeć" warsztat śląski 1500. Św. Anna Samotrzeć w gotyckiej rzeźbie na Śląsku.
  • Tomasz BŁYSKOSZ - Studium historyczno-konserwatorskie Targu Węglowego w Gdańsku.
  • Mieczysław HAFTKA - Zamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów
  • Tomasz CZUJKO - Konserwacja i restauracja kamiennej rzeźby św. Mikołaja z parafii św. Mikołaja w Skwierzynie.
  • Marcin ŻEGNAŁEK - Konserwacja i restauracja popiersia kobiecego z antycznej kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
  • Wiesław SKROBOT - Solniki powiat Iława - kreatywna funkcja wartości niematerialnych w ochronie leśnej przestrzeni kulturowej.
  • Sabrina TOMICKA - badania i konserwacja reliktów architektury na Ostrowie Jeziora Lednicy.
  • Magdalena GESING - Rewaloryzacja stajni i parku dworskiego w Bilczycach.

rok 2001


 • Nagrody
  • Marek GOSZYŁA, Michał PROKSA - Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej.
  • Justyna OLSZEWSKA - ŚWIETLIK – Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia (1486-1487).
  • Anna Maria MANIAKOWSKA - Konserwacja malarstwa sztalugowego w Polsce w latach 1800-1918.
  • Zdzisława i Tomasz TOŁŁOCZKO - In horto latericio. Rozprawy z dziejów architektonicznych szkół - amsterdamskiej i hamburskiej.
  • Karsay CSILLA - Konserwacja i restauracja XVII-wiecznego portalu głównego Kościoła Parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi, Ukraina. Prawdziwa sztuka konserwacji – próba analizy tematu.
  • Agnieszka KRZEMIŃSKA_MACIEJKO - Konserwacja chorągwi procesyjnej z przedstawieniem Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej, XVIII wiek, z Muzeum Narodowego w Warszawie. Nici metalowe w tkaninach zabytkowych i ich konserwacja.
  • Magdalena PORAY-SCHAFER - Rozwarstwienie malowideł: olejnego „Salvator Mundi” z 3 ćw. XVII wieku (II w chr.) od temperowego na desce „Apostoł" z 3 ćw. XVI wieku (I w chr.) z Bartoszyc i osadzenie zdjętego malowidła olejnego na nowym podobraziu drewnianym".
  • Roman KUCIA, Dorota GŁAZEK - Górny Śląsk – ziemia nieznana.

 • Wyróżnienia
  • Ewa NAROLEWSKA - Przemiany Pałacu Branickich w XIX i XX wieku. Problemy konserwatorskie.
  • Marcin PIETKIEWICZ - Konwisarstwo Toruńskie XVII i na początku XVIII wieku.
  • Katarzyna LEWANDOWSKA - Ikonografia buddyjskich zwojów malarskich (t"ang.ka) z Muzeum Narodowego w Warszawie.
  • Kamila WESOŁOWSKA - Konserwacja i restauracja dzbana z kości słoniowej z XIX wieku.
  • Rafał SZRAJBER - Adaptacja klasztoru Cystersów w Sulejowie.
  • Tomasz WAGNER - Zabrze - nieznane oblicza śląskiej architektury.
  • Eliza BUSZKO - Konserwacja obrazu olejnego na płótnie "Alegoria powonienia" koniec XVI wieku, autor nieznany malarz włoski, własność Muzeum Zamojskich w Kozłówce.
  • Agnieszka GAWRON - Konserwacja rękopisu oprawnego zbioru akt sądu ziemskiego z Ostrołęki 1585 r., z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Budowa technologiczna i sposoby oprawiania akt w XVI wieku w Polsce.
  • Anna MAKULEC - Konserwacja dwóch fragmentów tkanin koptyjskich: tuniki i zasłony, VII-IX wiek z Muzeum Narodowego w Warszawie. Stosowanie enzymów w konserwacji tkanin zabytkowych.
  • Marzena KULIG - Architektura schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
  • Małgorzata DROŽDZ-SZCZYBURA - Zagroda okólna jako siedlisko tożsame dla tradycji miejsca. Wybrane problemy krajobrazu kulturowego polskiej wsi.
  • Hanna HAŁAS - Założenia cmentarne miasta Poznania. Pomniki nagrobne na cmentarzach poznańskich.
  • Joanna BOROWSKA - Warsztat mistrza poliptyku dominikańskiego w świetle pozostałości skrzydeł jego ołtarza.
  • Dominika FELIKSIK - Konserwacja malowidła sztalugowego na płótnie „Mater Misericordiae", przełom XVI/XVII wieku, z klasztoru 00 Dominikanów w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem problemu usuwania przemalowań.