Laureaci konkursów Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków z lat 1990 - 2001
Nagrody przyznane latach 1990 - 20011990
Nagroda główna Roman AFTANAZY Materiały do dziejów rezydencji.
Joanna OLENDEREK praca doktorska: O mieszkaniu społecznie najpotrzebniejszym w Łodzi w II Rzeczpospolitej.
Tadeusz PFÜTZNER
Halina WOJCIECHOWSKA
Ewa PIOTROWSKA-ANDRUSZKÓW
Grażyna PRZYBYŁ
za niezwykle trafne i modelowe opracowanie stałych ekspozycji Muzeum Regionalnego - Zamku w Gliwicach.
Wojciech CZECH za nowatorskie i pionierskie opracowanie problematyki środowiska kulturowego Górnego Śląska.
1991
Nagrody Kazimierz GŁOWACKI Urbanistyka Piotrkowa Trybunalskiego.
Marcin GAWLICKI Zespół dworów mieszczan gdańskich przy Polankach w Oliwie.
Ewa MARTIN Ocena stanu zachowania skórzanego obuwia, odzieży i włosów ludzkich w muzeach martyrologii w Oświęcimiu, Majdanku i Stutthofie.
Henryk JANOCHA
Franciszek LACHOWICZ
Zamki Pomorza Środkowego.
Wyróżnienie Bożena Anna WIERZBICKA Franciszek Ksawery Martynowski (1848-1896) - polihistor, teoretyk restauracji zabytków i krytyk sztuki.
1992
Nagrody Jan Leszek ADAMCZYK Wzgórze Zamkowe w Kielcach.
Jerzy LITWIN Polskie szkutnictwo ludowe XX wieku.
Maciej ŁAGIEWSKI Macewy mówią.
Heronim OLENDEREK
Dariusz KORPETTA
Jerzy MOZGAWA
Wiejskie parki zabytkowe w systemach informacji przestrzennej.
Redakcja „Spotkań z zabytkami” za całokształt działalności w ciągu 10 lat.
Wyróżnienia Krystyna DURAKIEWICZ Warunki mikroklimatyczne Kaplicy Trójcy Świętej na Zamku Lubelskim.
Stanisław JANUSZEWSKI Kolejowe wieże wodne.
Aldona SUDACKA Gotyckie i renesansowe drzwi żelazne i obite żelazem w Małopolsce.
1993
Nagroda główna Bogdana KOZIŃSKA praca doktorska – Rozwój przestrzenny Szczecina w latach 1808-1939.
Nagrody Justyna DZIECIĄTKOWSKA Technologia i technika mozaiki na podstawie mozaiki rzymskiej, warsztat aleksandryjski z pierwszej połowy II w. pt. „Herakles z bykiem" z Muzeum Narodowego w Krakowie.
Jadwiga TEODOROWICZ-CZERPIŃSKA
Grażyna MICHALSKA
Włodzimierz BORUCH
Jacek STUDZIŃSKI
Lublin, Krakowskie Przedmieście.
Maciej AMBROSIEWICZ
Jerzy BRZOZOWSKI
Jerzy SIEMASZKO
Adam ŻULPA
Ochrona wartości kulturowych na terenie Wigierskiego Parku Narodowego i jego otuliny.
Andrzej ZALEWSKI folder "Dworki szlacheckie na Mazowszu".
Wyróżnienia Monika ROGOWSKA Konserwacja, próba datowania i określenie autorstwa obrazu „Mała Święta Rodzina" z kościoła parafialnego w Jangocinie.
Jolanta STRZAŁKOWSKA-KOŁACZEK Sposoby i problemy konserwacji bursztynu.
Magdalena LISOWSKA
Anna MARCONI
Studium krajobrazu jako podstawa kształtowania założenia pałacowo-krajobrazowego Wilanowa.
Jerzy SIKORSKI Sątoczno. Geneza i funkcja zamku oraz charakter osady.
Adam PENKALLA Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim.
Piotr MIERECKI
Jacek PIOTROWSKI
Studium historyczno-przestrzenne Wąsowa.
Centralny Ośrodek Informacji Turystycznej za publikacje promujące zabytki w Polsce.
1994
Nagrody Maria SOŁTYSIK Gdynia - miasto dwudziestolecia międzywojennego – urbanistyka i architektura.
Joanna ROŚCISZEWSKA Asfalt oraz inne pigmenty bitumiczne, ich zastosowanie w malarstwie oraz problemy konserwatorskie z nimi związane.
Ewa TYMCIK Badania technologiczne wybranych malowideł tablicowych szkoły włoskiej, wstępnie datowanych na XIV-XV wiek, pochodzących z Muzeum Narodowego, Oddział Czartoryskich w Krakowie.
Elżbieta JABŁOŃSKA Problemy konserwatorskie pieczęci woskowych.
Zbigniew JABŁOŃSKI
Mieczysława SINKIEWICZ
Klucz fotointerpretacyjny wybranych elementów środowiska kulturowego środkowej części Polski Północnej.
Marek ŁUKACZ Przemiany przestrzenne krakowskiej działki lokacyjnej do połowy XVII wieku.
Zarząd Zespołu Jurajskich Parków Krajobrazowych w Krakowie za serię wydawniczą 
Radomiła BANACH
Tomasz ŁUCZAK
Dorota MATYJASZKIEWICZ
Teresa PALACZ
Witold GAŁKA
Tomasz MARZĘTA
Wartości kulturowe gminy Wijewo (woj. leszczyńskie).
Wartości kulturowe gminy Zbąszynek (woj. zielonogórskie).
Anna OBRĘBSKA
Anna KOBYLIŃSKA
Anna KOPYCIŃSKA
Studium przestrzenno – kompozycyjne założenia ogrodowego w zespole pałacowo.
1995
Nagrody Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno - Spożywczego w Szreniawie za serię monograficzną Dawne budownictwo folwarczne.
Muzeum w Gliwicach za całokształt działalności wydawniczej.
Ośrodek Ochrony Zabytkowego Krajobrazu, Narodowa Instytucja Kultury za całokształt działalności wydawniczej.
Piotr DOBOSZ Administracyjno - prawne instrumenty kształtowania ochrony zabytków.
Jan SALM Problematyka badawcza i konserwatorska miasta Pasłęk.
Beata SYNOWIEC Malarze krakowscy XVII wieku. Płótna i zaprawy.
Jacek ŻYWICKI Architektura neogotycka na Lubelszczyźnie.
Wyróżnienia Jadwiga TEODOROWICZ-CZEREPIŃSKA
Anna OBRĘBSKA
Andrzej ROZWAŁKA
Jacek STUDZIŃSKI
Wartości kulturowe obszaru zlewni rzeki Ciemięgi.
Magdalena GETLER Konserwacja fragmentu gotyckiego malowidła ściennego z przedstawieniem św. Krzysztofa (?) z dawnego kościoła parafialnego w Kotliskach na Dolnym Śląsku.
Piotr GROCHOWSKI Dokumentacja konserwatorska ściany frontowej wczesnorenesansowego cassone z historią Lukrecji Rzymskiej; Wenecka Madonna. Zagadnienia stylistyczno - technologiczne w twórczości C. Crivellego, około 1435 - 1495.
Krystyna PAWŁOWSKA Witraże w kamienicach krakowskich z przełomu wieków XIX i XX.
Dorota WIERZBICKA Konserwacja obrazu „Matka Boska z Dzieciątkiem” z przełomu wieków XV i XVI z kościoła parafialnego we Wrocimowicach, w województwie kieleckim.
1996
Pierwsza Nagroda Marcin MORGA Rewaloryzacja i koncepcja zagospodarowania przestrzennego zabytkowego osiedla robotniczego i obszaru szybu kopalnianego „Puławski” w Katowicach.
Justyna CZYSZEK
Krystyna BABNIS
Alfred SZUŁDRZYŃSKI
Rozpoznanie wartości środowiska kulturowego do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Skaryszew (A - miasto i B – gmina).
Marek RUBNIKOWICZ
Bogdan CHRAPKOWSKI
Zdzisław ZGIERUŃ
Ewa BUZE
Maciej REJMANOWSKI
Szczepan WIERZCHOWSKI
Jolanta CHROSTOWSKA
Krystyna KALINOWSKA
seria „Parki, pałace, dwory województwa toruńskiego”.
Druga Nagroda Magdalena KOCZANOWSKA Muzeum i trasa miejska architekta Teodora Talowskiego.
Zbigniew PROKOP Konserwacja „Ławki, rzeźby autonomicznej, Chłopiec z Umarłej Klasy” Tadeusza Kantora.
Wyróżnienie specjalne Lech KRZYŻANOWSKI
Witold TOPOLSKI
Józef PILCH
Andrzej MROZOWSKI
Katalog dokumentacji PP PKZ, zabytków Polski zachodniej i północnej 1951-1993.
Wyróżnienia Agnieszka KOSSOWSKA Konserwacja dwóch chorągwi cerkiewnych dwustronnie malowanych z Wołowca, woj. Nowy Sącz.
Maciej AMBROSIEWICZ
Jerzy BRZOZOWSKI
Jacek Janusz MACKIEWICZ
Adam ZULPA
Ochrona wartości kulturowych Krainy Wielkich Jezior Mazurskich.
1997
Nagrody Hanna HAŁAS Prawne aspekty ochrony zabytków. Pojęcia. Organizacja. Rejestr zabytków.
Jarosław ADAMOWICZ Transfer malowidła ściennego „Trzy święte" przypisywanego Bernardino Luiniemu ze zbiorów Muzeum XX Czartoryskich w Krakowie.
Anna KŁOSOWSKA Konserwacja i budowa technologiczna egipskich mumii zbożowych z okresu grecko-rzymskiego (395–332 r. p.n.e.).
Tomasz WAGNER Kompleks szpitalno-klasztorny Kamilianów w Zabrzu. Architektura Dominika Bohma na Górnym Śląsku.
Jan MALCZEWSKI z zespołem Studium historyczno-urbanistyczne dla miasta Łańcuta do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Aleksander PIWEK Kościoły o układzie pośrednim między bazyliką a halowym.
Rafał MALIK Rozwój miejskiej sieci osadniczej dawnego Księstwa Oświęcimsko-Zatorskiego w średniowieczu.
Tomasz WIEJA Opactwo Cystersów w Mogile i jego konserwacja w latach 1830-1918, na tle ówczesnych poglądów konserwatorskich.
Paweł JĘDRZEJCZYK Konserwacja antycznej rzeźby marmurowej przedstawiającej tańczącego satyra z Muzeum Narodowego w Warszawie.
Anna LEWANDOWSKA Tło historyczne powstania malowidła św. Heleny w lewym skrzydle nieruchomego, dużego ołtarza Ferberów z II połowy XV wieku.
Andrzej GACZOŁ z zespołem Wiadomości Konserwatorskie Województwa Krakowskiego - 5 tomów.
Barbara DOWDA – TCHÓRZEWSKA Dom Pielgrzyma przy zespole klasztornym Ojców Oblatów w Gdańsku.
J. RADZIK
T. DUDEK
A. GÓRSKA - POPIK
L. DZIUBA
M. NICKOWSKI
K. PAŁUBSKI
Projekt konserwatorski kościoła św. Katarzyny w Zamościu.
Wyróżnienia Maciej AMBROSIEWICZ
Jerzy BRZOZOWSKI
Adam ŻULPA
Wigierski Park Narodowy. Pradzieje, osadnictwo, tradycyjne budownictwo drewniane.
Mariusz CZUBA Kościół w Bliznem i Blizne - klejnot Pogórza.
Teresa i Zdzisław SABATOWIE Cmentarze Pińczowskie i Żeliwne zabytki cmentarza Rzymsko - Katolickiego Starego w Kielcach. Metody i efekty konserwacji żeliwa w latach 1991-1997.
Marzanna JAGIEŁŁO - WENZEL Architektura wrocławskich establissement.
Rafał CZERNER
Czesław LASOTA
Blok Ratuszowy w Świdnicy do połowy XVI wieku. Ratusz w Brzegu. Ratusz i urządzenia handlowe na rynku w Głogowie.
Hanna MACHAJ Zniszczenie pieczęci woskowych oraz przegląd metod ich konserwacji i restauracji.
1998
Nagrody Maciej OLENDEREK Kierunki twórcze w architekturze budynków szkół i instytucji naukowych Łodzi II Rzeczypospolitej.
Róża KASINOWSKA Zamek w Kórniku 
Romualda HANKOWSKA Kościół św. Katarzyny Panny i Męczenniczki Aleksandryjskiej w Sankt Petersburgu. Historia. Architektura. Wystrój wnętrza. Problemy rekonstrukcji i konserwacji.
Konrad AJEWSKI Zbiory artystyczne i galeria muzealna Ordynacji Zamojskiej w Warszawie.
Jerzy KUNICKI - GOLDFINGER Nieniszczące metody badań zabytkowych szkieł i szkliw ceramicznych.
0. DYBA
Z. MYCZKOWSKI
S. KOŁODZIEJSKI
R. MARCINEK
Teki Krakowskie - Seria wydawnicza VII tomów.
Zespół pod redakcją Izabelli GRECZNIK - FILIPP Wspomnienia z odbudowy Głównego Miasta.
Wyróżnienia Agnieszka LUBOŃ Konserwacja XIX-wiecznej chorągwi cechowej ze Skoczowa z dwustronnie malowanym obrazem z przedstawieniem „Koronacji NMP” i czterech godeł cechowych.
Bożena NALEPA Konserwacja gotyckiej rzeźby alabastrowej „Madonna Jackowa” z końca XIV wieku, z klasztoru 00 Dominikanów w Krakowie.
Dorota BIAŁEK Transfer fragmentów gotyckiego malowidła ściennego ze scenami „Wjazdu Chrystusa do Jerozolimy” oraz „Wypędzenia przekupniów ze świątyni”, z kościoła pw. św. Jerzego w Kondratowie, woj. legnickie.
Hanna STRAUS Konserwacja inkunabułu „Aristoteles: Opera Comment(ari) o Averrois" 1483 r., Venezia, z Biblioteki Jagiellońskiej. Konserwacja skóry, dogarbowywanie i natłuszczenie.
Romuald WYSZYŃSKI Konserwacja malowidła ściennego (fragment) – „Św. Tekla" w kościele pw. św. Jana Chrzciciela w Łęczeszycach k. Grójca, 1765 r. autor: 00 Marceli Dobrzeniewski przy udziale A. Bartoszewicza. Św. Tekla w sztuce do XVIII wieku".
Anna ZADORA Konserwacja obrazu „Rzeź niewiniątek” XVI wiek, autor nieznany, z Muzeum Archidiecezjalnego w Katowicach. Wtórne wykorzystanie podłoży w malarstwie tablicowym.
Dorota MATYASZCZYK Krajobraz kulturowy rzeki na przykładzie Samicy Stęszewskiej.
Piotr STOKŁOSA Projekt rewaloryzacji koszar poaustryjackich w Wadowicach na Centrum Pielgrzymkowo - Kulturalne.
Alina SKIBIŃSKA
Sławomir SKIBIŃSKI
Lech JAGODZIŃSKI
Multimedialna dokumentacja prac konserwatorskich na CD-ROM. Konserwacja Starego Ratusza w Poznaniu.
Dorota LEŚNIEWSKA Dzielnica Poznań - Jeżyce. Historyczna przestrzeń miejska. Geneza, rozwój, struktura.
Piotr KOZARSKI Konserwacja domu.
1999
Nagrody Jacek CHRZASZCZEWSKI Ormiańskie świątynie na Podolu.
Agnieszka GRYGLEWSKA Richard Pluddemann 1846-1910 i Architektura Wrocławia XIX-XX wieku w twórczości Richarda Pluddemanna.
Anna KOSIOREK Konserwacja obrazu "Chrystus Eucharystyczny”, na podłożu drewnianym w ramach z początku XVIII wieku, autor nieznany. Próba zastosowania dendrochronologii do datowania ikon karpackich na podłożu jodłowym.
Magdalena SKULSKA Konserwacja portretu Wojciecha Suchodolskiego (dotychczas uchodzącego za wizerunek Jana hr. Suchodolskiego), obraz olejny na płótnie, kompozycja pierwotna.
Aleksandra KRUPSKA Matka Boska Zwycięska z Mariampola nad Dniestrem, z kościoła NMP na Piasku we Wrocławiu.
Dorota SIKORA przy współpracy Anny OLEŃSKIEJ Ogród Branickich w Białymstoku. Projekt rewaloryzacji.
Katarzyna DAWIDCZYK Modernizacja Mariensztatu 
Tomasz ŚLEBODA Centralny Instytut Wychowania Fizycznego w Warszawie - architektura największego założenia sportowego międzywojennej Polski.
Wojciech ROMANIAK Architektura i urbanistyka Juraty w latach 1928 -1939.
Iwona RYBKA-CEGLECKA Studium środowiska kulturowego gminy Radków, pow. kłodzki, woj. dolnośląskie.
Wyróżnienia Lucyna BARCZAK Rewaloryzacja zespołu pałacowego Wielopolskich w Pińczowie.
Tomasz MACIEJKO Konserwacja tablicy pamiątkowej poświęconej 200-leciu odsieczy Wiednia z kościoła pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi. Pietre Dure.
Oliwia BUCHWALD Konserwacja obrazu sztalugowego na drewnie „Walka Żydów z Amalekitami”, datowanego na około 1620 r., przypisywanego Hansowi Joroeansowi III, ze zbiorów Zamku Królewskiego na Wawelu.
Roland RÓG Przenoszenie współczesnych malowideł ściennych na przykładzie transferu fragmentu kompozycji autorstwa Ottona Zitko, wykonanej w „Galerii Potocka” w Krakowie.
Janusz SARKOWICZ Konserwacja i rekonstrukcja kamiennej figury św. Floriana z Prądnika Korzkiewskiego, datowanej na XVIII wiek (1732?).
Justyna WYSZKOWSKA Konserwacja części dekoracji malarskiej sklepienia pozornego z przedstawieniem „Wniebowzięcia Marii" z kościoła pw. św. Jana Chrzciciela w Kozłowicach, woj. częstochowskie.
Arkadiusz WYPYCH Określenie rysunku w obrazach sztalugowych metodą reflektografii w podczerwieni, na podstawie prób malarskich.
Mirosław CHOLEWKA Konserwacja zabytkowej rzeźby św. Jana Nepomucena z Tolkmicka, z piaskowca gotlandzkiego.
Sabina FIGURNIAK Konserwacja biskwitowego popiersia Marii Antoniny.
2000
Nagrody Jadwiga GWIZDAŁA Wawel – Zamek Dolny. Studium przemian od XVIII wieku do czasów współczesnych.
Krystyna SIKORSKA Gmina Kolbudy Górne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Joanna CZERNICHOWSKA Ze studiów nad techniką i technologią obrazów w kościele 00 Bernardynów w Warcie, przypisywanych Tomaszowi Dollabeli. Przyczynek do konserwacji obrazu z Drużbina „Św. Stanisław Biskup wskrzeszający Piotrowina".
Jakub SZCZEPAŃSKI Młyny wodne w Gdańsku. Architektura i historia.
Artur KWAŚNIEWSKI Budownictwo dworskie na Ziemi Kłodzkiej w okresie renesansu (1550-1650).
Grzegorz JANCZARSKI
Grażyna BASTEK
Koncepcja wystawy i katalogu „Serenissima. Światło Wenecji".
Wyróżnienia Krzysztof JODŁOWSKI Wielkopolskie Zakłady Psychiatryczne w XIX i początku XX wieku.
Eryk BUNSCH Analiza zbioru inskrybowanych zabytków z rzymskiej twierdzy Novae z Mezji Dolnej. Wnioski do określenia zasad postępowania z obiektami kamiennymi, wydobywanymi w trakcie prac wykopaliskowych.
Kinga LUBARSKA Konserwacja polichromowanej rzeźby drewnianej "Św. Anna Samotrzeć" warsztat śląski 1500. Św. Anna Samotrzeć w gotyckiej rzeźbie na Śląsku.
Tomasz BŁYSKOSZ Studium historyczno-konserwatorskie Targu Węglowego w Gdańsku.
Mieczysław HAFTKA Zamki krzyżackie w Polsce. Szkice z dziejów 
Tomasz CZUJKO Konserwacja i restauracja kamiennej rzeźby św. Mikołaja z parafii św. Mikołaja w Skwierzynie.
Marcin ŻEGNAŁEK Konserwacja i restauracja popiersia kobiecego z antycznej kolekcji Muzeum Narodowego w Poznaniu.
Wiesław SKROBOT Solniki powiat Iława - kreatywna funkcja wartości niematerialnych w ochronie leśnej przestrzeni kulturowej.
Sabrina TOMICKA badania i konserwacja reliktów architektury na Ostrowie Jeziora Lednicy.
Magdalena GESING Rewaloryzacja stajni i parku dworskiego w Bilczycach.
2001
Nagrody Marek GOSZYŁA
Michał PROKSA
Klasztory i zgromadzenia zakonne w Archidiecezji Przemyskiej.
Justyna OLSZEWSKA ŚWIETLIK – Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia (1486-1487).
Anna Maria MANIAKOWSKA Konserwacja malarstwa sztalugowego w Polsce w latach 1800-1918.
Zdzisława i Tomasz TOŁŁOCZKO In horto latericio. Rozprawy z dziejów architektonicznych szkół - amsterdamskiej i hamburskiej.
Karsay CSILLA Konserwacja i restauracja XVII-wiecznego portalu głównego Kościoła Parafialnego pw. św. Wawrzyńca w Żółkwi, Ukraina. Prawdziwa sztuka konserwacji – próba analizy tematu.
Agnieszka KRZEMIŃSKA_MACIEJKO  Konserwacja chorągwi procesyjnej z przedstawieniem Niepokalanego Poczęcia Matki Boskiej, XVIII wiek, z Muzeum Narodowego w Warszawie. Nici metalowe w tkaninach zabytkowych i ich konserwacja.
Magdalena PORAY-SCHAFER Rozwarstwienie malowideł: olejnego „Salvator Mundi” z 3 ćw. XVII wieku (II w chr.) od temperowego na desce „Apostoł" z 3 ćw. XVI wieku (I w chr.) z Bartoszyc i osadzenie zdjętego malowidła olejnego na nowym podobraziu drewnianym".
Roman KUCIA
Dorota GŁAZEK
Górny Śląsk – ziemia nieznana.
Wyróżnienia Ewa NAROLEWSKA Przemiany Pałacu Branickich w XIX i XX wieku. Problemy konserwatorskie.
Marcin PIETKIEWICZ Konwisarstwo Toruńskie XVII i na początku XVIII wieku.
Katarzyna LEWANDOWSKA Ikonografia buddyjskich zwojów malarskich (t"ang.ka) z Muzeum Narodowego w Warszawie.
Kamila WESOŁOWSKA Konserwacja i restauracja dzbana z kości słoniowej z XIX wieku.
Rafał SZRAJBER Adaptacja klasztoru Cystersów w Sulejowie.
Tomasz WAGNER Zabrze - nieznane oblicza śląskiej architektury.
Eliza BUSZKO Konserwacja obrazu olejnego na płótnie "Alegoria powonienia" koniec XVI wieku, autor nieznany malarz włoski, własność Muzeum Zamojskich w Kozłówce.
Agnieszka GAWRON Konserwacja rękopisu oprawnego zbioru akt sądu ziemskiego z Ostrołęki 1585 r., z Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie. Budowa technologiczna i sposoby oprawiania akt w XVI wieku w Polsce.
Anna MAKULEC Konserwacja dwóch fragmentów tkanin koptyjskich: tuniki i zasłony, VII-IX wiek z Muzeum Narodowego w Warszawie. Stosowanie enzymów w konserwacji tkanin zabytkowych.
Marzena KULIG Architektura schronisk górskich Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
Małgorzata DROŽDZ-SZCZYBURA Zagroda okólna jako siedlisko tożsame dla tradycji miejsca. Wybrane problemy krajobrazu kulturowego polskiej wsi.
Hanna HAŁAS Założenia cmentarne miasta Poznania. Pomniki nagrobne na cmentarzach poznańskich.
Joanna BOROWSKA Warsztat mistrza poliptyku dominikańskiego w świetle pozostałości skrzydeł jego ołtarza.
Dominika FELIKSIK Konserwacja malowidła sztalugowego na płótnie „Mater Misericordiae", przełom XVI/XVII wieku, z klasztoru 00 Dominikanów w Krakowie, ze szczególnym uwzględnieniem problemu usuwania przemalowań.