Wykaz najważniejszych spraw z życia Oddziału Górnośląskiego SKZOddział rozpoczął działalność w styczniu 2006 r.
Głównymi inicjatorami jego utworzenia byli Ewa Pokorska-Ożóg – Miejski Konserwator w Gliwicach oraz ówczesny Miejski Konserwator Zabytków w Rudzie Śląskiej dr inż. Henryk Mercik. 13. 01. 2006 odbyło się walne zebranie założycielskie i zarazem walne zebranie wyborcze.

Dokonano wyboru prezesa oddziału, którym został dr inż. arch. Henryk Mercik.
W skład Zarządu weszli:
Urszula Pawłowska – skarbnik,
Barbara Klajmon - sekretarz,
Danuta Żabicka-Barecka i Ewa Pokorska-Ożóg - członkowie zarządu.

Do komisji rewizyjnej zostali wybrani:
Wojciech Pyttel,
Magdalena Buchalik,
Piotr Wybraniec.

W roku założenia oddział liczył 15 członków.
Dzięki uprzejmości koleżanki Danuty Żabickiej-Bareckiej znalazł swą siedzibę przy ul. Hagera 41 w Zabrzu.

Oddział skupiał swoją działalność przede wszystkim na propagowaniu regionalnych działań konserwatorskich i wymianie doświadczeń.

Do 2010 roku odbywały się średnio dwa spotkania w roku poświęcone problemom technologicznym (prelekcje) lub prezentacjom wykonanych prac (spotkania terenowe).

Od 2011 roku działalność Oddziału praktycznie zamarła. Nie zwołano Walnego Zebrania Wyborczego.

Jego działalność reaktywowano w roku 2016. W dniu 29.11.2016 odbyło się walne zebranie wyborcze Oddziału.

Prezesem Oddziału została wybrana Barbara Klajmon,
w skład Zarządu weszli:
Danuta Żabicka-Barecka - wiceprezes,
Łukasz Urbańczyk – skarbnik,
Ewa Pokorska-Ożóg – członek zarządu.

W skład komisji rewizyjnej weszli:
Wojciech Pyttel,
Magdalena Buchalik,
Piotr Wybraniec.

Delegatem Oddziału na Walny Zjazd Stowarzyszenia został kol. Łukasz Drobiec.

Nowy Zarząd złożył deklarację kontynuowania działalności Oddziału w formie podobnej jak w pierwszych latach jego istnienia.
Obecnie liczba członków Oddziału wynosi 23 członków z czego aktywnych pozostaje ok. 18 osób.