Chronologia władz Oddziału Śląskiego SKZ


Pierwsze działania związane z organizacją struktur Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na Dolnym Śląsku podjęte zostały już w maju 1982 roku. Działając z upoważnienia Zarządu Głównego organizowali je koledzy: Mirosław Przyłęcki i Lech Stanisz. Życzliwego wsparcia w zakresie lokalowo – sprzętowym udzieliła w tych trudnych czasach ówczesna dyrekcja Oddziału P.P. PKZ we Wrocławiu, a następnie Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski kierowany przez kol. Tadeusza Kaletyna. W organizację struktur SKZ na tym terenie zaangażował się również z ramienia Zarządu Głównego kol. Wawrzyniec Kopczyński, który w kilka lat później objął funkcję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

W latach 1982-84 liczba członków SKZ na terenie Dolnego Śląska stopniowo rosła, co pozwoliło w 1984 roku na wybranie 4 delegatów na I Walny Zjazd Delegatów w Zaborowie (6-7.04.1984), a następnie na powołanie Oddziału Stowarzyszenia z siedzibą we Wrocławiu.

W wyniku wyborów na I Walnym Zebraniu Organizacyjnym (20.11.1986 r.) w skład pierwszego Zarządu weszli:
Prezes Zarządu - prof. Edmund Małachowicz
Wiceprezes - Jadwiga Skibińska
Sekretarz - Tadeusz Kaletyn
Skarbnik - Andrzej Bartosz
Członkowie Zarządu - Józef Cempa i Lech Stanisz

Siedzibą Oddziału był Wojewódzki Ośrodek Archeologiczno-Konserwatorski (WOAK), ul. Jatki 1-2.

2.Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dn.24.02.1989 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu wybrano władze Oddziału SKZ, noszącego wówczas nazwę Oddziału Wrocławskiego:
Prezes Zarządu – prof. Edmund Małachowicz
Wiceprezesi:
- Jerzy Jasieńko
- Andrzej Kubik
- Ryszard Marak
Sekretarz: Janusz Tarantowicz
Skarbnik: Ewa Łużyniecka
Komisja Rewizyjna :
- Tadeusz Kaletyn
- Henryk Klamecki

3. Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dn.1.03.1991 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu wybrano władze Oddziału Wrocławskiego SKZ:
Prezes Zarządu : Jerzy Jasieńko
Wiceprezesi:
- Piotr Napierała
- Henryk Klamecki
Sekretarz: Ewa Korzyńska
Skarbnik: Ewa Łużyniecka
Członek Zarządu:
- Stefan Zalewski
Komisja Rewizyjna :
- Halina Gołda – Krajewska (przewodnicząca)
- Andrzej Kamiński
- Jerzy Nysler

4. Na zebraniu sprawozdawczo wyborczym w dn.22.04.1994 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu wybrano władze Oddziału Wrocławskiego SKZ. W trakcie kadencji 1994-1997 Zarząd pracował w składzie 7-osobowym :
Prezes Zarządu - Jerzy Jasieńko
Wiceprezesi:
- Piotr Napierała
- Jacek Kościuk
Sekretarz: Ewa Korzyńska
Skarbnik: Jerzy Bojko
Członkowie Zarządu:
- Andrzej Kamiński
- Henryk Klamecki
Komisja Rewizyjna :
- Halina Gołda – Krajewska (przewodnicząca)
- Maciej Małachowicz
- Jerzy Lorenc

5. W dniu 15.05.1997 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został siedmioosobowy Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes Zarządu - Jerzy Jasieńko
- I Wiceprezes - Piotr Napierała
- II Wiceprezes - Maciej Małachowicz
Skarbnik - Jerzy Bojko
Sekretarz- Ewa Korzyńska
Członkowie Zarządu:
- Andrzej Kamiński
- Lech J. Engel
Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczący - Jerzy Lorenc
Członkowie:
- Krzysztof Wartenberg
- Henryk Klamecki

6. W dniu 8.06.2000 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału Śląskiego SKZ wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes Zarządu - Jerzy Jasieńko
I Wiceprezes - Piotr Napierała
II Wiceprezes - Stanisław Medeksza
Skarbnik - Jerzy Bojko
Sekretarz - Ewa Korzyńska
Członkowie Zarządu:
- Andrzej Kamiński
- Lech J. Engel
Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczący : Krzysztof Wartenberg
Członkowie:
- Rafał Czerner
- Henryk Klamecki

7. Decyzję o skróceniu kadencji 2000-2003 Zarząd Oddziału podjął w porozumieniu z Zarządem Głównym w Warszawie, celem dostosowania kadencji obu tych gremiów. Przyjęto zasadę, że wybory władz Stowarzyszenia w Oddziałach oraz wybory delegatów odbywać się będą przed wyborami władz centralnych SKZ. W dniu 11.10.2002 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes Zarządu - Piotr Napierała
I Wiceprezes - Stanisław Medeksza
II Wiceprezes - Rafał Czerner
Skarbnik - Anna Kościuk
Sekretarz - Ewa Korzyńska
Członkowie Zarządu:
- Stanisław Radomski
- Lech J. Engel
Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodnicząca: Katarzyna Maciejowska - Bujak
Członkowie:
- Aleksander Limisiewicz
- Halina Gołda – Krajewska

8. W dniu 14.10.2005 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes Zarządu - Piotr Napierała
Wiceprezes - Stanisław Medeksza
Skarbnik - Anna Kościuk
Sekretarz - Ewa Korzyńska
Członek Zarządu - Krzysztof Wartenberg
Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodnicząca: Katarzyna Maciejowska - Bujak
Członkowie:
- Wojciech Kapałczyński
- Zbigniew Burski

8. W dniu 15.10.2008 r. w siedzibie w siedzibie Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków we Wrocławiu, ul. Świdnicka 31 na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes Zarządu - Piotr Napierała
I Wiceprezes - Aleksander Limisiewicz
II Wiceprezes - Wojciech Kapałczyński
Skarbnik - Anna Kościuk
Sekretarz - Ewa Korzyńska
Członkowie Zarządu:
- Zbigniew Paweł Skupiński
- Kamil Mirek
Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodnicząca: Katarzyna Maciejowska - Bujak
Członkowie:
- Alina Zamorska
- Zbigniew Burski

9. W dniu 12.10.2011 r. w siedzibie Oddziału Śląskiego Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków we Wrocławiu, ul. Świdnicka 31 na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ wybrany został sześcioosobowy Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes Zarządu - Jacek Kościuk
I Wiceprezes - Aleksander Limisiewicz
II Wiceprezes - Ewa Korzyńska
Skarbnik - Anna Kościuk
Sekretarz - Daria Sułek - Chlebowska
Członkowie Zarządu:
- Barbara Nowak – Obelinda
- Krzysztof Korzeń
Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w następującym składzie:
Przewodniczący: Andrzej Kamiński
Członkowie:
- Anna Morasiewicz
- Katarzyna Maciejowska - Bujak

10. W dniu 13.10.2014 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Architektonicznej, ul. Zygmunta Wróblewskiego 18 we Wrocławiu, na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ we Wrocławiu wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes Zarządu - Barbara Nowak - Obelinda
Wiceprezess - Ewa Korzyńska
Skarbnik - Anna Kościuk
Sekretarz - Andrzej Kubik
Członek Zarządu- Krzysztof Ałykow
Wybrano również Komisję Rewizyjną, która ukonstytuowała się w składzie:
Przewodniczący: Andrzej Kamiński
Członkowie:
- Halina Gołda – Krajewska
- Anna Morasiewicz

11. W dniu 10.10.2018 r. w siedzibie Dolnośląskiej Izby Architektonicznej, ul. Zygmunta Wróblewskiego 18 we Wrocławiu, na Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym członków Oddziału SKZ we Wrocławiu wybrany został Zarząd Oddziału w następującym składzie:
Prezes Zarządu - Krzysztof Ałykow
Wiceprezes - Maciej Lorenc
Skarbnik - Barbara Nowak - Obelinda
Sekretarz - Radosław Gliński
Członkowie Zarządu:
- Agata Chmielowska
- Wojciech Kapałczyński
- Piotr Wanat
Wybrano również Komisję Rewizyjną w następującym składzie:
- Katarzyna Maciejowska - Bujak
- Krzysztof Wartenberg
- Andrzej Kamiński