O Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, jest organizacją społeczną zrzeszającą konserwatorów zabytków, specjalistów różnych dyscyplin związanych z ochroną i konserwacją, od ponad 30 lat działającą na rzecz dobra publicznego jakim jest dziedzictwo kulturowe.

Celami Stowarzyszenia są m.in.: integracja specjalistów wszystkich dyscyplin, których działalność jest związana z ochroną i konserwacją zabytków; kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do dziedzictwa kulturowego; dbałość o wysoki poziom etyczny, naukowy i zawodowy członków; ochrona zawodowych interesów członków; inspirowanie i inicjowanie prac w zakresie ochrony dziedzictwa kultury i konserwacji zabytków; podejmowanie inicjatyw współpracy międzynarodowej dotyczących ochrony światowego dziedzictwa kultury;

Dla osiągnięcia celów Stowarzyszenie działa przez: współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi; podejmowanie oraz utrzymywanie współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi; inicjowanie i organizowanie różnych form doskonalenia zawodowego; organizowanie zjazdów, sesji naukowych, konferencji i seminariów; prowadzenie oraz promowanie działalności wydawniczej lub upowszechniania konserwacji zabytków i ochrony dziedzictwa kultury;

SKZ tworzy 12 oddziałów: Bydgoski, Gdański, Górnośląski, Krakowski, Lubelski, Mazowiecki, Podkarpacki, Poznański, Śląski, Szczeciński, Toruński, Warmińsko-Mazurski

Komitet Założycielski spotkał się w Lublinie 28 października 1980 roku, Zebranie Organizacyjno-Prodramowe w Warszawie 22 pażdziernika 1981 roku.

Stowarzyszenie wydaje m.in. kwartalnik „Wiadomości Konserwatorskie”, gdzie można znaleźć wiele ciekawych artykułów na tematy dotyczące szeroko pojętej ochrony dziedzictwa kulturowego. Rzeczoznawcy SKZ to eksperci z różnych dziedzin (m.in. architektura i budownictwo, krajobraz kulturowy, malarstwo, rzeźba, tkanina, rzemiosło artystyczne i sztuka użytkowa, instrumenty muzyczne , zabytki techniki) wydający oceny, opinie, ekspertyzy na potrzeby organów administracji państwowej i samorządowej, związków wyznaniowych, inwestorów i  wykonawców prac, organów kontroli oraz innych, którzy się o to zwrócą.

Stowarzyszenie prowadzi różne konkursy, przyznaje wiele prestiżowych nagród, m.in. Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków oraz SKZ na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa

Nagroda im. ks. Janusza Stanisława Pasierba – CONSERVATOR ECCLESIAE Nagroda niezwykle prestiżowa, przyznawana osobom świeckim i duchownym różnych wyznań religijnych za wybitne dokonania w dziedzinie ochrony oraz konserwacji architektury i sztuki sakralnej.

Nagroda Zarządu Głównego SKZ za wyróżniające się publikacje, przede wszystkim książkowe, z zakresu ochrony zabytków i muzealnictwa, a także dyscyplin współdziałających

Jesteśmy współorganizatorem lub patronem wielu corocznych konferencji. Bierzemy udział w Europejskiej Giełdzie Informacji Renowacyjnej EGIR. Wydarzenie to przybrało w 2014 r. charakter imprezy międzynarodowej pn. „Europejski Kongres Informacji Renowacyjnej”. Wpisując się w obchody Europejskich Dni Dziedzictwa,14 września 2013 Stowarzyszenie zorganizowało na Wawelu seminarium– „Stan i perspektywy ochrony dziedzictwa architektury i sztuki sakralnej w Polsce na początku XXI wieku"

Od 2013 roku w Stowarzyszeniu działa Sekcja Młodych Konserwatorów. Jej głównym celem jest zwiększenie możliwości rozwoju młodych specjalistów oraz ułatwieniu kontaktu międzypokoleniowego owocującego ciekawymi projektami. Organizowane są spotkania i warsztaty doszkalające, m.in. o kosztorysach, o dofinansowaniu na prace konserwatorskie. We wrześniu 2013 SKZ było jednym z organizatorów (obok Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UW, Fundacji Dziedzictwo Nadbużańskie) I Ogólnopolskiego Zjazdu Kolekcjonerów Kultury Wsi i Małych Miast w Kuligowie, gdzie członkowie SMK doradzali jak się zajmować różnymi przedmiotami zabytkowymi, artykuły konserwatorów będą dostępne w publikacji pozjazdowej.