Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna dla członków Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 dalej: RODO

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków Zarząd Główny, ul. Szwoleżerów 9, 00-464 Warszawa, reprezentowane przez sekretarza generalnego (zwane dalej Stowarzyszeniem).

 

2. Dane osobowe są przetwarzane przez Stowarzyszenie w celu realizacji zadań statutowych na podstawie jego Statutu.

 

3. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się pod adresem e-mail: info@skz.pl

 

4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:

 

a. uzasadniony interes Stowarzyszenia polegający na realizacji działalności statutowej – na podstawie art. 6 ust. 1lit f RODO,

b. obowiązek prawny ciążący na Stowarzyszeniu w zakresie dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów podatkowych i rachunkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO,

c. na podstawie wyrażenia stosownych zgód art. 6 ust. 1lit. a RODO.

d. w związku z zadaniami realizowanymi podstawie partnerstwa publiczno-prywatnego gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit e) RODO

 

5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz w przypadku organizacji wydarzeń wymagających zawarcia umowy ubezpieczenia – ubezpieczyciele.

 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania celów statutowych. Jeżeli dane osobowe będą konieczne do dokumentowania zdarzeń gospodarczych dla celów rachunkowych, dane te w tym zakresie będą przechowywane przez Stowarzyszenie tak długo jak długo będzie istniał prawny obowiązek Stowarzyszenia do posiadania dokumentu tych zdarzeń.

 

7. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

 

8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

9.podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości członkostwa w Stowarzyszeniu lub brakiem możliwości uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.