POSIEDZENIE ZARZĄDU GLÓWNEGO SKZ - 16 LISTOPAD 2016 - KOMUNIKAT

w dniu 16 listopada 2016 r. odbyło się w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - posiedzenie ZG SKZ z udziałem przedstawicieli zarządów oddziałów SKZ.

 

Zasadniczym punktem posiedzenia było przedstawienie "Wstępnych Założeń obchodów jubileuszu 100-lecia powstania administracji konserwatorskiej w Polsce - historia i współczesność",  które przedstawiła grupa inicjatywna ( Andrzej Kadłuczka, Andrzej Gaczoł, Piotr Dobosz, Roman Marcinek , Jacek Rulewicz ).

 

Główne założenia

 

  • ogólnopolskie obchody zorganizowane zostaną w Krakowie w listopadzie 2018 roku. Uroczysta Konferencja naukowa - jednodniowa.
  • głównym organizatorem będzie ZG SKZ wraz z Wydziałem Prawa UJ oraz IHAiKZ PK.
  • liczba uczestników - 250 - 280 osób
  • Proponowane bloki tematyczne Konferencji:

         - problemy opieki i ochrony zabytków w okresie zaborów,

         - opieka i ochrona zabytków w latach 1918-1939,

         - niszczenie i grabież zabytków na ziemiach polskich w okresie II Wojny

           Światowej,

         - od ochrony zabytków i opieki nad nimi, poprzez ochronę dóbr kultury do       

           ochrony, zarządzania dziedzictwem kulturowym - aktualne i prognozowane

           wyzwania i potrzeby. 

  • obchodom towarzyszyć będzie encyklopedyczno - naukowa publikacja.
  • przewiduje się uhonorowanie zasłużonych osób odznaczeniami państwowymi

i resortowymi.

Przedstawiono zarys merytorycznej  struktury proponowanego wydawnictwa.

Podczas dyskusji podkreślono, że zorganizowanie tego ambitnego przedsięwzięcia

jest możliwe pod warunkiem aktywności całego środowiska. Zapowiedziano, że

oddziały SKZ otrzymają szczegółowe wytyczne i instrukcje niezbędne do jednolitego

opracowywania materiałów. W I kwartale 2017 r. ZG SKZ zorganizuje cykl spotkań

poświęconych przygotowaniom do obchodów 100- lecia powstania administracji

konserwatorskiej w Polsce.

Należy zaznaczyć, że "Wstępne założenia obchodów..." zostały zaakceptowane                                     

przez Panią Wiceminister dr hab. Magdalenę Gawin - Generalną Konserwator

Zabytków.

 

W następnej części posiedzenia zaapelowano do zarządów oddziałów o zwiększenie

aktywności w prowadzeniu działalności podstawowej. Ustalono, że w I kwartale

2017 r. odbędzie się spotkanie ZG SKZ z przewodniczącymi  zarządów oddziałów

SKZ, podczas którego omówiona zostanie i podsumowana działalność SKZ w ciągu

mijających dwóch lat obecnej czteroletniej kadencji.

Galeria zdjęć