POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ 29 marzec 2017 - KOMUNIKAT

POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ 29 marzec 2017 - KOMUNIKAT

W dniu 29 marca 2017 pod przewodnictwem prof. Andrzeja Kadłuczki odbyło się kolejne posiedzenie ZG SKZ.  W posiedzeniu wzięli udział zaproszeni Prezesi Oddziałów SKZ.

W trakcie posiedzenia:

1. Przyjęto informację o działaniach merytorycznych podejmowanych w latach 2015 - 2016 przez ZG SKZ ora przez oddziały. Za najważniejsze uznano organizację II Kongresu Konserwatorów  Polskich w 2015 r. jak      również organizację Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Ochrona Dziedzictwa Architektury i Urbanistyki Polskiej II Połowy XX wieku" w 2016 roku. Zwrócono uwagę na zbyt małą aktywność niektórych oddziałów SKZ. Podkreślono jednocześnie aktywizację oddziałów, które wykazywały zbyt małe zaangażowanie w prowadzeniu działalności podstawowej SKZ. Poinformowano o zakończeniu działalności  oddziału poznańskiego.

2. Przyjęto informację o stanie przygotowań do jubileuszu 100-lecia państwowych służb konserwatorskich, przypadającego jesienią 2018 r.

Podkreślono niezbędny udział zarządów oddziałów SKZ przy tworzeniu listy osób do uhonorowania podczas przewidywanych uroczystości.

3.Za najważniejsze zadania programowe dla Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na ten oraz 2018 rok - Zarząd Główny uznaje wszelkie, podejmowane w różnych formach, działania regionalne oraz centralne związane z obchodami 100-lecia państwowych służb konserwatorskich. Proponuje się organizację spotkań, wystaw, konferencji czy wydawnictw poświęconych tej problematyce. Tematyka ta, ukazująca tworzenie się państwowych służb konserwatorskich ich historii , pokazanie wspaniałych ludzi z pewnością spotka sie z zainteresowaniem członków SKZ.

4. Przyjęto uchwały: o przyjęciu sprawozdania finansowego SKZ za rok 2016, o akceptacji planu finansowego ZG SKZ na rok 2017 oraz o skreśleniu członków SKZ na podstawie wniosków nadesłanych przez zarządy oddziałów

5. Zwrócono uwagę na wciąż niedostateczne odprowadzanie do ZG SKZ składek członkowskich. Do oddziałów tych skierowane zostaną specjalne pisma. W SKZ  nadal trwa liczenie członków rzeczywistych (płacących składki). Ustalono, że oddziały SKZ podadzą stan członków na koniec czerwca 2017 r.