POSIEDZENIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO SKZ - 27 luty 2018 r. - KOMUNIKT

W dniu 27 lutego 2018 r. obradował w Warszawie pod przewodnictwem Profesora Andrzeja Kadłuczki - Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków. 

W trakcie posiedzenia:

1. Przyjęto sprawozdania finansowe z działalności całego Stowarzyszenia oraz Zarządu Głównego SKZ w roku 2017r.

2. Zatwierdzono plan finansowy działalności ZG SKZ na rok 2018, uwzględniając koszty związane z organizacją w listopadzie 2018r., Krajowego Zjazdu Delegatów SKZ.

3. Podjęto decyzje o przyznaniu darowizny w wysokości 5.000.- zł. na rehabilitację Koleżanki dr Beaty Makowskiej, która rok temu uległa wypadkowi komunikacyjnemu, wykonując obowiązki służbowe

4. Za najważniejsze zadania programowe w roku 2018 dla całego Stowarzyszenia uznano:

- uczestnictwo w obchodach 100-lecia administracji konserwatorskiej w Polsce, poprzez organizacje spotkań, dyskusji, wieczorów wspomnień oraz włączanie się oddziałów SKZ w organizowane imprezy,

- merytoryczne przygotowanie się do Zjazdu Delegatów SKZ, który odbędzie się w listopadzie 2018,

- uczestnictwo w przedsięwzięciach organizowanych z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018, którego SKZ jest partnerem, zaś głównym organizatorem Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie.

5. Postanowiono, że Krajowy Zjazd Delegatów SKZ zostanie zwołany w listopadzie 2018 roku w Warszawie. W ramach przygotowań do Krajowego Zjazdu Delegatów - w końcu kwietnia b.r. odbędzie się w Warszawie posiedzenie ZG SKZ, z udziałem prezesów oddziałów zarządów SKZ.

6. Wskazano na konieczność przedstawienia przez Oddziały SKZ rzeczywistej liczby członków SKZ, opłacających na bieżąco składki członkowskie.

7. Przyjęto informacje o przygotowaniach do:

- wydania przez ZG SKZ książki poświęconej 100-leciu powstania państwowej administracji konserwatorskiej,

- organizacji w grudniu 2018 r. w Krakowie Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, w stulecie powstania niepodległych służb ochrony zabytków w Polsce - pt. "Zachować Dziedzictwo Polskiej Przestrzeni Kulturowej dla Przyszłości".