KONKURS GKZ I SKZ EDYCJA 2019 ROZSTRZYGNIĘTY

Dnia  27 września 2019 roku obradowała Komisja, która rozstrzygnęła Konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa - edycja 2019. 

Na Konkurs 2019 wpłynęło 36 prac, wśród których znalazło się: 22  magisterskich, 10 doktorskich, 2 podyplomowe, 2 publikacje naukowe.   

Komisja stwierdziła, że większość prac zgłoszonych do Konkursu cechuje wysoki poziom merytoryczny i naukowy. 

Po zapoznaniu się z pracami, w wyniku wyczerpującej dyskusji Komisja jednogłośnie przyznała:

- 10 nagród każda w wysokości 5.000.- zł

- 10 wyróżnień każde w wysokości 3.000.- zł

następującym uczestnikom Konkursu:

 

NAGRODY:

 

1.  Autor: Edyta Bernady

tytuł: Witraże z klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie: Trójca Święta (Tron Łaski), Maria ze sceny Zwiastowania, Chrystus z aniołem ze sceny Koronacji Marii. Problematyka konserwatorska XV i XX- wiecznych warstw malarskich z wykorzystaniem fluorescencji rentgenowskiej

rodzaj: praca doktorska

promotorzy: prof. dr hab. Ireneusz Płuska, dr Małgorzata Walczak

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

2.  Autor: Joanna Figurska - Dudek

tytuł: Dukla w średniowieczu (urbanistyka i architektura miasta)

rodzaj: praca doktorska

promotor: dr hab. inż. arch. Dominika Kuśnierz – Krupa, prof. PK

zgłaszający: Politechnika Krakowska

 

3.  Autor: Katarzyna Hodor

tytuł: Reformaci w miejscowościach prowincji małopolskiej od XVII do XVIII wieku i ich wpływ na kształtowanie krajobrazów kulturowych

rodzaj: Publikacja naukowa

 zgłaszający:  Politechnika Krakowska

 

4.  Autor: Elżbieta Jeżewska

tytuł: Problematyka konserwatorska obrazów malowanych na sklejkach

rodzaj: Praca doktorska

promotor: dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

5.  Autor: Joanna Kiliszek

tytuł: Wartości i wartościowanie nowoczesnej i współczesnej wizualnej sztuki. Rola praktyki refleksyjnej – kolekcja muzeum sztuki w  łodzi (values and valuation of modern and contemporary visual art. The role of reflective practice – collection of the museum of art in łódź 1931 – 2018

rodzaj: Praca doktorska

promotor: prof. dr hab. Iwona Szmelter

zgłaszający:  Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

6.  Autor: Kamila Musiorska

tytuł: Restauracja zespołu klasztoru i kościoła dominikanów w Sandomierzu wraz z Muzeum Historii i Centrum winiarstwa

rodzaj: Praca magisterska

promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka, dr inż. arch. Dominik Przygodzki

zgłaszający:  Politechnika Krakowska

 

7.  Autor: Krzysztof Petrus

tytuł: Garbary w latach 1850-1939. Największe przedmieście Krakowa i jego nowoczesna transformacja na tle przemian urbanistycznych i historii rozwoju przestrzennego

rodzaj: praca doktorska

promotor: prof. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka

zgłaszający:  Politechnika Krakowska

 

8.  Autor: Piotr Popławski

tytuł: praktyczna: Zagadnienia konserwacji i restauracji ręcznie wykonanej mapy zatytułowanej: Plan działek gruntów, oddanych zgodnie z dobrowolnym porozumieniem wsi Dołhobrody w zamian za leśne i pastwiskowe serwituty w całości posiadłości Sławatycze majątku księżnej Marii Hohenlohe-Schilingsfürst położonych w guberni Siedleckiej Ujeździe Bielskim gminie Sławatycze, wykonanej przez uczonego geodetę M. Kowalskiego, w listopadzie i grudniu 1884 roku, własność prywatna, teoretyczna: Badania wpływu wybranych sztywnych hydrożeli na warstwy malarskie wykonane w technice akwareli, zawierające błękit pruski, podczas zabiegu oczyszczania podłoży papierowych, aneks konserwatorski w Międzykatedralnej Pracowni Konserwacji i Restauracji Zabytków Archeologicznych i Etnograficznych: „Zagadnienia profilaktyki konserwatorskiej dla obiektów taksydermicznych na przykładzie oczyszczania części kolekcji zbiorów naturalnych znajdujących się w Zakładzie Paleobiologii i Ewolucji na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

rodzaj: Praca magisterska

promotorzy: dr prof. Marzenna Ciechańska, prof. ASP, dr Władysław Sobucki, dr hab. Krzysztof Chmielewski, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

9.  Autor: Magdalena Szymańska      

tytuł: praktyczna: Zagadnienia związane z ochroną konserwatorską pięciu, jawajskich lalek teatru cieni wayang kulit z kolekcji Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, teoretyczna: Badanie wpływu tlenku grafenu (GO) na wybrane właściwości fizyczne i chemiczne papieru

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Weronika Liszewska, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

10.  Autor: Andrzej Laskowski, Olga Dyba, Grzegorz Młynarczyk

tytuł: Studium ruralistyczno - konserwatorskie wsi Biesiadki w gminie Gnojnik, woj. małopolskie, ze szczególnym uwzględnieniem wartości kulturowych istniejącej drewnianej zabudowy mieszkaniowej i gospodarczej

rodzaj: Praca naukowa - badawcza

zgłaszający: Narodowy Instytut Dziedzictwa - Oddział Terenowy w Krakowie

 

WYRÓŻNIENIA:

 

1.  Autor: Wojciech Bagiński

tytuł: Konserwacja murów XVIII-wiecznego spichlerza należącego do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Teoria aktora-sieci (ANT) jako narzędzie wspomagające proces konserwatorski

rodzaj: Praca doktorska

promotor: dr hab. Jacek Martusewicz, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

2.  Autor: Szymon Bakalarczyk

tytuł: Rozwój przestrzenny dzielnicy Nowy Port w Gdańsku od 1722 do 1945 roku i jego problematyka konserwatorska

rodzaj: Praca magisterska

promotor: dr Bożena Zimnowoda - Krajewska

zgłaszający: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

3.  Autor: Agnieszka Beczyczko

tytuł: praktyczna: Konserwacja prawosławnej chorągwi cerkiewnej z Horbowa, awers Matka Boża Kazańska, rewers Chrzest Jezusa w Jordanie ze zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej, teoretyczna: Rosyjskie chorągwie cerkiewne i procesje prawosławne. Między religią a polityką

rodzaj: Praca magisterska

promotorzy: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP, dr Marcin Zgliński

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

4.  Autor: Olga Broniewska

tytuł: Rola dominant w krajobrazie miejskim Sopotu

rodzaj: Praca podyplomowa

promotorzy: prof. dr hab. inż. arch. Danuta Kłosek – Kozłowska, mgr inż. arch. Monika Trochym - Cynke

zgłaszający: Politechnika Warszawska

 

5.  Autor: Angelika Halota

tytuł: Konserwacja, rekonstrukcja i dekompozycja gipsowego odlewu płyty nagrobnej Filipa Kallimacha z Muzeum Narodowego w Krakowie w kontekście problematyki metalowej konstrukcji wewnętrznej, wzmacniającej obiekt

rodzaj: Praca magisterska

promotor: mgr Marek Wawrzkiewicz

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

 

6.  Autor: Marta Kamińska

tytuł: Średniowieczny kościół w Ostrowitem (pow. Nowomiejski) - historia przekształceń budowlanych w świetle analizy murów i więźby dachowej oraz problematyka konserwatorska

rodzaj: Praca magisterska

promotor: dr Maciej Prarat

zgłaszający:  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

7.  Autor: Korolina Nowak

tytuł: Uwarunkowania działań organów administracji publicznej ochrony zabytków wynikającej z prawa autorskiego w konserwacji zabytków

rodzaj: Praca magisterska

promotor: dr hab. Piotr Dobosz, prof. UJ

zgłaszający: Uniwersytet Jagielloński 

 

8.  Autor: Karolina Lizurej

tytuł: praktyczna: Problematyka konserwacji i restauracji pamiątek ślubnych pochodzących z Muzeum Etnograficznego w Warszawie – dwóch dekoracyjnych ramek w stylu ludowym malowanych na szkle i trzech malowanych teł fotograficznych, teoretyczna: Artysta u źródeł – inspiracje kulturą ludową i regionalizmami w sztuce współczesnej Polski i świata

rodzaj: praca magisterska

promotor: dr hab. Joanna Czernichowska, prof. ASP

zgłaszający: Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

 

9.  Autor: Małgorzata Węgrzak

tytuł: Zasady prawa ochrony dziedzictwa kultury w orzecznictwie sądów administracyjnych

rodzaj: Praca doktorska

promotorzy: dr hab. Kamil Zeidler, prof.UG, dr Alicja Jagielska-Burduk

zgłaszający: Uniwersytet Gdański

 

10.  Autor: Agnieszka Wilkaniec

tytuł: Stan zachowania i trwałość historycznych układów przestrzennych wsi i majątków w strukturze Poznania

rodzaj: Monografia naukowa

zgłaszający: Katedra Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu