Konferencja „Zabytki i Energia”

W dniach 16-17 listopada 2017 roku, w Krakowie, odbędzie się pierwsza edycja Konferencji Naukowej „Zabytki i Energia(ZiE). Organizatorem wydarzenia jest Małopolskie Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego - jednostka badawcza Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Krakowskiej.

 

Konferencja „Zabytki i Energia” została poświęcona problemom użytkowania, adaptacji, przebudów i modernizacji obiektów historycznych w kontekście zużycia i gospodarowania energią. W jej trakcie prezentowane będą rozwiązania technologiczne i materiałowe służące poprawie efektywności energetycznej ze szczególnym uwzględnieniem metod nieinwazyjnych, możliwych do zastosowania w substancji zabytkowej. Pierwsza edycja ZiE rozpocznie cykl, w ramach którego środowisko naukowców, zarządców nieruchomości, użytkowników oraz projektantów wymieni doświadczenia a także rozpocznie prace nad przygotowaniem kodeksu dobrych praktyk.

 

Problemy ochrony konserwatorskiej wybranych obiektów o uznanej wartości  historycznej i kulturowej od lat przyciągają uwagę środowisk historyków  sztuki, architektów i inżynierów. Zagadnienie konserwacji zabytków jest wszechobecne w dyskusji nad tożsamością miejsca, czasu i dorobku  materialnego minionych pokoleń a nowoczesne technologie zaangażowane w  działania na rzecz ochrony wybranych obiektów pozwalają na coraz  bardziej skuteczną opiekę nad nimi.

 

Konferencja „Zabytki i Energia” jest poświęcona zagadnieniom poprawy  efektywności energetycznej obiektów zabytkowych oraz rozwiązaniom  technicznym związanym ze skutecznym gospodarowaniem energią w owych  budynkach. Problematyka będąca przedmiotem konferencji zawiera w sobie również uwarunkowania związane z jakością przegród, rozwojem materiałów  izolacyjnych i wykończeniowych oraz technologiami prowadzenia prac  restauratorskich.

 

Będzie to pierwsza konferencja o tak sprecyzowanym profilu naukowym,  przy czym główny akcent merytoryczny skierowany został w stronę praktycznego wykorzystania badań oraz eksperymentów. Organizatorzy mają  nadzieję, na cykliczność omawianego wydarzenia i aktywny udział  środowisk naukowców, projektantów, wykonawców a także producentów  materiałów.

 

Konferencję „Zabytki i Energia” patronatem honorowym objął Prezydent Miasta Krakowa prof. Jacek Majchrowski. Patronatu konferencji udzielili JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Jan Kazior, Małopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków oraz Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa. Patronaty medialne: Dziennik Polski, Radio Kraków. Patronat prasowy: Czasopismo „Wiadomości Konserwatorskie”.

 

Konferencja została zorganizowania w ramach cyklu Krakowskich Konferencji Naukowych.

Więcej informacji, w tym szczegółowy program konferencji na stronie

Galeria zdjęć