CRACOW LANDSCAPE CONFERENCE 2016

„Krajobraz jest dziełem umysłu. Jego sceneria jest zbudowana w równym stopniu z warstw pamięci jak i z warstw skał ”
Simon Schama
Multi-dyscyplinarne badania krajobrazowe dają niepowtarzalną okazję do śledzenia zmian środowiskowych oraz kulturowych i przybliżają nas do zrozumienia drogi jaką przebył człowiek na przestrzeni tysięcy lat swojego funkcjonowania na powierzchni Ziemi. W krajobrazie zawsze bowiem widoczna jest jego kulturowa „wielowarstwowość”, która czyni z niego rodzaj palimpsestu.
Zapraszamy Państwa do udziału w pierwszym spotkaniu z cyklu CLC podczas którego spróbujemy połączyć wysiłki fachowców różnych specjalności, badających, interpretujących oraz tworzących krajobraz. Porozmawiamy o definicjach i rozumieniu zagadnień krajobrazowych przez ludzi odmiennych kultur, zastanowimy się nad rolą badań krajobrazowych w badaniu przeszłości człowieka a także spróbujemy zastanowić się nad współczesną percepcją krajobrazu i metodami jego ochrony oraz przekształcania.
Głównym celem proponowanego przez nas wydarzenia będzie teoretyczna i praktyczna analiza przestrzeni krajobrazowych i ich poszczególnych elementów w różnych częściach świata oraz identyfikacja i interpretacja kontekstów, powiązań, morfologii i układu pozostałości materialnych, a także zjawisk o charakterze niematerialnym pozostawiających jednak ślad w krajobrazie, celem pełniejszego wyjaśniania ludzkich zachowań i procesów kulturowych, zarówno w odległej przeszłości człowieka jak i w czasach nam bliższych.
Istotną cechą spotkań z cyklu CLC będzie komplementarne podejście badawcze, integrujące warsztaty nauk humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych a także nauk o sztuce i nauk technicznych. Ten sposób działania stwarza szansę integracji różnych nurtów badawczych, mających na celu poznanie interakcji "człowiek - środowisko" oraz roli jaka odgrywa człowiek w krajobrazie i roli krajobrazu w kształtowaniu się wzorców i mechanizmów kulturowych. Wzajemne oddziaływania i relacje miały przecież wiele różnych odcieni i motywacji, wpływając wieloaspektowo na funkcjonowanie człowieka i formowanie się obecnego stanu kultury i środowiska.
Wielopłaszczyznowe postrzeganie przestrzeni krajobrazowej powoduje, że dostrzegamy jej wpływ na nasze funkcjonowanie widoczny np. w wielu różnych zjawiskach

SESJA I – DEFINITIONS, THEORY & CONTEMPORARY PERCEPTION OF LANDSCAPE
• definicje, teorie i metody badań krajobrazowych
• czy krajobraz można ocenić i wycenić - problemy waloryzacji elementów krajobrazowych
• współczesne trendy w architekturze i badaniach krajobrazu
• świat XXI wieku i jego stosunek do krajobrazu
• dokumenty doktrynalne dotyczące krajobrazu - kierunki, modele i przyszłość
• krajobrazy naturalne, przyroda i jej ochrona oraz uwarunkowania i powiązania krajobrazowe

SESJA II- LANDSCAPE IN THE PAST

• badania nad rolą krajobrazu w rozwoju społeczności ludzkich w pradziejach i okresie historycznym
• badania nad tym jak krajobraz implikował rodzaje infrastruktury i stanowił system bazowy dla osadnictwa i aktywności społecznych
• w jaki sposób krajobraz stanowi zapis zmian osadniczych, ekonomicznych, religijnych, społecznych i politycznych?
• czy krajobraz stanowi kontekst dla ludzi w nim mieszkających i kształtuje ich percepcję, mentalność i sposób funkcjonowania?
• w jaki sposób krajobraz opisuje różnice pomiędzy przestrzeniami zamieszkanymi przez ludzi i buduje ich lokalną tożsamość?
• jak krajobraz budował estetykę i percepcję ludzi?
• jakie miejsce krajobraz zajmuje w opisie danej jednostki kulturowej?
• jak krajobraz znalazł odbicie w języku i relacjach międzyludzkich?

SESJA III - PROBLEMS OF PROTECTION & SHARING

• analizy z zakresu geografii humanistycznej, antropogeografii, geografii kultury i regionów, psycho-kartografii itd.
• działania integrujące, poświęcone ochronie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz public engagement
• jak chronić krajobraz i jego elementy nie hamując rozwoju i niezbędnych dla człowieka zmian?
• jak nie ograniczając dostępu i odbioru krajobrazu chronić jego integralność i delikatność?

Szanowni Państwo!
W imieniu organizatorów wydarzenia naukowego pt. Cracow Landscape Conference, które odbędzie się po raz pierwszy w czerwcu 2016 roku, pragniemy serdecznie zaprosić Państwa do udziału w tej inicjatywie.
Idea przygotowywanej przez nas konferencji opiera się na podkreśleniu roli multi-dyscyplinarnych badań krajobrazowych i próbie połączenia wysiłków fachowców różnych specjalności, badających, interpretujących oraz tworzących krajobraz. Podczas konferencji odbędą się sesje poświęcone m.in. takim zagadnieniom jak definicje i rozumienie zagadnień krajobrazowych, rola badań krajobrazowych w badaniu przeszłości człowieka czy współczesna percepcja krajobrazu i metody jego ochrony oraz przekształcania.
Istotną cechą spotkań z cyklu CLC będzie komplementarne podejście badawcze, integrujące warsztaty nauk humanistycznych, przyrodniczych i ścisłych a także nauk o sztuce i nauk technicznych. Ten sposób działania stwarza szansę integracji różnych nurtów badawczych, mających na celu poznanie interakcji "człowiek - środowisko" oraz roli jaką odgrywa człowiek w krajobrazie i roli krajobrazu w kształtowaniu się wzorców i mechanizmów kulturowych. Wzajemne oddziaływania i relacje miały przecież wiele różnych odcieni i motywacji, wpływając wieloaspektowo na funkcjonowanie człowieka i formowanie się obecnego stanu kultury i środowiska.
Szczegółowy opis konferencji znajduje się na stronie internetowej wydarzenia, pod adresem www.clc.edu.pl.
Bardzo prosimy o przekazanie informacji o planowanej przez nas konferencji Państwa współpracownikom i wszystkim osobom zainteresowanym problematyką krajobrazową.

Ladies and Gentlemen!

On behalf of the organizers of scientific events Cracow Landscape Conference 2016, to be held for the first time in June 2016, we would like to kindly invite you to participate in this initiative.
The idea of the conference is based on highlighting the role of multi-disciplinary landscape research and try to combine the efforts of professionals of different specialties, studying, interpreting and shaping the landscape. During the conference the specific sessions will be devoted to many aspects such as definitions and understanding of the landscape, the role of landscape research in the study of the human past or contemporary perception of landscape and methods of its protection and transformation.
An important feature of the CLC series will be complementary research approach, integrating workshops of the humanities, natural and exact sciences and the arts and technical sciences. This way of landscape issues analyzing creates an opportunity to integrate different research trends, aimed at understanding the "man - environment" interaction and the role played by the man in the landscape as well as the role of landscape in shaping cultural patterns and mechanisms. The interactions and relationships have yet many different shades and motivation, affecting in the multifaceted way on the human existence, and the formation of the current state of the culture and the environment.
A detailed description of the conference can be found on the event website: www.clc.edu.pl.
We also kindly ask for dissemination of information about the conference among your colleagues and all persons interested in landscape issues.