Członkowie wspierający

Deklaracje wstąpienia do SKZ członka wspierającego zwyczajnego / specjalnego są do pobrania w dziale dokumenty.

Lista członków wspierających

 

 

Regulamin członka wspierającego stowarzyszenia konserwatorów zabytków

Na podstawie §11, ust. 8 Statutu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków
ustala się Regulamin Członka Wspierającego SKZ w następującym brzmieniu:

§1

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana
działalnością Stowarzyszenia, która deklaruje stałe poparcie finansowe w formie składki
rocznej w wysokości ustalonej przez Zarząd Główny Stowarzyszenia.

§2

Członkowie wspierający dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków specjalnych.

§3

1. Członka wspierającego przyjmuje Zarząd Główny SKZ na podstawie pisemnej
 deklaracji i rekomendacji prezesa oddziału SKZ, bądź członka ZG SKZ.
Wzory deklaracji stanowią załączniki do niniejszego regulaminu.
2. Członka wspierającego / osobę prawną / reprezentuje wobec Stowarzyszenia
 kierownik jednostki organizacyjnej lub uprawniony przez niego przedstawiciel
 wskazany w deklaracji.
3. Członkowi wspierającemu nie przysługuje czynne i bierne prawo wyborcze
 do władz Stowarzyszenia.

§4

Wygaśnięcie członkowstwa wspierającego następuje w przypadku:
1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego Stowarzyszenia,
2. skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia. 

§5

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków zapewnia członkom wspierającym zwyczajnym:
1. promowanie wyrobów, technologii i usług świadczonych przez członka
 wspierającego poprzez stałą publikację jego logo i danych adresowych,
 w każdym numerze polsko-angielskiego periodyku „Wiadomości Konserwatorskie”
 oraz na stronie internetowej SKZ,
2. informowanie o organizowanych bądź współorganizowanych przez SKZ konferencjach,
 seminariach, warsztatach i innych imprezach oraz zapewnienie pierwszeństwa
 udziału w tych przedsięwzięciach,
3. udział w spotkaniach integracyjnych organizowanych przez SKZ.

§6

Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków zapewnia członkom wspierającym specjalnym:
1. elmenty wymienione w §5 niniejszego regulaminu,
2. zamieszczanie raz w roku sponsorowanego artykułu promocyjnego w periodyku
 „Wiadomości Konserwatorskie”, bądź jednorazowej prezentacji Firmy
 na ogólnopolskich konferencjach organizowanych pod patronatem SKZ.

§7

Członek wspierający ma prawo do:
1. potwierdzania swego członkowstwa w SKZ w dokumentach i materiałach
 o charakterze promocyjnym,
2. uczestnictwa w przedsięwzięciach realizowanych przez SKZ,
3. zgłaszania władzom SKZ wniosków i postulatów.

§8

Do obowiązków członka wspierającego należy:
1. przestrzeganie postanowień statutu SKZ i niniejszego regulaminu,
2. udział w realizacji statutowych celów SKZ,
3. opłacanie zadeklarowanych składek członkowskich na rzecz Zarządu Głównego SKZ.

§9

Ewidencję członków wspierających prowadzi Biuro Zarządu Głównego SKZ.

§10

Na podstawie §11 ust. 8 Statutu Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków,
niniejszy regulamin, z upoważnienia Zarządu Głównego z dnia 20.01.2012,
został uchwalony przez Prezydium Zarządu Głównego SKZ w dniu 30.03.2012 r.